Förordning (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal

SFS nr
1982:892
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1982-10-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:965
Upphävd
1998-08-01

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning gäller behörigheter och
specialbehörigheter för befattningshavare på fartyg.

I 5 kap. 7 § fartygssäkerhetsförordningen (1988:594) finns det
föreskrifter om rätt att ställa andra krav än som anges i denna
förordning. Förordning (1994:1455).

2 § I denna förordning används följande beteckningar med nedan angivna
betydelse.

———————————————————————
Beteckning Betydelse
———————————————————————

Handelsfartyg Fartyg som används till handelssjöfart eller
transport av passagerare eller till annat ändamål som
hör ihop med handelssjöfarten såsom bogsering, is-
brytning, bärning och dykning

Ångfartyg Maskindrivet fartyg vars framdrivningsmedel är
ångmaskineri

Motorfartyg Annat maskindrivet fartyg än ångfartyg

Passagerarfartyg Fartyg som enligt gällande bestämmelser skall
vara försett med passagerarfartygscertifikat och
och som används till att transportera flera än
tolv passagerare samtidigt

Pråm Fartyg som inte är försett med eget framdrivnings-
medel

Fiskefartyg Fartyg som används till fiske eller till att ta
hand om fångsten eller som i omedelbar anslutning
till fiskeresa, i vilken fartyget har deltagit,
används till befordran eller beredning av färsk
fisk

Vägfärja Fartyg som avses i 2 § andra stycket väglagen
(1971:948).

Dräktighet Det bruttodräktighetstal som anges i det mätbrev
som gäller för fartyget

Maskinstyrka Axeleffekt, som kan tas ut från fartygets
framdrivnings maskineri, angiven i kilowatt (kW)

Däckstjänstgöring Tjänstgöring till sjöss i ett fartygs
däcksavdelning

Maskinrumstjänst- Tjänstgöring till sjöss i ett fartygs
göring maskinutrymmen

Allmän verkstads- Tjänstgöring i verkstad i yrkesarbete med
tjänstgöring bänkarbete, borrning, svarvning eller svetsning

Kvalificerad Tjänstgöring i verkstad i arbete med tillverk-
verkstadstjänst- ning, reparation eller montering av ett fartygs
göring framdrivningsmaskineri eller tjänstgöring som
reparatör, motorman eller dylikt antingen som
dagman på fartyg med en maskinstyrka om minst
1500 kW eller i maskinverkstad på ett fartyg som
tillhör försvarsmakten

Tjänstgöring i Tjänstgöring i yrkesarbete i elektrisk verkstad
elektrisk verk- eller verkstadsavdelning på fartyg eller i land
stad med arbete av sådan art att underhåll av elek-
trisk utrustning i regler- och manöversystem
ingått som en del av arbetsuppgifterna
———————————————————————

3 § Den fart i vilken ett fartyg används anges i denna förordning med
samma beteckningar (fartområden) som i 1 kap. 7 §
fartygssäkerhetsförordningen (1988: 594). Förordning (1988:600).

4 § Sjöfartsverket prövar om behörighetsvillkoren är uppfyllda
och utfärdar behörighetsbevis. Verket meddelar också närmare
föreskrifter om ansökan och om de handlingar som skall bifogas en
ansökan. Förordning (1994:128).

5 § /Upphör att gälla U:när lagen (1994:1500) träder i kraft/
Sjöfartsverket får medge att den som, utan att ha den teoretiska
utbildning eller den praktik som erfordras för en viss behörighet, har
fått en likvärdig utbildning eller praktik skall få behörighetsbevis för
denna behörighet. Medgivandet får förses med villkor och återkallas när
det finns skäl till det.

I 5 kap. 8 § fartygssäkerhetsförordningen (1988: 594) finns bestämmelser
om undantag från kraven på behörighet för viss befattning i
minimibesättning eller på specialbehörighet. Förordning (1988:600).

5 § /Träder i kraft I:när lagen (1994:1500) träder i kraft/
Sjöfartsverket får medge att den som, utan att ha den
teoretiska utbildning eller den praktik som erfordras för en viss
behörighet, har fått en likvärdig utbildning eller praktik skall få
behörighetsbevis för denna behörighet. Medgivandet får förses med
villkor och återkallas när det finns skäl till det.

Den som är medborgare i Europeiska unionen (EU) och har
behörighet för viss befattning på fartyg på grund av examens-,
utbildnings- eller kompetensbevis över behörighetsgivande högre
utbildning från ett annat medlemsland i EU än Sverige, skall på
ansökan hos Sjöfartsverket få behörighetsbevis för motsvarande
behörighet här i landet om sökanden uppfyller villkoren enligt
verkets föreskrifter. Motsvarande gäller för medborgare i övriga
länder för vilka avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES-avtalet) trätt i kraft. Sjöfartsverket skall
meddela beslut i sådana ärenden senast fyra månader efter det att
alla handlingar som gäller den sökande har framlagts.

I fall som avses i första och andra styckena får behörighetsbeviset
utformas som ett erkännande av behörighetsgivande utländsk
utbildning.

I 5 kap. 8 § fartygssäkerhetsförordningen (1988:594) finns
bestämmelser om undantag från kraven på behörighet för viss
befattning i minimibesättning eller på specialbehörighet.
Förordning (1994:1455).

