Förordning (1982:914) om lotsavgifter

SFS nr
1982:914
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1982-11-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:215
Upphävd
1999-05-15

Avgifter för lotsning eller annat biträde av lots

1 § För lotsning eller annat biträde av lots enligt förordningen
(1982:569) om lotsning m. m. tas avgifter ut enligt denna
förordning. Avgifter för biträde av lots i Vänern bestäms av
Sjöfartsverket efter samråd med Vänerns seglationsstyrelse.
Förordning (1993:1335).

2 § För lotsning i annat fall än som avses i 8 § tas avgift ut enligt
lotsningstaxan i bilagan till denna förordning. Avgiften beräknas
med hänsyn till fartygets bruttodräktighet och den sträcka i
nautiska mil för vilken lots har anlitats.

3 § Omfattar lotsningen hel lotsled, anses lotsningssträckan ha den
längd som anges för leden i Sjöfartsverkets lotsledsförteckning. I
annat fall anses sträckan vara den tillryggalagda vägen sådan den
mäts på sjökort.

4 § Lotsas ett fartyg i flera lotsleder beräknas avgift för varje led
särskilt, om byte av lots normalt sker mellan lederna, och i annat
fall för den sammanlagda sträckan. Vid lotsning i en följd i flera
lotsleder tillhörande Stockholms eller Mälarens sjötrafikområden
beräknas dock avgift alltid för den sammanlagda sträckan.
Förordning (1989:890).

5 § Lotsningsavgiften höjs med 50 procent om två eller flera lotsar
tjänstgör på ett fartyg på grund av att Sjöfartsverket har föreskrivit
att lotsen skall ha medhjälpare eller därför att befälhavaren har
begärt det.

6 § Ett tillägg till lotsningsavgiften tas ut för biträde av lots på
lör-, sön- eller helgdag eller på midsommar-, jul- eller nyårsafton
eller på annan dag före klockan 04.00 eller efter klockan 22.00.
Tilläggsavgiften motsvarar 50 procent av lotsningsavgiften i
avståndsklass 1 i lotsningstaxan. Tilläggsavgiften tas dock ut endast
om lotsen under angivna tider går ombord på eller lämnar fartyget
på annat sätt än direkt vid kaj eller brygga.

7 § För lotsning vid bogsering av fartyg beräknas avgiften efter de
lotsade fartygens sammanlagda bruttodräktighet. Vid bogsering av
borr- eller bostadsplattform beräknas dock avgiften enligt 8 § även
om plattformen är fartyg.

För lotsning av fartyg som, i annat fall än vid bogsering, går under
ledning av lots som befinner sig ombord på annat lotsat fartyg, tas
halv avgift ut.

8 § För lotsning av fartyg som bogserar en borrplattform,
bostadsplattform, timmerflotte eller något annat som inte är fartyg
beräknas avgiften för varje lots som anlitas med ett grundbelopp av
1 040 kronor samt 520 kronor för varje påbörjad timme under
vilken lotsen tas i anspråk. Förordning (1991:1788).

9 § Har en befälhavare underlåtit att anlita lots trots att han varit
skyldig att göra detta eller har han för lotsning anlitat någon annan
än en lots, tas avgift ut med det belopp som skulle ha tagits ut om
lots anlitats. Förordning (1986:916).

10 § Föreskrifterna i 2–9 §§ om avgifter vid lotsning i lotsled skall
också tillämpas om lots i andra fall biträtt vid förande av fartyg
inom Sveriges sjöterritorium.

11 § För biträde av lots utanför Sveriges sjöterritorium tas avgift ut
enligt taxa som fastställs av Sjöfartsverket. Denna taxa gäller även
inom Sveriges sjöterritorium när ett fartyg, som har fått eller skall
få biträde utanför territoriet, förs genom territoriet till det första
lotspassningsställe respektive från det sista lotspassningsställe som
fartyget passerar.

12 § För beslut om undantag från skyldighet att anlita lots som
Sjöfartsverket föreskrivit med stöd av 5 § förordningen (1982:569)
om lotsning m. m. tas en avgift ut som Sjöfartsverket bestämmer.
Förordning (1993:1335).

