Arbetstidsförordning (1982:901)

SFS nr
1982:901
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1982-10-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:366

1 § Arbetsmiljöverket får meddela

1. föreskrifter om anteckningar om jourtid, övertid och mertid enligt 11 §
andra stycket arbetstidslagen (1982:673), samt

2. de ytterligare föreskrifter som behövs om verkställighet av
arbetstidslagen.

I 24 § arbetstidslagen finns bestämmelser om straff för den som
överträder föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 § andra stycket
arbetstidslagen. Förordning (2000:1080).

2 § När arbete utförs i någons hem, skall tillsyn i form av
inspektionsbesök göras endast på begäran av den arbetsgivare eller
arbetstagare som berörs eller om det finns särskilda skäl för sådan
tillsyn. Detsamma gäller arbete som utförs av den som driver verksamhet
utan andra arbetstagare än familjemedlemmar.

3 § En avskrift av en dom eller ett slutligt beslut i ett mål
om ansvar enligt 23 och 24 §§ arbetstidslagen (1982:673)
eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska
sändas till Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller ett beslut
genom vilket någon har påförts sanktionsavgift enligt
arbetstidslagen. Förordning (2014:366).

4 § Kommer riket i krig skall, när det behövs för att tillgodose
totalförsvarets behov

1. den ordinarie arbetstiden enligt 5 § arbetstidslagen (1982:673) vara
högst 60 timmar i veckan,

2. bestämmelserna om mertid i 10 § arbetstidslagen inte tillämpas, och

3. veckovilan enligt 14 § arbetstidslagen vara minst 24 timmar under
varje period om sju dagar.

Om riket kommer i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har
befunnit sig i får, efter regeringens förordnande, bestämmelserna i
första stycket helt eller delvis tillämpas från den tidpunkt som
regeringen bestämmer. Förordning (1989:795).

5 § har upphävts genom förordning (2014:366).

6 § Arbetsmiljöverket får meddela förordnande enligt 2 § andra
stycket arbetstidslagen (1982:673) att lagen skall tillämpas
när det gäller fartygsarbete på fartyg som inte tillhör staten.
Förordning (2000:1080).