6 § Sjöfartsverket meddelar föreskrifter om rätt att tillgodoräkna viss
tjänstgöring eller utbildning såsom praktik för att uppfylla ett
behörighetsvillkor. Verket skall därvid samråda berörda organisationer
för redare och ombordanställda. Förordning (1992:750).

7 § /Upphör att gälla U:när lagen (1994:1500) träder i kraft/
Sjöfartsverket utfärdar de certifikat som föreskrivs i 1960
och 1974 års internationella konventioner om säkerheten för
människoliv till sjöss och det internationella radioreglementet för
expeditörer på fartygsradiostationer. Förordning (1994:128).

7 § /Träder i kraft I:när lagen (1994:1500) träder i kraft/
Sjöfartsverket utfärdar, i fråga om yrkesmässig sjötrafik, de
certifikat för radiopersonal som föreskrivs i 1974 års
internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
(SOLAS 74) och som föreskrivs i Internationella teleunionens
radioreglemente (ITU: s RR). När certifikaten utfärdas skall också
iakttas bestämmelserna i 1978 års internationella konvention
angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och
vakthållning (STCW 78). Regler om behörigheter och
specialbehörigheter, grundade på sådana certifikat, finns i 2 kap.
24 § och 3 kap. 6–9 §§. Förordning (1994:1455).

8 § /Upphör att gälla U:när lagen (1994:1500) träder i kraft/
Sjöfartsverket utfärdar de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning. Rör en sådan
föreskrift frågor om utbildning av sjöpersonal, skall Sjöfartsverket
samråda med utbildningsmyndigheten. I fråga om behörigheter och
certifikat för radiopersonal skall verket samråda med Post- och
telestyrelsen. Förordning (1994:128).

8 § /Träder i kraft I:när lagen (1994:1500) träder i kraft/
Sjöfartsverket utfärdar de föreskrifter om erkännande av
utländska yrkesbehörigheter som avses i 5 § andra stycket samt de
ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning. Rör föreskriften frågor om utbildning av sjöpersonal,
skall Sjöfartsverket samråda med Chalmers tekniska högskola AB
och Högskolan i Kalmar eller med Skolverket. I fråga om
föreskrifter angående behörigheter och certifikat för radiopersonal
skall verket samråda med Post- och telestyrelsen.
Förordning (1994:1455).

2 kap. Behörigheter

1 § /Upphör att gälla U:när lagen (1994:1500) träder i kraft/
För behörighet fordras teoretisk utbildning vid högskola,
sjöbefälsskola eller gymnasieskola och praktik i den omfattning som
anges i detta kapitel samt läkarintyg, som inte är äldre än två år och
som visar att föreskrivna krav på syn- och hörselförmåga är uppfyllda.
Vissa behörigheter kan dock uppnås genom enbart praktik.

I 6 kap. 5 § finns bestämmelser om lägsta behörighetskrav för
befattningshavare i ett fartygs minimibesättning.

1 § /Träder i kraft I:när lagen (1994:1500) träder i kraft/
För behörighet fordras teoretisk utbildning vid högskola,
sjöbefälsskola eller gymnasieskola och praktik i den omfattning
som anges i detta kapitel samt läkarintyg, som inte är äldre än två
år och som visar att föreskrivna krav på syn- och hörselförmåga är
uppfyllda. Vissa behörigheter kan dock uppnås genom enbart
praktik.

I 1 kap. 5 och 8 §§ finns bemyndiganden om erkännande av
utländska yrkesbehörigheter. Vid en ansökan enligt 1 kap. 5 § andra
stycket får sökanden, för att styrka att han uppfyller de svenska
kraven på syn- och hörselförmåga, åberopa det dokument som
krävs i den utländske medborgarens ursprungsstat eller den stat han
kommer från eller ett intyg utfärdat av en behörig myndighet i
denna stat vilket motsvarar ett svenskt läkarintyg. Sådana
utländska dokument eller intyg får inte vara äldre än två år.
Sjöfartsverket prövar som ett led i behörighetsärendet, om
dokumentet eller intyget innehåller de uppgifter som behövs.

I 6 kap. 5 § finns bestämmelser om lägsta behörighetskrav för
befattningshavare i ett fartygs minimibesättning.
Förordning (1994:1455).

2 § Föreskrifter om innebörden av olika behörigheter finns i 6 kap.

Praktik som har fullgjorts utöver kraven för vissa behörigheter medför
utökad behörighet att uppehålla befattning på fartyg enligt vad som
anges i bilagorna A–D. Sjöfartsverket skall förse behörighetsbeviset
med påteckning om att sådan praktik har fullgjorts.

3 § /Upphör att gälla U:när lagen (1994:1500) träder i kraft/
Föreskrifter om lägsta ålder för att få inneha befattning som
befälhavare samt om krav på svenskt medborgarskap och syn- och
hörselförmåga finns i 5 kap. 1, 2 och 4 §§ fartygssäkerhetsförordningen
(1988: 594). Förordning (1988:600).

3 § /Träder i kraft I:när lagen (1994:1500) träder i kraft/
Föreskrifter om lägsta ålder för att få inneha befattning som
befälhavare samt om krav på svenskt medborgarskap och syn- och
hörselförmåga finns i 5 kap. 1 och 4 §§
fartygssäkerhetsförordningen (1988:594).
Förordning (1994:1455).

