Förordning (1982:911) om tillämpning av en överenskommelse den 25 oktober 1982 om tillämpning av konventionen den 5 mars 1981 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om social trygghet m. m.

SFS nr
1982:911
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-11-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1529
Upphävd
1994-01-01

Den administrativa överenskommelse om tillämpning av konventionen den
5 mars 1981 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om
social trygghet, som undertecknades den 25 oktober 1982, har trätt i
kraft och skall lända till efterrättelse här i riket.

Överenskommelsen bifogas denna förordning i svensk text som
bilaga.

Bevis som avses i artikel 31 i konventionen utfärdas i Sverige av
länsstyrelse.
Bilaga

Överenskommelse om tillämpning av den nordiska konventionen om social
trygghet den 5 mars 1981

Med stöd av artikel 27 i den nordiska konventionen om social trygghet
den 5 mars 1981 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge, i
det följande kallad konventionen, har de behöriga myndigheterna i
varje land enats om följande bestämmelser.

ARTIKEL 1

Konventionens artikel 1

I följande bestämmelser används de uttryck som definieras i artikel 1
i konventionen i den betydelse som där anges.

ARTIKEL 2

Konventionens artikel 28

1. Förbindelseorgan och övriga organ

A. Förbindelseorgan enligt artikel 28 i konventionen är
i Danmark Sikringsstyrelsen,
i Finland Social- och hälsovårdsministeriet,
i Island Tryggingastofnun rikisins,
i Norge Rikstrygdeverket,
i Sverige Riksförsäkringsverket.

B. Förbindelseorganen kan på begränsade områden delegera sina
uppgifter till andra organ. De skall underrätta varandra om detta.

C. En förteckning över förbindelseorganen och de organ, till vilka
uppgifter delegerats enligt B, bifogas denna överenskommelse som
bilaga 1.

2. Ömsesidigt bistånd

Myndigheter och andra organ skall vid tillämpningen av konventionen
lämna varandra det bistånd som påkallas även i fall som inte
uttryckligen nämns i denna överenskommelse.

3. Kontroller och läkarundersökningar

Om en förmån utbetalas från ett nordisk land till en person som är
bosatt i ett annat nordiskt land, skall det lokala organet i
bosättningslandet, på förfrågan från det organ som utbetalar förmånen,
inhämta de upplysningar som är av betydelse för rätten till förmånen
och för förmånens storlek. Det lokala organet i bosättningslandet
skall härvid på begäran ombesörja att en person som uppbär
förtidspension, dagpenning vid sjukdom eller förmåner vid arbetsskada
blir läkarundersökt.

4. Administrationskostnader

Vid tillämpningen av konventionen och denna överenskommelse skall de
tillämpande organen svara för de aministrationskostnader som uppstår.
5. Tolkningsfrågor

Uppstår meningsskiljaktigheter vid tillämpningen och tolkningen av
konventionen eller denna överenskommelse, skall dessa behandlas av de
behöriga myndigheter i de berörda länderna om inte de underlydande
organen kan enas. Vid behov kan frågan behandlas av en grupp bestående
av representanter från samtliga nordiska länder vilka utsetts av dessa
länders behöriga myndigheter. En sådan grupp kan också sammankallas
vid behov för att behandla allmänna tolknings- och tillämpningsfrågor
avseende konventionen och denna överenskommelse.

ARTIKEL 3

Konventionens artikel 5

Avräkning av förmåner

1. Om en förmån kan inskränkas enligt artikel 5 i konventionen, skall
sådan inskränkning i första hand endast kunna göras av det utbetalande
organet i den försäkrades bosättningsland enligt detta lands
lagstiftning.

2. Inskränkning som avses i punkt 1 kan göras av det utbetalande
organet i annat land än bosättningslandet enligt det andra landets
lagstiftning först sedan detta organ konstaterat att en sådan
inskränkning inte görs i bosättningslandet.

ARTIKEL 4

Konventionens artikel 8

Utsända arbetstagare

1. I fall som avses i konventionens artikel 8 punkt 1 skall
förbindelseorganet i utsändningslandet på begäran av arbetstagare
eller arbetsgivare intyga att den utsände arbetstagaren fortfarande
omfattas av lagstiftningen i utsändningslandet.

2. Intyg som avses i punkt 1 skall utfärdas på fastställd blankett.
Intyget skall i samband med att arbetet påbörjas av arbetstagaren
eller arbetsgivaren sändas till det organ i sysselsättningslandet som
anges på blanketten. Förbindelseorganet i utsändningslandet skall
sända kopia av intyget till förbindelseorganet i sysselsättningslandet
i den utsträcking som anges på blanketten.

3. Kommer arbetet att vara längre än den i artikel 8 punkt 1 i
konventionen angivna tiden tolv månader, skall före utgången av denna
tid ansökan om förlängning enligt artikel 8 punkt 2 av arbetsgivaren
och arbetstagaren sändas till förbindelseorganet i utsändningslandet.
Om myndigheterna i detta land tillstyrker sådan förlängning, skall
ansökningen genast översändas till förbindelseorganet i
sysselsättningslandet för inhämtande av medgivande.

ARTIKEL 5

Konventionens artiklar nr 12 och 13

Intyg om försäkringstid m.m. för förmåner vid sjukdom och
föräldraskap
1. I fall som avses i artiklarna 12 och 13 i konventionen skall det
organ som en försäkrad tillhörde i utflyttningslandet eller det land
som sist utbetalat dagpenning, på förfrågan intyga den tid som den
försäkrade har omfattats av lagstiftningen om förmåner vid sjukdom och
föräldraskap samt intyga den försäkrades arbetsinkomster och uppburna
dagpenning.

