Förordning (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete

SFS nr
1982:877
Departement/myndighet
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1982-09-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1634
Upphävd
1999-01-15

Länsstyrelsens regionala utvecklingsarbete

1 § Länsstyrelsen skall verka för att de av riksdagen
fastställda regionalpolitiska målen uppnås i länet och i detta
syfte bedriva ett regionalt utvecklingsarbete.

I fråga om vad som gäller när ett sådant regionalt
självstyrelseorgan som avses i lagen (1996:1414) om
försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning skall
överta uppgifter från länsstyrelsen finns bestämmelser i 26-31 §§.
Förordning (1997:971).

2 § Länsstyrelsen skall i sitt regionala utvecklingsarbete

1. utgå ifrån en långsiktig sektorsövergripande strategi för länets
utveckling,

2. använda tilldelade resurser för regionala utvecklingsinsatser i
enlighet med de regionalpolitiska målen för länets utveckling,

3. verka för att statens, kommunernas och landstingens verksamhet
samordnas med inriktning mot målen för länets utveckling,

4. vidta de åtgärder i övrigt inom ramen för länsstyrelsens
befogenheter som är motiverade från regionalpolitisk synpunkt.
(Förordning (1994:578).

Regionalt utvecklingsarbete hos övriga statliga myndigheter

3 § Övriga statliga myndigheter skall

1. i sin planering ta hänsyn till verksamhetens betydelse för tillväxt,
sysselsättning och service i olika regioner,

2. beakta möjligheterna till decentralisering av sin verksamhet,

3. inom sina verksamhetsområden även i övrigt verka för att de
regionalpolitiska målen uppnås,

4. i god tid samråda med länsstyrelsen om myndigheten avser att
minska eller dra in service i glesbygds- eller landsbygdsområden.

När en myndighets verksamhet berör ett visst län skall
myndigheten lägga länsstyrelsens strategi för länets utveckling till
grund för sin egen planering av verksamheten. Förordning
(1994:578).

4 § Övriga statliga myndigheter skall inom sina
verksamhetsområden lämna länsstyrelsen det biträde som behövs
för det regionala utvecklingsarbetet.

Samverkan i det regionala utvecklingsarbetet

5 § Länsstyrelsen skall i det regionala utvecklingsarbetet initiera en
samverkan med andra statliga myndigheter, landsting, länets
kommuner, det regionala utvecklingsbolaget, fackliga
organisationer, näringslivsorganisationer m. fl. organisationer i
länet i syfte att åstadkomma en samsyn på länets utveckling.

Länsstyrelsen skall utse en beredningsgrupp för samverkan mellan
länsstyrelsen, länsarbetsnämnden och det regionala
utvecklingsbolaget i frågor om tillväxt och sysselsättning.
Förordning (1994:578).

5 a § Länsarbetsnämnden skall samråda med länsstyrelsen före
beslut om användningen av arbetsmarknadspolitiska medel, när
det finns möjlighet till en regional flexibilitet i användningen av
medlen. Förordning (1991:76).

6 § Länsstyrelsen bör bereda landstinget och berörda kommuner
tillfälle att avge yttrande i frågor som har regionalpolitisk betydelse.

Om landstinget eller någon av länets kommuner begär det, skall
länsstyrelsen lämna en samlad information om det regionala
utvecklingsarbetet till landstinget eller kommunen. Förordning
(1994:578).

Strategin för länets utveckling

7 § Länsstyrelsen skall i samverkan med bl. a. andra statliga
myndigheter, landsting, länets kommuner och
näringslivsorganisationer etablera ett sektorsövergripande arbete
som skall resultera i en strategi för länets långsiktiga utveckling.

Vid utarbetandet av strategin skall särskilt iakttas vilka
prioriteringar som är nödvändiga för att förbättra den
inomregionala balansen och utvecklingen av gles- och landsbygden.
Förordning (1994:578).

7 a § Strategin skall

1. innehålla en analys av utvecklingsmöjligheterna och problemen i
länet som helhet och i dess olika delar grundat på ett
könsperspektiv,

2. innehålla en redovisning av de långsiktiga målen för länets
utveckling grundade på de av riksdagen fastställda regionalpolitiska
målen,

3. redovisa inom vilka områden åtgärder skall vidtas för att de
uppsatta målen skall uppnås,

4. innehålla en tydlig prioritering mellan de olika områdena,

5. redovisa inom vilka områden som det skall göras särskilda
insatser för kvinnor och män,

6. redovisa hur de samverkande organen medverkar i strategins
genomförande,

7. innehålla en översiktlig redovisning av hur insatserna skall
finansieras, och

8. redovisa hur uppföljning och utvärdering av åtgärderna skall ske.
Förordning (1994:578).