Behörigheter för fartygsbefäl och övrig däckspersonal

4 § Behörigheter för fartygsbefäl och övrig däckspersonal enligt denna
förordning är följande:

Sjökapten(K)
Styrman A(S A)
Styrman B(S B)
Skeppare A(Sk A)
Skeppare B(Sk B)
Matros(Mtr)
Lättmatros(Lmt)
Befaren jungman(BJu)
Jungman(Ju)

5 § För att erhålla bevis om behörighet som */k/ sjökapten */-k/ fordras
a) att ha avlagt sjökaptensexamen på sjökaptenslinjen i högskolan eller
vid sjöbefälsskola samt

b) att efter erhållen behörighet som styrman A eller styrman B ha varit
anställd i minst 36 månader som styrman på handelsfartyg med en
dräktighet om minst 200. Av denna tid skall minst 18 månader ha
fullgjorts till sjöss i stor kustfart eller vidsträcktare fart, varav
minst 9 månader på fartyg med en dräktighet om minst 1 200 antingen som
befälhavare eller överstyrman eller på fartyg med en dräktighet om minst
3 000 i inskränkt oceanfart eller oceanfart som annan styrman.

6 § För att erhålla bevis om behörighet som */k/ styrman A */-k/ fordras
a) att ha avlagt styrmansexamen (80 poäng) på styrmanslinjen i högskolan
samt

b) att ha fullgjort däckstjänstgöring i minst 36 månader. Av denna tid
skall minst 27 månader vara i stor kustfart eller vidsträcktare fart,
varav minst 12 månader på handelsfartyg med en dräktighet om minst 1 200
i nordsjöfart eller vidsträcktare fart. För den som tjänstgjort som
befälsassistent i nordsjöfart eller vidsträcktare fart under minst 6
månader får totaltiden reduceras till 30 månader.

7 § För att erhålla bevis om behörighet som */k/ styrman B */-k/ fordras
a) att ha erhållit utbildningsbevis över genomgånget
behörighetsgrundande utbildningsprogram om 48 poäng på styrmanslinjen i
högskolan eller att ha erhållit betyg över fullständig
styrmansutbildning (ett läsår) vid sjöbefälsskola eller i högskola samt

b) att ha fullgjort däckstjänstgöring i minst 36 månader. Av denna tid
skall minst 18 månader vara i stor kustfart eller vidsträcktare fart,
varav minst 9 månader på handelsfartyg med en dräktighet om minst 200 i
nordsjöfart eller vidsträcktare fart. För den som tjänstgjort som
befälsassistent i nordsjöfart eller vidsträcktare fart under minst 6
månader får totaltiden reduceras till 30 månader.

8 § För att erhålla bevis om behörighet som */k/ skeppare A */-k/
fordras

a) att ha erhållit utbildningsbevis över genomgången skepparkurs A (20
poäng) i högskola eller betyg över fullständig skepparutbildning av
första klass vid sjöbefälsskola eller i högskola samt

b) att ha fullgjort däckstjänstgöring i minst 36 månader. Av denna tid
skall minst 18 månader vara i stor kustfart eller vidsträcktare fart,
varav minst 12 månader på handelsfartyg. För den som tjänstgjort som
befälsassistent under minst 6 månader får totaltiden reduceras till 30
månader.

9 § För att erhålla bevis om behörighet som */k/ skeppare B */-k/
fordras

a) att ha avlagt skepparexamen samt

b) att ha fullgjort däckstjänstgöring i minst 36 månader, varav minst 12
månader på handelsfartyg.

Sjöfartsverket får godta tjänstgöring även på fartyg med en dräktighet
under 20. Behörigheten kan i sådana fall begränsas med avseende på såväl
fartområde som fartygets storlek.

10 § För att vara behörig som */k/ matros */-k/ fordras att ha fullgjort
däckstjänstgöring i minst 18 månader.

11 § För att vara behörig som */k/ lättmatros */-k/ fordras att ha
fullgjort däckstjänstgöring i minst 12 månader.

12 § För att vara behörig som */k/ jungman */-k/ fordras att ha
fullgjort däckstjänstgöring i minst 3 månader.

För att vara behörig som */k/ befaren jungman */-k/ fordras att ha
fullgjort däckstjänstgöring i ytterligare 3 månader.

13 § För behörigheterna matros och lättmatros skall däckstjänstgöringen
under minst 6 månader ha fullgjorts i uppgifter som har samband med
vakthållning på bryggan. Detsamma gäller för en befaren jungman som
skall användas i vakthållning på bryggan.

Behörigheter för maskinbefäl och övrig maskinpersonal

14 § Behörigheter för maskinbefäl och övrig maskinpersonal enligt denna
förordning är följande:

Sjöingenjör(I)
Maskintekniker A(T A)
Maskintekniker B(T B)
Maskinist A(Ma A)
Maskinist B(Ma B)
Motorman(Mtm)
Eldare(Eld)
Motorelev(Mel)
Fartygselektriker(Ele)

Behörighetsbevis som gäller endast för ångfartyg eller endast för
motorfartyg skall förses med beteckningen (å) respektive (m) efter
förkortningen.