2. Intyg som avses i punkt 1 skall utfärdas på fastställd blankett.

ARTIKEL 6

Konventionens artiklar 19 och 21

Intyg om försäkringsperioder m.m. i fråga om pensioner

1. När enligt artikel 19 i konventionen bosättningstider skall
sammanläggas för beräkning av grundpension, skall förbindelseorganet i
ett nordiskt land på förfrågan intyga den bosättningstid som sökanden
har fullgjort enligt detta lands lagstiftning.

2. När enligt konventionens artikel 21 försäkringsperioder för
tilläggspension skall sammanläggas, skall förbindelseorganet i ett
nordiskt land på förfrågan intyga det antal år för vilka sökanden har
intjänat rätt till tilläggspension enligt detta lands lagstiftning.

3. Intyg som avses i punkt 1 och 2 skall utfärdas på fastställd
blankett.

ARTIKEL 7

Konventionens artiklar nr 18, 19 och 20

Meddelande om rätt till och beslut om grundpension

1. Om grundpension enligt konventionens artikel 20 punkterna 1-3 utges
från ett nordiskt land till en person bosatt i ett annat nordiskt
land, skall organet i det förstnämnda landet snarast möjligt lämna
uppgift om grundpensionens storlek och, i förekommande fall, vid
vilken tidpunkt utbetalningen av pension kommer att upphöra. Sådant
meddelande skall lämnas till det organ i bosättningslandet som
ansvarar för utbetalning av grundpension.

2. Organet i bosättningslandet skall meddela organet i det andra
nordiska landet som utbetalar grundpension när rätten till sådan
pension i bosättningslandet kommer att inträda. Vid beviljande eller
förskottsbetalning av grundpension i bosättningslandet skall organet i
detta land lämna uppgift om pensionens storlek och på vilka grunder
bosättningstiden är beräknad till organet i det andra nordiska landet,
som utbetalar sådan pension.

3. Ett organ i annat nordiskt land än bosättningslandet, som utbetalar
pension enligt konventionens artikel 19 punkt 5 eller artikel 20 punkt
4, skall per den 1 januari varje år reglera pensionsutbetalningen med
hänsyn till inhämtade upplysningar från organet i bosättningslandet
angående storleken av den pension som utbetalas från detta organ.

4. Meddelanden enligt punkterna 1 och 2 skall lämnas på fastställd
blankett.

ARTIKEL 8

Konventionens artikel 23

Meddelande om beviljande av tilläggspension beräknad på grundval av
antagandepoäng

1. När villkoren enligt artikel 23 i konventionen för beviljande av
tilläggspension med antagandepoäng är uppfyllda i ett nordiska land,
skall organet i detta land lämna meddelande om den beviljade pensionen
till ett organ i annat nordiska land, där pensionstagaren har arbetat
under något av de fyra år som föregått pensionsfallet.

2. Meddelande som avses i punkt 1 skall innehålla uppgift om
tidpunkten för beviljandet, tilläggspensionens storlek samt om rätt
till tilläggspension har intjänats de två år som närmast föregått
pensionsfallet. Det organ som mottar ett sådant meddelande skall ge
motsvarande upplysningar till det organ som lämnat meddelandet.

3. Meddelande som avses i denna artikel skall inte sändas till eller
från Danmark.

4. Meddelande som avses i denna artikel skall lämnas på fastställd
blankett.

ARTIKEL 9

Meddelande om pensionsansökan

Det organ i bosättningslandet som mottar en pensionsansökan skall
omedelbart meddela detta till ett organ i annat nordiskt land där den
som söker pension kan antas ha rätt till pension på grund av
förvärvsarbete. Meddelande skall lämnas på fastställd blankett.

ARTIKEL 10

Blanketter

1. Blanketter som skall användas för tillämpningen av denna
överenskommelse upprättas av varje land efter samråd mellan
förbindelseorganen. De skall upprättas på varje lands språk. För
Islands del skall blanketterna upprättas också på danska, norska eller
svenska.

2. Förteckning över blanketter som avses i punkt 1 bifogas denna
överenskommelse som bilaga 2.

ARTIKEL 11

Ikraftträdande och uppsägning

1. Denna överenskommelse träder i kraft vid undertecknandet.

2. Denna överenskommelse gäller under samma tid som konventionen, om
inte uppsägning sker av något lands behöriga myndighet. Sådan
uppsägning skall skriftligen meddelas de behöriga myndigheterna i
övriga länder. Uppsägningen gäller endast det land som verkställt
densamma och gäller från ingången av det kalenderår som inträffat
minst sex månader efter det att alla behöriga myndigheter mottagit
meddelande om uppsägningen.

Undertecknad i Köpenhamn den 25 oktober 1982

i ett exemplar på svenska, danska, finska, isländska och norska
språken, vilka samtliga texter äger lika vitsord.

För Sveriges regering För det danska
Claes I. Wollin socialministeriet
Adam Trier

För det finska social- För det isländska hälso-
och hälsovårdsministeriet vårds- och socialförsäk-
Yrjö Väänänen ringsministeriet
Einar Agustsson

För det norska
socialdepartementet
Ole Ålgård