Förordning (1982:878) om utländska förvärv av svenska företag m.m.

SFS nr
1982:878
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1982-09-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1889
Upphävd
1992-01-01

1 § Ansökan om tillstånd enligt lagen (1982:617) om utländska förvärv
av svenska företag m.m. skall göras hos regeringen, om antalet
anställda hos det bolag eller den rörelse ärendet gäller har överstigit
500 under det senaste räkenskapsåret.

I andra fall än som sägs i första stycket gäller följande. Ansökan
om tillstånd skall göras hos länsstyrelsen i det län där
verksamheten huvudsakligen drivs eller, om verksamheten inte har
påbörjats, i det län där verksamheten huvudsakligen skall drivas.
Ansökan om tillstånd enligt 3 § tredje stycket, 4 § andra stycket eller
6 § nämnda lag skall dock göras hos länsstyrelsen i det län där
styrelsen för stiftelsen, föreningen eller aktiebolaget har sitt säte.
Avser ansökan förvärv av aktier i bankaktiebolag, kreditaktiebolag,
finansbolag eller värdepappersbolag skall ansökan om tillstånd göras
hos finansinspektionen.

Om ett ärende gäller ett bolag som är moderbolag inom en koncern skall
i antalet anställda inräknas också de som är anställda i dotterbolag
inom koncernen.

Ansökan skall innehålla uppgift om andra ansökningar om tillstånd enligt
lagen om utländska förvärv av svenska företag m.m. och lagen (1982:618)
om utländska förvärv av fast egendom m.m. som har samband med ansökan
och som har gjorts hos en annan myndighet. Förordning (1991:1012).

1 a § Vad som i 6, 7 och 8 §§ sägs om länsstyrelsen gäller för
finansinspektionen när ärendet avser bankaktiebolag, kreditaktiebolag,
finansbolag eller värdepappersbolag. Förordning (1991:1012).

2 § I ärenden om förvärvstillstånd enligt 7 § lagen (1982:617) om
utländska förvärv av svenska företag m.m. skall sökanden

1. förete fångeshandlingen eller motsvarande handling i original
eller bestyrkt avskrift,

2. uppge födelsetid eller personnummer eller, om förvärvaren är
juridisk person, organisationsnummer, om sådant finns,

3. förete personbevis med uppgift om medborgarskap eller, om
förvärvaren är en juridisk person, registreringsbevis, om sådant
finns, samt bolagsavtal, bolagsordning, stadgar eller motsvarande
handling. Om förvärvaren är ett handelsbolag skall varje bolagsman
förete personbevis med uppgift om medborgarskap,

4. förete, i förekommande fall, avskrift av bevis om uppehållstillstånd
enligt utlänningslagen (1989:529) eller tillstånd enligt lagen
(1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring
här i riket,

5. uppge yrke och hemvist eller, om förvärvaren är en juridisk person,
arten och omfattningen av dennes verksamhet samt postadress,

6. uppge arten och omfattningen av verksamheten i det bolag eller den
rörelse som förvärvet avser, varvid särskilt skall anges hur många
anställda som i medeltal har sysselsatts i bolaget eller rörelsen under
det senaste räkenskapsåret,

7. förete bolagets eller rörelsens balansräkning, förvaltningsberättelse
samt resultaträkning för det senaste räkenskapsåret, om skyldighet finns
för bolaget eller rörelsen att upprätta handlingarna i verksamheten,

8. uppge avsikten med förvärvet och vid aktieförvärv särskilt ange det
antal aktier som förvärvaren samt sådant rättssubjekt som avses i 8 §
lagen om utländska förvärv av svenska företag m.m. förut har i bolaget.

Om ansökningen avser förvärv av andelar i handelsbolaget skall sökanden
dessutom förete bevis om att avtal finns enligt vilket inträde är
medgivet i och med att tillstånd ges.

Gäller en ansökan tillstånd till framtida förvärv, skall, i stället för
fångeshandling, uppgift lämnas om den egendom som ansökningen avser.
Ägarens eller upplåtarens skriftliga samtycke till ansökningen skall
företes, om inte ansökningen avser förvärv på auktion.

Hade förvärvet för sin giltighet varit beroende av tillstånd enligt
lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m. för det
fall att förvärvaren inte hade varit kontrollsubjekt enligt lagen om
utländska förvärv av svenska företag m.m. gäller för ansökningen även
vad som föreskrivs i 3 § förordningen (1976:241) om tillämpningen av
lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.