15 § För att erhålla bevis om behörighet som */k/ sjöingenjör */-k/
fordras

a) att ha avlagt sjöingenjörsexamen på sjöingenjörslinjen i högskolan
eller vid sjöbefälsskola samt

b) att efter erhållen behörighet som maskintekniker A eller
maskintekniker B ha varit anställd minst 30 månader som maskinbefäl på
handelsfartyg. Av denna tid skall minst 15 månader ha fullgjorts till
sjöss, varav minst 12 månader antingen

som maskinchef på fartyg med en maskinstyrka om minst 1 000 kW i
Öresund, stor kustfart eller vidsträcktare fart eller som förste
maskinist på sådant fartyg i inskränkt oceanfart eller vidsträcktare
fart eller

som förste maskinist på fartyg med en maskinstyrka om minst 3 000 kW i
Öresund, stor kustfart eller vidsträcktare fart eller

som maskinist på fartyg i oceanfart med en maskinstyrka om minst 6 000
kW samt

c) minst 6 månaders kvalificerad verkstadstjänstgöring utöver vad som
krävs för behörighet som maskintekniker A eller maskintekniker B.

16 § För att erhålla bevis om behörighet som */k/ maskintekniker A */-k/
fordras

a) att ha avlagt maskinteknikerexamen (80 poäng) på maskinteknikerlinjen
i högskolan samt

b) att ha fullgjort minst 36 månaders praktik, varav minst 18 månaders
maskinrumstjänstgöring på fartyg med en maskinstyrka om minst 1 500 kW,
minst 6 månaders tjänstgöring i elektrisk verkstad samt minst 6 månaders
kvalificerad verkstadstjänstgöring. De återstående 6 månaderna kan
fullgöras antingen som maskinrumstjänstgöring, allmän
verkstadstjänstgöring, kvalificerad verkstadstjänstgöring eller
tjänstgöring i elektrisk verkstad.

För den som tjänstgjort som befälsassistent under minst 6 månader får
maskinrumstjänstgöringen reduceras till 12 månader.

17 § För att erhålla bevis om behörighet som */k/ maskintekniker B */-k/
fordras

a) att ha erhållit utbildningsbevis över genomgånget
behörighetsgrundande utbildningsprogram om 40 poäng på
maskinteknikerlinjen i högskolan eller att ha erhållit betyg över
fullständig maskinteknikerutbildning (ett läsår) vid sjöbefälsskola
eller i högskola samt

b) att ha fullgjort minst 36 månaders praktik, varav minst 18 månaders
maskinrumstjänstgöring på fartyg med en maskinstyrka om minst 400 kW,
minst 6 månaders tjänstgöring i elektrisk verkstad samt minst 6 månaders
kvalificerad verkstadstjänstgöring. De återstående 6 månaderna kan
fullgöras antingen som maskinrumstjänstgöring, allmän
verkstadstjänstgöring, kvalificerad verkstadstjänstgöring eller
tjänstgöring i elektrisk verkstad.

För den som tjänstgjort som befälsassistent under minst 6 månader får
maskinrumstjänstgöringen reduceras till 12 månader.

18 § För att erhålla bevis om behörighet som */k/ maskinist A */-k/
fordras

a) att ha erhållit utbildningsbevis över genomgången maskinistkurs A (20
poäng) eller fartygsmekanikerkurs A (20 poäng) i högskola eller betyg
över fullständig fartygsmekanikerutbildning av första klass vid
sjöbefälsskola eller i högskola samt

b) att ha fullgjort minst 36 månaders praktik, varav minst 18 månaders
maskinrumstjänstgöring på fartyg med en maskinstyrka om minst 400 kW,
minst 6 månaders tjänstgöring i elektrisk verkstad samt minst 6 månaders
kvalificerad verkstadstjänstgöring. De återstående 6 månaderna kan
fullgöras antingen som maskinrumstjänstgöring, allmän
verkstadstjänstgöring, kvalificerad verkstadstjänstgöring eller
tjänstgöring i elektrisk verkstad.

För den som tjänstgjort som befälsassistent under minst 6 månader får
maskinrumstjänstgöringen reduceras till 12 månader.

19 § För att erhålla bevis om behörighet som */k/ maskinist B */-k/
fordras

a) att ha avlagt maskinistexamen eller fartygsmekanikerexamen samt

b) att ha fullgjort maskinrumstjänstgöring i minst 24 månader, varav
högst 12 månader får ersättas med kvalificerad verkstadstjänstgöring.

20 § För att vara behörig som */k/ motorman */-k/ fordras att ha
fullgjort maskinrumstjänstgöring på motorfartyg i minst 18 månader. Av
denna tid får högst 9 månader ersättas med kvalificerad
verkstadstjänstgöring.

21 § För att vara behörig som */k/ eldare */-k/ fordras att ha fullgjort
maskinrumstjänstgöring på ångfartyg eller annat fartyg med större
ånganläggning i minst 18 månader. Av denna tid får högst 9 månader
ersättas med kvalificerad verkstadstjänstgöring.

22 § För att vara behörig som */k/ motorelev */-k/ fordras att ha
fullgjort maskinrumstjänstgöring i minst 3 månader.

23 § För att vara behörig som */k/ fartygselektriker */-k/ fordras

a) att ha erhållit godkänt slutbetyg från ettårig kurs för
fartygselektriker (specialkurs i gymnasieskolan) eller

b) att ha erhållit godkänt slutbetyg från gymnasieskolans drift-och
underhållstekniska linje, grenen för eldriftteknik.

