Förordning (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

SFS nr
1982:842
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-09-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1662

1 § Den ersättning som en arbetsgivare för sjömän enligt 27
kap. 56–59 §§ socialförsäkringsbalken har rätt till och som
avser kostnader som han eller hon har haft enligt sjömanslagen
(1973:282) eller enligt kollektivavtal för en anställd till
följd av dennes sjukdom eller skada, ska utges med viss
procent av dessa kostnader. Ersättningen ska beräknas på den
lön arbetsgivaren betalat till den anställde under
sjukdomstiden och de kostnader som arbetsgivaren haft för fri
kost och logi för den anställde under denna tid. Ersättningen
ska utges för varje dag som arbetsgivaren betalat sådan lön
eller haft sådana kostnader. Vid beräkning av ersättningen ska
dock bortses från lön och kostnader som för dag räknat
tillsammans överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, delat med
365.

Under den tid för vilken en anställd har lön eller annan
ersättning enligt sjömanslagen ska ersättning till
arbetsgivaren enligt första stycket lämnas med 30 procent av
den lön och de kostnader som avser de första 14 dagarna i en
sjukperiod och 90 procent av den lön och de kostnader som
avser tiden därefter.

Under den tid för vilken en anställd har lön eller annan
ersättning enligt ett sådant kollektivavtal som avses i 27
kap. 56 § socialförsäkringsbalken ska ersättning enligt första
stycket lämnas med 80 procent av lönen och kostnaderna. Därvid
ska 27 kap. 59 § socialförsäkringsbalken tillämpas på
motsvarande sätt. Förordning (2010:1662).

2 § Har upphävts genom förordning (2004:887).

Övergångsbestämmelser

1991:1995

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om ersättning för kostnader för lön under en
sjukperiod som påbörjats före ikraftträdandet.

1994:48

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1994. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före
ikraftträdandet.

1995:1498

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. I fråga om
ersättning som avser tid före ikraftträdandet gäller äldre
föreskrifter.

1996:1090

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre
bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om sjukperiod som
påbörjats före ikraftträdandet.

1997:1052

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre
bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas i fråga om
sjukperioder som har påbörjats före ikraftträdandet.

1998:67

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1998. Äldre
bestämmelser skall fortfarande tillämpas i fråga om ersättning
som avser tid före ikraftträdandet.

2003:428

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003. De nya
bestämmelserna tillämpas på sjukdomsfall där sjukperioden
börjar efter utgången av juni 2003.

2005:193

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005. De nya
bestämmelserna tillämpas på sjukdomsfall där sjukperioden
börjar efter utgången av december 2004.

2006:363

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande beträffande ersättning som
avser tid före ikraftträdandet.

2006:1544

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande beträffande ersättning som
avser tid före ikraftträdandet.