7 b § Länsstyrelsen skall följa upp och utvärdera de åtgärder som
vidtas för att målen i strategin för länets utveckling skall uppnås.
Förordning (1994:578).

7 c § Länsstyrelsen skall fortlöpande följa upp utvecklingen i länet
och vid behov ta initiativ till förändringar av strategin. Förordning
(1994:578).

8 § Länsstyrelsen skall i sitt arbete med länets långsiktiga utveckling
beakta kommunernas översiktliga planering. Strategin för länets
utveckling skall utformas så att den kan utgöra underlag för sådan
planering och för samordning av statlig och kommunal verksamhet.
Förordning (1994:578).

Sektorssamordning inom länen

9 § Innan en statlig regional myndighet utarbetar flerårsplaner för
sin verksamhet, skall myndigheten informera sig om de långsiktiga
målen för länets utveckling såsom de framgår av länsstyrelsens
strategi. Innan myndigheten fastställer sina flerårsplaner, skall den
redovisa för länsstyrelsen hur de långsiktiga målen för länets
utveckling skall beaktas. Förordning (1994:578).

10 § Länsstyrelsen skall hålla sig underrättad om hur den löpande
verksamheten vid de statliga regionala myndigheterna följer
länsstyrelsens strategi för länets utveckling.

De statliga regionala myndigheterna skall årligen informera
länsstyrelsen om pågående och planerad verksamhet som har
betydelse för länets utveckling. Förordning (1994:578).

11 § När en myndighet anmäler till länsstyrelsen att den avser
att minska eller dra in service i glesbygds- eller landsbygdsområden
bör länsstyrelsen, tillsammans med myndigheten, andra berörda
myndigheter, kommuner och privata intressenter, undersöka
möjligheterna att, genom samordning av olika verksamheter,
upprätthålla service inom området. Förordning (1994:578).

12 § har upphävts genom förordning (1990:644).

Regionala prognoser

13 § Länsstyrelsen skall varje år upprätta sysselsättnings- och
befolkningsprognoser.

Närings- och teknikutvecklingsverket meddelar föreskrifter om hur
prognoserna skall upprättas. Förordning (1994:578).

14 § har upphävts enligt förordning (1994:578).

15 § Prognos skall göras för varje kommun i länet. Finns i länet
kommuner med kommundelar som i fråga om regionalpolitiska
åtgärder behandlas olika, skall länsstyrelsen hålla ett underlag
aktuellt som översiktligt belyser befolknings-, arbetskrafts- och
näringslivsförhållanden i dessa kommundelar.

Myndighetsinformation

16 § Statliga myndigheter är skyldiga att på anmodan av
länsstyrelsen lämna länsstyrelsen sådana uppgifter om förändringar
i antalet sysselsatta hos myndigheten, i myndighetens organisation
samt investeringar som länsstyrelsen kan behöva i sitt arbete med
strategin för länets utveckling och prognoser. Förordning
(1994:578).

17 § har upphävts genom förordning (1987:323).

Regional projektverksamhet m.m.

18 § För att kunna genomföra vissa regionalpolitiska åtgärder
disponerar länsstyrelsen medel för projektverksamhet m.m.
Förordning (1994:578).

19 § Projektverksamhetens syfte skall bl.a. vara att
konkretisera det regionala utvecklingsarbetet så att de
åtgärder som behövs för att målen enligt strategin för länets
utveckling skall kunna uppnås kan komma till stånd.

Projekten och övriga åtgärder skall ha en tydlig
regionalpolitisk inriktning och den geografiska fördelningen av
projektmedlen skall avspegla den regionalpolitiska
prioriteringen i länet. Projekttiden bör normalt inte överstiga
tre år. Förordning (1997:971).

20 § Projektverksamheten bör så långt som möjligt bedrivas i
programform. Program bör tas fram för de områden som
prioriteras i strategin för länets utveckling. Förordning (1994:578).

21 § När program utarbetas skall beaktas om det behövs särskilda
insatser för kvinnor. Förordning (1994:578).

22 § Av ett program skall framgå på vilket sätt åtgärderna skall
utvärderas. Förordning (1994:578).