Härutöver skall minst 9 månader ha fullgjorts som tjänstgöring i
elektrisk verkstad samt minst 3 månader ha fullgjorts som
maskinrumstjänstgöring eller annan jämförbar tjänstgöring till sjöss.

Sjöfartsverket får godkänna annan teoretisk utbildning efter samråd med
utbildningsmyndigheten.

Behörighet för radiotelegrafist

24 § För att erhålla bevis om behörighet som radiotelegrafist
fordras

a) certifikat av lägst andra klass för fartygs radiotelegrafstation
samt

b) tjänstgöring till sjöss i minst sex veckor som biträde åt behörig
radiotelegrafist.

Närmare föreskrifter om praktiken och om rätt att som praktik
tillgodoräkna annan tjänstgöring meddelas av Sjöfartsverket efter
samråd med Post- och telestyrelsen och berörda organisationer för
redare och ombordanställda.

Undantag enligt 5 kap. 8 § första stycket fartygssäkerhetsförordningen
(1988:594) får inte medges i fråga om behörigheten radiotelegrafist.
Förordning (1994:128).

Bestämmelser rörande vissa behörighetsvillkor

25 § Sådan teoretisk utbildning som utgör behörighetsvillkor
får ersättas med likvärdig utbildning vid en utbildningsanstalt som
tillhör Försvarsmakten eller kustbevakningen. Förordning (1994:386).

26 § Däckstjänstgöring skall fullgöras på fartyg med en
dräktighet om minst 20, om inte annat föreskrivs beträffande viss
behörighet.

Däckstjänstgöring på fiskefartyg får tillgodoräknas som tjänstgöring på
handelsfartyg med samma dräktighet.

27 § */k/ Maskinrumstjänstgöring */-k/ skall fullgöras på fartyg med en
maskinstyrka om minst 75 kW, om inte annat föreskrivs beträffande viss
behörighet.

28 § Av den maskinrumstjänstgöring som utgör behörighetsvillkor för
behörigheterna sjöingenjör, maskintekniker A och maskintekniker B skall
hälften fullgöras på ångfartyg och hälften på motorfartyg. Den som har
tjänstgjort mindre än den föreskrivna minsta tiden på ång fartyg eller
på motorfartyg men i övrigt uppfyller behörighetsvill koren för någon
av de nämnda behörigheterna får behörighet för tjänstgöring bara på det
ena slaget av fartyg.

29 § För behörigheterna maskinist A för motorfartyg, maskinist B för
motorfartyg och motorman gäller följande. Annan tjänstgöring än
maskinrumstjänstgöring till sjöss som innebär biträde med motorns
skötsel och handhavande på ett motorfartyg i stor kustfart eller
vidsträcktare fart räknas som maskinrumstjänstgöring på motorfartyg med
hälften av den verkliga tjänstgöringstiden.

30 § Tjänstgöring på */k/ pråm */-k/ och */k/ vägfärja */-k/ får räknas
som praktik endast i den omfattning som sjöfartsverket medger i enskilda
fall. I fråga om tjänstgöring på vägfärja skall sjöfarts verket samråda
med statens vägverk.

31 § Tjänstgöring på */k/ fartyg som inte är handelsfartyg och som ägs
eller används av staten */-k/ får räknas som däckstjänstgöring eller
maskinrumstjänstgöring endast i de fall och i den omfattning som
tjänstgöringen bedöms vara likvärdig med tjänstgöring på handels
fartyg. Sjöfartsverket meddelar närmare föreskrifter om sådant till
godoräknande efter samråd med den myndighet under vars förvaltning det
statliga fartyget står samt med berörda organisationer för redare och
ombordanställda.

32 § Beträffande tjänstgöring som */k/ befälsassistent */-k/ gäller
följande.

1. Tjänstgöringen får fullgöras endast av den som har teoretisk
utbildning för den behörighet som tjänstgöringen syftar till.

2. Tjänstgöringen får inte ske i någon befattning som ingår i den för
fartyget bestämda minimibesättningen eller som medför ansvar för vakt.

3. Däckstjänstgöring skall fullgöras på handelsfartyg med en dräktighet
om minst 200.

4. Maskinrumstjänstgöring skall fullgöras på handelsfartyg med en ma
skinstyrka om minst 1 500 kW.

Sjöfartsverket får medge att tjänstgöring som befälsassistent fullgörs
på fartyg som inte uppfyller kraven i fråga om dräktighet eller
maskinstyrka, om fartyget i övrigt är lämpligt för sådan tjänstgöring.

Sjöfartsverket meddelar närmare föreskrifter om tjänstgöring som be
fälsassistent.

I frågor som avses i andra och tredje styckena skall sjöfartsverket
samråda med berörda organisationer för redare och ombordanställda.

33 § Tjänstgöring på */k/ utländska fartyg */-k/ får räknas som praktik
i den omfattning som sjöfartsverket medger i enskilda fall. Verket skall
därvid särskilt pröva, om de uppgifter som har lämnats om tjänstgöringen
kan godtas.

3 kap. Specialbehörigheter m.m.

1 § För sådan */k/ specialbehörighet för oljelasthantering,
specialbehörighet för kemikalielasthantering */-k/ eller */k/
specialbehörighet för gaslasthantering */-k/ som avses i 5 kap. 10 §
första stycket fartygssäkerhetsförordningen (1988: 594) fordras
följande.

