Förordning (1982:879) om utländska förvärv av fast egendom m. m.

SFS nr
1982:879
Departement/myndighet
Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad
1982-09-16
Författningen har upphävts genom
SFS1992:1374
Upphävd
1992-12-31

Fast egendom, tomträtt och bostadsarrende

1 § Frågor om förvärvstillstånd enligt 1 kap. lagen (1982:618) om
utländska förvärv av fast egendom m. m. prövas av länsstyrelsen, om inte
annat följer av 8 §.

2 § Ansökan om förvärvstillstånd skall göras hos länsstyrelsen i det län
där egendomen är belägen.

Avser ansökan egendom inom flera län, skall den länsstyrelse hos vilken
ansökan först gjorts pröva frågan om tillstånd efter samråd med de
övriga länsstyrelserna. Förordning (1991:1890).

3 § I tillståndsärenden skall sökanden

1. förete fångeshandlingen eller motsvarande handling i original eller
bestyrkt avskrift,

2. uppge födelsetid eller personnummer eller, om förvärvaren är juridisk
person, organisationsnummer, om sådant finns,

3. förete bevis om medborgarskap eller, om förvärvaren är juridisk
person, registreringsbevis, om sådant finns, samt bolagsavtal,
bolagsordning, stadgar eller motsvarande handling,

4. förete, i förekommande fall, bestyrkt kopia av bevis om
uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (1989:529),

5. uppge postadress samt, om förvärvaren är fysisk person, yrke och
hemvist,

6. förete bevis om det taxeringsvärde och den typkod som senast åsatts
den berörda egendomen,

7. uppge avsikten med förvärvet.

Om avsikten är att egendomen skall användas för sökandens
näringsverksamhet, skall en redogörelse lämnas för de förhållanden som
gör egendomen behövlig för verksamheten.

Gäller en ansökan tillstånd till framtida förvärv, skall, i stället för
fångeshandling, uppgift lämnas om den egendom som ansökningen avser.
Fångesmannens skriftliga samtycke till ansökningen skall företes, om
inte ansökningen avser förvärv på auktion. Förordning (1992:310).

4 § Hade förvärvet för sin giltighet varit beroende av tillstånd enligt
jordförvärvslagen (1979:230) eller lagen (1976:240) om förvärv av
eldistributionsanläggning m. m. för det fall att förvärvaren inte hade
varit tillståndsskyldig enligt 1 kap. 1 § lagen (1982:618) om utländska
förvärv av fast egendom m. m. gäller för ansökningen även vad som
föreskrivs i 8 § jordförvärvsförordningen (1991:736) respektive 3 §
förordningen (1976:241) om tillämpningen av lagen (1976:240) om förvärv
av eldistributionsanläggning m. m. Förordning (1991:1890).

5 § Ansökan om förvärvstillstånd beträffande egendom som behövs för
sökandens näringsverksamhet här i landet skall vara åtföljd av intyg av
fastighetsbildningsmyndighet eller av två personer, som är nämndemän i
fastighetsdomstol eller gode män enligt fastighetsbild ningslagen
(1970:988), att egendomen är lämplig för verksamheten. Intyget skall
innehålla upplysningar om de omständigheter på vilka detta omdöme
grundas, såsom egendomens storlek och läge. Förordning (1985:75).

6 § Om länsstyrelsen finner att utredning som anges i 3 – 5 §§ saknas
eller behöver kompletteras, får länsstyrelsen förelägga sökanden att
inom viss tid avhjälpa bristen. Följs inte föreläggandet får ansökningen
avvisas. En erinran om detta skall tas in i föreläggandet.

Om det behövs ytterligare utredning får länsstyrelsen förelägga sökanden
att komma in med sådan utredning. Följs inte föreläggandet får ärendet
avgöras i det skick det har. En erinran om detta skall tas in i
föreläggandet.

7 § Länsstyrelsen skall i tillståndsärenden inhämta yttrande från

1. den militära myndighet inom vilkens territoriella ansvarsområde
egendomen finns, om detta inte är onödigt,

2. den kommun där egendomen är belägen, om kommunen bör höras över
ansökningen,

3. närings- och teknikutvecklingsverket, om ansökningen gäller en
eldistributionsanläggning,

4. statens invandrarverk, om en utlännings möjligheter enligt
utlänningslagen (1989:529) till stadigvarande bosättning här i landet
behöver belysas.

Länsstyrelsen skall inhämta yttrande från statens jordbruksverk om
ansökan gäller en jordbruksfastighet och om egendomens värde
uppenbarligen överstiger 5 000 000 kronor och någon annan än en fysisk
person eller en sambruksförening är förvärvare. Förordning (1991:1890).

8 § Frågor om förvärvstillstånd enligt 1 kap. lagen (1982:618) om
utländska förvärv av fast egendom m. m. skall prövas av regeringen om
ärendet kan anses särskilt betydelsefullt från allmän synpunkt. Ett
sådant ärende skall länsstyrelsen med eget yttrande överlämna till
regeringen. Förordning (1991:1890).

9 § Återkallas ett åläggande som har antecknats i fastighetsboken enligt
1 kap. 9 § lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m. m.
jämfört med 11 § fjärde stycket jordförvärvslagen (1979:230), skall
detta genast anmälas till inskrivningsmyndigheten för anteckning.

Har ett antecknat åläggande upphävts genom lagakraftvunnet beslut,
fullgjorts eller blivit inaktuellt, skall länsstyrelsen så snart den har
fått vetskap om detta anmäla förhållandet till inskrivningsmyndigheten
för anteckning. Om ett antecknat åläggande att ansöka om
fastighetsbildning har fullgjorts, behöver anmälan dock inte göras.
Förordning (1991:72).

10 § har upphävts genom förordning (1991:1890).

11 § har upphävts genom förordning (1991:1890).

12 § har upphävts genom förordning (1991:1890).

13 § har upphävts genom förordning (1991:1890).

Förvärv på exekutiv auktion

14 § Bestämmelserna i 1 – 13 §§ tillämpas också i fråga om tillstånd att
behålla egendom eller rättigheter som har förvärvats på exekutiv
auktion.

15 § Vid värdering av en jordbruksfastighet, som skall säljas enligt 3
kap. 3 § lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m. m.,
skall kronofogdemyndigheten samråda med länsstyrelsen. Förordning
(1991:72).

16 § Har någon som är tillståndspliktig enligt 1 kap. 1 § lagen
(1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m. m. gjort förvärv
genom inrop på exekutiv auktion, skall kronofogdemyndigheten underrätta
vederbörande länsstyrelse. Förordning (1991:1890).

Avgifter för vissa ärenden

16 a § Avgift tas ut för prövning enligt lagen (1982:618) om utländska
förvärv av fast egendom m. m. i de fall som framgår av andra stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§
avgiftsfö rordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser
tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

Tillstånd som skall prövas av regeringen 5
Tillstånd som skall prövas av länsstyrelsen 3
Förordning (1992:229).

Gemensamma bestämmelser

17 § Beslut av länsstyrelsen enligt denna förordning får överklagas hos
regeringen. Förordning (1991:1890).

18 § Beslutet i tillståndsärendet skall tillställas den som har
överlåtit eller upplåtit den egendom eller rättighet som ansökningen
avser.

19 § Ytterligare bestämmelser om verkställigheten av lagen (1982:618) om
utländska förvärv av fast egendom m. m. finns i förköpskungörelsen
(1967: 873).

Övergångsbestämmelser

1989:557

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Bestämmelsen i 3 §
första stycket 4 gäller också i fråga om bevis om uppehållstillstånd
enligt utlänningslagen (1980:376).