23 § Medlen för projektverksamhet får inte användas som en
allmän resurs i länet eller för åtgärder som skall bekostas
genom annan statlig finansiering. Medlen får dock användas som
komplement till annan statlig finansiering i väl avgränsade
projekt under en period av högst tre år. Medlen får inte
användas till åtgärder som omfattas av stöd enligt förordningen
(1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd, förordningen
(1994:773) om små

företagsstöd eller förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd
och stöd till kommersiell service.

Medlen får inte användas som driftstöd eller för att ensamma
finansiera verksamhet som bedrivs av någon annan. Om medlen
används för att tillsammans med en privat intressent
samfinansiera en regional utvecklingsåtgärd får medlen avse
högst 50 procent av kostnaderna för åtgärden.
Förordning (1997:971).

24 § Om länsstyrelsen ställer medel för projektverksamhet till
någon annans förfogande skall länsstyrelsen lämna riktlinjer för
medlens användning som överensstämmer med målen för
projektverksamheten. Förordning (1994:578).

25 § Länsstyrelsens beslut om användning av medel för
projektverksamhet får inte överklagas. Förordning (1994:578).

Försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning

26 § I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad
regional ansvarsfördelning finns bestämmelser om att i vissa
särskilt angivna län ett regionalt självstyrelseorgan övertar
det regionala utvecklingsansvaret och beslutanderätten i fråga
om användningen av vissa regionalpolitiska och andra
utvecklingsmedel. I dessa län gäller de avvikelser från
förordningen i övrigt som framgår av 27-31 §§.
Förordning (1997:971).

27 § Vad som sägs om länsstyrelsens strategi i 3 § andra
stycket, 9 § och 10 § första stycket skall i stället gälla det
regionala självstyrelseorganets strategi. Skyldigheten att
beakta kommunernas planering vid arbetet med länets
långsiktiga utveckling enligt 8 § skall gälla såväl
länsstyrelsen som det regionala självstyrelseorganet.
Länsstyrelsens skyldigheter i fråga om uppföljning och
utvärdering enligt 7 b och 7 c §§ kvarstår dock.
Förordning (1997:388).

28 § För den del av det regionala utvecklingsarbetet som
övergår till det regionala självstyrelseorganet är
länsstyrelsens uppgift att initiera en samverkan enligt 5 §
första stycket begränsad till andra statliga myndigheter. Det
regionala självstyrelseorganet skall för sin del av det
regionala utvecklingsarbetet initiera en samverkan med
statliga myndigheter och ersätter därutöver länsstyrelsen i
fråga om att initiera en samverkan med övriga angivna
myndigheter och organisationer.

Det regionala självstyrelseorganet ersätter vidare
länsstyrelsen vid tillämpning av 5 § andra stycket i fråga om
uppgiften att utse en beredningsgrupp för samverkan i frågor
om tillväxt och sysselsättning. I fråga om det organ som
länsarbetsnämnden är skyldig att samråda med enligt 5 a §
gäller samrådsskyldigheten såväl länsstyrelsen som det
regionala självstyrelseorganet. Länsstyrelsens skyldigheter
enligt 6 § gäller inte med hänsyn till det regionala
självstyrelseorganets skyldigheter enligt 6 § lagen
(1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning. Förordning (1997:388).

29 § Det regionala självstyrelseorganet ersätter länsstyrelsen
vad gäller uppgiften att upprätta sysselsättnings- och
befolkningsprognoser enligt 13 och 15 §§. Förordning (1997:388).

30 § Statliga myndigheter skall lämna sådant biträde som avses
i 4 § och sådan information som avses i 16 § till både
länsstyrelsen och det regionala självstyrelseorganet i den
utsträckning det behövs för att fullgöra dessa organs
respektive uppgifter under försöksverksamheten.
Förorordning (1997:388).

31 § Beträffande regional projektverksamhet skall vad som sägs
om länsstyrelsen i 18, 24 och 25 §§ även gälla det regionala
självstyrelseorganet. Det regionala självstyrelseorganet
ansvarar för all projektverksamhet med undantag av projekt för
statlig samordning för ekonomisk tillväxt, projekt för
servicelösningar i glesbygd och projekt för jämställdhet. För
sådan projektverksamhet ansvarar länsstyrelsen.
Förordning (1997:971).

Bilagan upphävd genom förordning (1994:578).