En sökande som är en juridisk person, skall förete sin egen
balansräkning, förvaltningsberättelse samt vinst- och förlusträkning
för det senaste räkenskapsåret eller motsvarande handlingar, om
länsstyrelsen begär det. Sådana handlingar skall alltid fordras in i
ärenden som skall prövas av regeringen. Förordning (1989:556).

3 § I ärenden om ändring av utlänningsförbehåll enligt 6 § (1982:617)
om utländska förvärv av svenska företag m.m. skall sökanden förete

1. avskrift av den bolagsordning som gäller för bolaget,

2. utdrag ur protokoll från bolagsstämma som visar att ett beslut
har fattats om den ändring ansökan avser,

3. uppgift, styrkt av bolagets revisorer, om bolagets innehav av fast
egendom och bundna aktier i andra bolag,

4. balansräkning, förvaltningsberättelse samt resultaträkning för det
senaste räkenskapsåret, varvid särskilt skall anges hur många anställda
som i medeltal har sysselsatts i bolaget under det senaste
räkenskapsåret. Förordning (1982:1021).

4 § I ärenden om tillstånd enligt 4 § andra stycket lagen (1982:617) om
utländska förvärv av svenska företag m.m. gäller 3 § 1, 3 och 4.

5 § har upphävts genom förordning (1987:421).

6 § Om länsstyrelsen finner att utredning som anges i 2–4 §§ saknas
eller behöver kompletteras, får länsstyrelsen förelägga sökanden att
inom viss tid avhjälpa bristen. Följs inte föreläggandet får ansökningen
avvisas. En erinran om detta skall tas in i föreläggandet.

Om det behövs ytterligare utredning, får länsstyrelsen förelägga
sökanden att komma in med sådan utredning. Följs inte föreläggandet
får ärendet avgöras i det skick det har. En erinran om detta skall
tas in i föreläggandet.

I ärenden om förvärv av gruvföretag skall Sveriges geologiska
undersökning yttra sig.

Innan ett tillståndsärende avgörs skall arbetstagarorganisation, som är
eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till det
företag ärendet gäller ges tillfälle att yttra sig. Förordning
(1987:421).

7 § Frågor om tillstånd enligt lagen (1982:617) om utländska förvärv
av svenska företag m.m. skall prövas av länsstyrelsen. I följande fall
skall dock frågan om tillstånd prövas av regeringen

1. om antalet anställda hos det bolag eller den rörelse ärendet gäller
under det senaste räkenskapsåret har överstigit 100,

2. om tillgångarnas nettovärde enligt den fastställda balansräkningen
för det senaste räkenskapsåret överstiger ett gränsbelopp som motsvarar
1 000 gånger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
som gällde under den sista månaden av räkenskapsåret,

3. om ärendet har samband med ett ärende enligt lagen (1982:618) om
utländska förvärv av fast egendom m.m. om detta ärende skall prövas av
regeringen,

4. om ärendet gäller bolag eller rörelse för vars verksamhet fordras
tillstånd enligt 2 § lagen (1983:1034) om kontroll över tillverkningen
av krigsmateriel, m.m., eller

5. om ärendet i annat fall kan anses särskilt betydelsefullt från
allmän synpunkt.

Om ett ärende enligt punkt 1 gäller ett bolag som är moderbolag inom
en koncern skall i antalet anställda inräknas också de som är
anställda i dotterbolag inom koncernen.

Om en ansökan om tillstånd enligt lagen om utländska förvärv av svenska
företag m.m. skall göras hos länsstyrelsen men ärendet skall prövas av
regeringen, skall länsstyrelsen med eget yttrande överlämna handlingarna
till regeringen. Förordning (1987:421).

8 § Beslut av länsstyrelsen enligt denna förordning överklagas hos
regeringen. Förordning (1987:421).

9 § Beslutet i tillståndsärendet skall tillställas den som har
överlåtiteller upplåtit den med ansökningen avsedda egendomen
eller rättigheten.

Övergångsbestämmelser

1982:878

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.

Genom förordningen upphävs

1. förordningen (1971:705) om utredning och tillstånd i ärenden enligt
lagen (1916:156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast
egendom m.m.,

2. förordningen (1979:82) om tillstånd enligt lagen (1968:557) om vissa
inskränkningar i rätten att sluta svenskt handelsbolag m.m.

I fråga om förvärv och upplåtelser av företag och fast egendom m.m. som
har skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

1989:556

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre bestämmelser
skall fortfarande tillämpas i fråga om beslut om uppehållstillstånd
enligt utlänningslagen (1980:376).

1991:1012

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.

2. Vad som i 1 och 1 a §§ sägs om värdepappersbolag skall också gälla
sådant fondkommissionsbolag som med stöd av punkt 3 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).