1. Kurs i hantering av det slag av last som specialbehörigheten skall
avse.

2. Kurs i brandskydd.

3. Tjänstgöring på fartyg med last av det slag som specialbehörigheten
skall avse.

Kurserna enligt 1 och 2 skall ha genomgåtts med godkänt resultat.

Tjänstgöringen enligt 3 skall ha varat under minst sex månader. I fråga
om specialbehörighet för oljelasthantering får i tjänstgöringstiden
räknas in högst tre månaders tjänstgöring på kemikalietankfartyg. I
fråga om specialbehörighet för kemikalielasthantering får i
tjänstgöringstiden räknas in högst tre månaders tjänstgöring på
oljetankfartyg. I fråga om specialbehörighet för både olje- och
kemikalielasthantering får tjänstgöringen anses fullgjord genom
sammanlagt minst nio månaders tjänstgöring på olje- och
kemikalietankfartyg, varav minst tre månader på vardera slaget av
fartyg.

Huvuddelen av tjänstgöringen enligt 3 skall ha fullgjorts innan
utbildningen enligt 1 genomgås. Förordning (1988:600).

2 § /Upphör att gälla U:när lagen (1994:1500) träder i kraft/
Den utbildning för personal med särskilda arbetsuppgifter och ansvar
i fråga om last och lastutrustning på tankfartyg som avses i 5 kap. 9 §
andra stycket fartygssäkerhetsförordningen (1988: 594) skall omfatta
följande.

1. Kurs i brandskydd.

2. Kurs avsedd att skapa förtrogenhet med det slags tankfartyg
arbetsuppgifterna skall avse.

Kurserna skall ha genomgåtts med godkänt resultat.

Utbildningen enligt 2 får ersättas med en månads övervakad tjänstgöring
på fartyg med det slags last och lastutrustning som arbetsuppgifterna
skall avse, om tjänstgöringen ger inblick i och tillräcklig kunskap om
säker lasthantering. Förordning (1988:600).

2 § /Träder i kraft I:när lagen (1994:1500) träder i kraft/
Den utbildning för personal med särskilda arbetsuppgifter
och ansvar i fråga om last och lastutrustning på tankfartyg som
avses i 5 kap. 10 § andra stycket fartygssäkerhetsförordningen
(1988:594) skall omfatta följande.

1. Kurs i brandskydd.

2. Kurs avsedd att skapa förtrogenhet med det slags tankfartyg
arbetsuppgifterna skall avse.

Kurserna skall ha genomgåtts med godkänt resultat.

Utbildningen enligt 2 får ersättas med en månads övervakad
tjänstgöring på fartyg med det slags last och lastutrustning som
arbetsuppgifterna skall avse, om tjänstgöringen ger inblick i och
tillräcklig kunskap om säker lasthantering. Förordning (1994:1455).

3 § För specialbehörighet för torrlasthantering fordras att följande
utbildning genomgåtts med godkänt resultat.

1. Kurs i hantering av farlig last i torrlastfartyg.

2. Kurs i brandskydd. Förordning (1984:143).

4 § Närmare föreskrifter om innehållet i de kurser som avses i 1–3 §§
meddelas av utbildningsmyndigheten efter samråd med sjöfartsverket.
Förordning (1984:143).

5 § Specialbehörighet som båtman (båtmanscertifikat) erhåller den som
uppfyller de krav på kunskaper och förmåga samt de andra
behörighetsvillkor som sjöfartsverket föreskriver. Förordning
(1984:143).

6 § /Upphör att gälla U:när lagen (1994:1500) träder i kraft/
Specialbehörighet som radiotelefonist erhåller den som innehar
allmänt radiotelefonistcertifikat för sjöradiotrafik. Förordning
(1984:143).

6 § /Träder i kraft I:när lagen (1994:1500) träder i kraft/
Specialbehörighet som radiotelefonist erhåller den som
innehar allmänt radiotelefonistcertifikat eller allmänt
operatörscertifikat för maritim mobil trafik (C-certifikat).
Förordning (1994:1455).

7 § /Träder i kraft I:när lagen (1994:1500) träder i kraft/
Specialbehörighet som begränsat behörig radiotelefonist erhåller
den som innehar begränsat operatörscertifikat för maritim mobil
trafik i VHF-område (VHF-certifikat). Förordning (1994:1455).

8 § /Träder i kraft I:när lagen (1994:1500) träder i kraft/
Specialbehörighet som allmänt behörig radiooperatör i GMDSS
(Global Maritime Distress and Safety System) erhåller den som
innehar allmänt operatörscertifikat för maritim mobil trafik i
GMDSS (GOC-certifikat). Förordning (1994:1455).

9 § /Träder i kraft I:när lagen (1994:1500) träder i kraft/
Specialbehörighet som begränsat behörig radiooperatör i
GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) erhåller den
som innehar begränsat operatörscertifikat för maritim mobil trafik
i GMDSS (ROC-certifikat). Förordning (1994:1455).

4 kap. har upphävts genom förordning (1984:143).

5 kap. Behörighetsbevis

1 § Innehav av behörighet eller specialbehörighet skall styrkas med
behörighetsbevis. Detta gäller dock inte behörigheterna som matros,
lättmatros, befaren jungman, jungman, motorman, eldare, motorelev och
fartygselektriker, vilka skall styrkas genom att sådana handlingar
företes som visar att behörighetsvillkoren är uppfyllda. Sjöfartsverket
eller den myndighet som chefen för utrikesdepartementet utsett skall på
begäran göra anteckning i sjöfartsboken rörande sådana behörigheter.
Förordning (1984:832).

