Förordning (1982:910) om ursprungsmärkning av kläder

SFS nr
1982:910
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1982-10-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1548
Upphävd
1993-01-01

1 § Denna förordning tillämpas i fråga om sådana kläder som anges i
bilaga till förordningen och som inte är begagnade.

2 § Kläder får inte saluhållas yrkesmässigt till förbrukare inom landet,
om de ej är tydligt och otvetydigt märkta med uppgift om det land där
kläderna har tillverkats (ursprungsland).

I fråga om klädernas ursprung skall förordningen (1984:59) om varors
ursprung tillämpas.

Kommerskollegium får i enskilda fall medge undantag från förbudet enligt
första stycket, om det finns särskilda skäl för det. Ett undantag får
förenas med villkor. Förordning (1984:69).

3 § Uppgiften om ursprungsland skall vara fast anbringad på kläderna, om
inte kommerskollegium av särskilda skäl föreskriver eller i enskilda
fall medger annat.

4 § Kommerskollegium får meddela närmare föreskrifter om märkningen.

5 § Kommerskollegium utövar tillsynen över efterlevnaden av denna
förordning och de föreskrifter som har meddelats med stöd av
förordningen.

Den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller saluhåller kläder som
avses i 1 § är skyldig att efter anmodan av kommerskollegium lämna
sådana upplysningar, handlingar, varuprov och liknande som behövs för
tillsynen.

6 § Till böter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. saluhåller kläder i strid mot 2 eller 3 § eller mot föreskrift eller
villkor som har meddelats med stöd av denna förordning eller

2. underlåter att fullgöra skyldighet enligt 5 § andra stycket eller
lämnar oriktig uppgift vid fullgörandet.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Om flera medverkat till gärning som avses i första stycket, skall 23
kap. 4 och 5 §§ brottsbalken tillämpas.

7 § Allmänt åtal för brott som avses i 6 § får väckas endast efter
anmälan eller medgivande av kommerskollegium.

8 § Beslut som har meddelats av kommerskollegium i enskilda fall enligt
denna förordning får överklagas hos kammarrätten genom besvär. Beslut
enligt 7 § får dock inte överklagas.

Andra beslut av kollegiet enligt denna förordning får överklagas hos
regeringen genom besvär.

Bilaga

Nr i tulltaxan
(1977:975)

1. Över- och underkläder av textil- 61.01-61.10, ur 61.11,
material, dock inte kragar, skjort- 61.12-61.14,62.01-62.08,
bröst och manschetter. ur 62.09, 62.10-62.11

2. Korsetter, gördlar, höfthållare ur 62.12
och bysthållare, av textilmaterial.

3. Sjalar, scarfar, halsdukar, man- ur 61.17, 62.14-62.15
tiljer, slöjor o.d. samt slipsar
och liknande artiklar, av textil-
material.

4. Vantar, strumpor, understrumpor 61.11,61.15-61.16,ur 62.09
sockor och ankelsockor, av textil- 62.16,ur 62.17
material.

5. Kläder av sådant slag som av- ur 42.03, ur 43.03,
ses i 1-4, av läder, konstläder, ur 43.04
pälsskinn eller konstgjord päls.

6. Hattar och andra huvudbonader ur 65.05, ur 65.06
(dock inte hårnät), av textil-
material, läder, konstläder, päls-
skinn eller kontgjord päls.
Förordning (1990:1062).