2 § Den som enligt 1 § skall inneha behörighetsbevis och som uppfyller
villkoren för behörighet eller specialbehörighet får på ansökan bevis om
detta. En sådan ansökan om behörighetsbevis skall vara skriftlig.

3 § /Upphör att gälla U:när lagen (1994:1500) träder i kraft/
Behörighetsbevis utgörs av en särskild handling och
utfärdas för en tid av högst fem år. Bevis om specialbehörighet som
båtman (båtmanscertifikat) eller som radiotelefonist utfärdas dock
utan att bevisets giltighet tidsbegränsas.

Närmare föreskrifter om vad som krävs för att få giltighetstiden för
ett behörighetsbevis förlängd meddelas av Sjöfartsverket efter
samråd med berörda organisationer för redare och
ombordanställda. Förordning (1994:128).

3 § /Träder i kraft I:när lagen (1994:1500) träder i kraft/
Behörighetsbevis utgörs av en särskild handling eller, i de
fall som avses i 3 kap. 6–9 §§, av en påteckning på det certifikat
som specialbehörigheten grundas på. Behörighetsbevis utfärdas för
en tid av högst fem år. Bevis om specialbehörighet som båtman
(båtmanscertifikat) eller som radiotelefonist eller begränsat behörig
radiotelefonist enligt 3 kap. 6–7 §§ utfärdas dock utan att bevisets
giltighet tidsbegränsas.

Närmare föreskrifter om vad som krävs för att få giltighetstiden för
ett behörighetsbevis förlängd meddelas av Sjöfartsverket efter
samråd med berörda organisationer för redare och
ombordanställda. Förordning (1994:1455).

4 § Behörighetsbeviset eller annan handling som utvisar behörigheten
eller specialbehörigheten skall medföras på det fartyg där innehavaren
tjänstgör och på begäran visas upp för myndigheter.

5 § Sjöfartsverket fastställer avgifter för bevis om behörigheter och
specialbehörigheter som verket utfärdar enligt denna förordning samt för
dispenser från bestämmelserna i förordningen. Avgift får dock inte tas
ut för bevis om sådan behörighet för vilken behörighetsvillkoren utgörs
av endast praktik.

6 kap. Behörigheternas innebörd

1 § Behörighet medför rätt att uppehålla befattningar på fartyg i den
utsträckning som anges i beslut om minimibesättning eller i
bemanningsföreskrifter.

I detta kapitel och bilagorna till denna förordning anges den rätt att
uppehålla befattning på handelsfartyg som följer med innehav av vissa
behörigheter.

I beslut om minimibesättning eller i bemanningsföreskrifter får anges
att en befattning får uppehållas av innehavaren av en lägre behörighet
eller skall uppehållas av en innehavare av högre behörighet eller annan
behörighet än den som följer av dessa bestämmelser.

2 § Behörigheter för fartygsbefäl medför rätt att uppehålla befattning
på */k/ passagerarfartyg */-k/ i den omfattning som anges i tabellen i
*/k/ bilaga A */-k/ och på */k/andra handelsfartyg än passagerarfar
tyg*/-k/ i den omfattning som anges i tabellen i */k/ bilaga B */-k/.

3 § Behörigheter för maskinbefäl medför rätt att uppehålla befattning på
*/k/ passagerarfartyg */-k/ i den omfattning som anges i tabellen i */k/
bilaga C */-k/ och på */k/ andra handelsfartyg än passagerarfartyg */-k/
i den omfattning som anges i tabellen i */k/ bilaga D */-k/.

4 § Om en behörighet enligt tabellerna i bilagorna A–D medför rätt att
uppehålla befattningar på fartyg i ett visst fartområde, får samma
befattning uppehållas även på fartyg i ett mer inskränkt fartområde.

5 § En sjöman skall inneha lägst behörigheten jungman eller motorelev
för att få uppehålla befattning i minimibesättning inom ett fartygs
däcks- eller maskinavdelning. På fartyg med en dräktighet om högst 1 600
får undantag härifrån medges beträffande högst en befattningshavare.

6 § Den som uppfyller behörighetsfordringarna för en viss befattning är
också behörig att inneha annan sådan befattning för vilken är
föreskrivet likartade lägre fordringar.

7 kap. Giltighet av äldre behörigheter

1 § Behörighetsbevis för sjöpersonal som är utfärdade med stöd av äldre
bestämmelser gäller som bevis om behörighet enligt denna förordning.

2 § Följande behörighetsbevis, utfärdade enligt förordningen (1936:315)
angående befäl å svenska handelsfartyg m. m., sjöbefälskungörelsen
(1960:487) eller förordningen (1980:465) om behörigheter för sjöpersonal
motsvarar behörigheter enligt denna förordning på nedan angivna sätt.

Har en innehavare av ett äldre behörighetsbevis till följd av tidigare
gällande bestämmelser förvärvat högre behörighet än vad som följer av
denna paragraf, kan han efter ansökan hos sjöfartsverket erhålla bevis
om att han skall bibehålla sin tidigare förvärvade behörighet.

———————————————————————
Äldre behörighetsbevis Motsvarande behörighet
enligt 2 kap.
———————————————————————

Sjökaptensbrev Sjökapten
Befälhavare-sjökapten

Styrmansbrev enligt 1936 års Styrman A
befälsförordning
Medelhavsskepparkurs
Befälhavare-styrman AS
Befälhavare-styrman A
Överstyrman A
Styrman A

Styrmansbrev enligt Styrman B
sjöbefälskungörelsen
Befälhavare-styrman CN
Befälhavare-styrman CK
Överstyrman C
Styrman B
Styrman C

Nordsjöskepparbrev Styrman B, dock ej i
oceanfart

Skepparbrev av 1:a klass Skeppare A
Östersjöskepparbrev
Fiskeskepparbrev av 1:a klass
enligt sjöbefälskungörelsen
Befälhavare-skeppare A
Skeppare A

Förarbevis av 1:a klass Skeppare B
Skepparbrev av 2:a klass
Kustskepparbrev
Fiskeskepparbrev av 1:a klass
enligt 1936 års befälsförordning
Skepparbrev
Fiskeskepparbrev
Befälhavare-skeppare B
Skeppare B

Sjöingenjörsbrev Sjöingenjör
Övermaskinistbrev
Maskinistbrev av 1:a klass
Maskinchef-sjöingenjör

Maskinteknikerbrev enligt Maskintekniker A
1936 års befälsförordning
Maskinistbrev av 2:a klass
Maskinchef-maskintekniker AS
Maskinchef-maskintekniker A
Övermaskinist A
Maskintekniker A

Maskinteknikerbrev enligt Maskintekniker B
sjöbefälskungörelsen
Maskinchef-maskintekniker C
Övermaskinist C
Maskintekniker B
Maskintekniker C

Maskinistbrev Maskinist A
Maskinistbrev av 3:e klass
Fartygsmekanikerbrev av 1:a klass
Fartygsmekaniker A

Motorskötarbevis av 1:a klass Maskinist B
Maskinskötarbevis av 1:a klass
Fartygsmekanikerbrev

3 § Gäller en äldre behörighet för tjänstgöring i enbart motorfartyg
eller i enbart ångfartyg, gäller motsvarande även beträffande den nya
behörigheten.

4 § Behörighetsbevis, som har utfärdats med stöd av 6 kap. 13 §
förordningen (1965:908) om säkerheten på fartyg i dess lydelse enligt
förordningen (1976:773) om ändring i nämnda förordning, skall anses som
bevis om sådan specialbehörighet som avses i 3 kap. 1 eller 3 § för
hantering av det slag av last som behörighetsbeviset avser. Förordning
(1984:832).

8 kap. Besvär

1 § /Upphör att gälla U:när lagen (1994:1500) träder i kraft/
Svenska utlandsmyndigheters beslut enligt denna förordning får
överklagas hos sjöfartsverket genom besvär.

Beslut enligt 1 kap. 4 § eller 5 § första stycket får överklagas hos
kammarrätten genom besvär.

Andra beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen genom
besvär. Förordning (1984:832).

8 kap. Överklagande

1 § /Träder i kraft I:när lagen (1994:1500) träder i kraft/
Svenska utlandsmyndigheters beslut enligt denna förordning får
överklagas hos Sjöfartsverket.

Beslut enligt 1 kap. 4 § eller 5 § första eller andra stycket får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Andra beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen.
Förordning (1994:1455).

Övergångsbestämmelser

1984:143

1. Denna förordning träder i kraft den 28 april 1984.

2. Den som före den 28 april 1986 genom intyg från redare eller
sjömansregistret kan visa att han i minst tolv månader under de senaste
fem åren tjänstgjort i en befattning som avses i 6 kap. 17 § första
stycket förordningen (1965:908) om säkerheten på fartyg skall under en
tid av högst fem år från det intyget utfärdats anses uppfylla kraven för
den aktuella befattningen, även om han inte uppfyller kraven i 3 kap. 1
§ denna förordning. Sjöfartsverket får utfärda bevis om
specialbehörighet för oljelasthantering respektive
kemikalielasthantering, om den sökande uppfyller de nyss angivna kraven
på tjänstgöring och visar att han med godkänt resultat har genomgått
kurs i brandskydd.

3. Den som före den 28 april 1984 har tjänstgjort som medlem av den
ordinarie besättningen på oljetankfartyg, kemikalietankfartyg eller
gastankfartyg får i fråga om respektive fartygsslag anses ha lämplig
utbildning för sådana arbetsuppgifter som avses i 6 kap. 17 § andra
stycket förordningen (1965:908) om säkerheten på fartyg, även om han
inte har genomgått utbildning enligt 3 kap. 2 § denna förordning.

4. Före den 28 april 1986 får sjöfartsverket utfärda bevis om
tjänstgöringsbehörighet för den som i minst 36 månader under de senaste
sju åren före denna förordnings ikraftträdande tjänstgjort till sjöss i
en sådan befattning för vilken han söker behörighet eller i en högre
befattning inom samma område. För behörighet krävs att den sökande visar
att han har fullgjort sina arbetsuppgifter i befattningen på ett
tillfredsställande sätt. Sjöfartsverket får förse beviset med villkor
och återkalla det, om det finns skäl till det.

1994:1455

Denna förordning träder i kraft den dag lagen (1994:1500) med
anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i
kraft. Beslut som meddelats av Sjöfartsverket före ikraftträdandet
överklagas enligt äldre bestämmelser.