13 § Om en lots är till hands på ett fartyg som håller sjön, ligger för
ankar eller är förtöjt i annat fall än som avses i 16–19 §§, tas en
avgift ut med 490 kronor för varje påbörjad timme.
Förordning (1991:1788).

14 § har upphävts genom förordning (1991:1176).

Väntavgift

15 § Väntavgift tas ut med 490 kronor för varje påbörjad timme.
Förordning (1991:1788).

16 § Har lots beställts att möta ett fartyg till sjöss och anländer
fartyget inom en timme efter den avtalade tiden, tas inte väntavgift
ut. Anländer inte fartyget inom en timme efter den avtalade tiden,
tas väntavgift ut för hela väntetiden.

17 § Inställer sig en lots efter beställning för att biträda i annat
fall än som avses i 16 § och börjar förrättningen inom en timme efter
den avtalade tiden, tas inte väntavgift ut. Påbörjas inte
förrättningen inom en timme efter den avtalade tiden, tas
väntavgift ut för hela väntetiden.

18 § Väntavgift tas, med följande undantag, inte ut för mer än sex
timmar från den avtalade tiden. Undantag är

1. om lotsen anmodas att vänta längre,

2. om lotsen utan att vara anmodad stannar kvar och sedan ändå
anlitas för att biträda fartyget.

19 § Inträffar uppehåll i ett fartygs framförande under mer än en
timme, tas halv väntavgift ut för den tid lots tagits i anspråk genom
uppehållet.

Resekostnad m. m.

20 § Den som anlitar lots skall betala kostnaden för lots och
medhjälpares

1. hemresa, när lotsen på grund av ishinder, sjöhävning eller
liknande omständighet följer fartyget längre väg än som annars
skulle ha skett,

2. inställelse, när lotsen har kallats att inställa sig utanför det
sjötrafikområde inom vilket han tjänstgör,

3. hemresa, när lotsning eller annat biträde har avslutats utanför
det sjötrafikområde inom vilket lotsen tjänstgör, dock inte om
förrättningen utanför detta sjötrafikområde endast avsett lotsning i
lotsled,

4. inställelse och hemresa, när lotsen har kallats att inställa sig men
han inte anlitas och detta inte beror på honom samt beställningen
inte heller har ändrats eller återkallats i behörig tid.

Sjöfartsverket får meddela närmare föreskrifter om ersättning för
kostnader som avses i första stycket. Förordning (1989:890).

Kost och sovplats

21 § Lotsen och hans medhjälpare skall tillhandahållas kost ombord
i överensstämmelse med vad som tillkommer befäl. Lotsen och
medhjälparen skall vid behov även beredas sovplats.

Lotselev, som medföljer lots och inte är att betrakta som
medhjälpare, skall vid behov beredas sovplats, om det är möjligt.
Han skall tillhandahållas kost ombord mot skälig ersättning.

Övriga bestämmelser

22 § Sjöfartsverket svarar för debitering och uppbörd av avgifter
enligt denna förordning. Förordning (1993:1335).

23 § Med bruttodräktighet avses i denna förordning och i den
till förordningen fogade bilagan fartygets bruttodräktighet enligt
gällande mätbrev. För fartyg som saknar mätbrev anses ett ton av
deplacementet motsvara en bruttodräktighet av en enhet.

Föreligger ingen uppgift om fartygets bruttodräktighet eller
deplacement, uppskattar Sjöfartsverket bruttodräktigheten.
Förordning (1994:1163).

24 § Uppkommer vid avgiftsberäkning öretal, avrundas beloppet
till närmaste lägre krontal.

25 § Sjöfartsverket får medge nedsättning i avgifter enligt denna
förordning om det är förenligt med Sjöfartsverkets ekonomiska
intressen. Om det finns synnerliga skäl, får verket medge befrielse
från avgift.

26 § Avgift betalas av fartygets redare eller ägare.

Underlåter redaren eller ägaren att betala avgift, får Sjöfartsverket
anmäla förhållandet till Tullverket. Efter sådan anmälan får
tullmyndigheten inte tillåta fartyget att avgå förrän befälhavaren
styrkt eller Sjöfartsverket meddelat att avgiften har betalats eller att
av Sjöfartsverket godkänd säkerhet har ställts för avgiften. För att
hindra fartyget att avgå har tullmyndigheten samma befogenheter
som enligt 66 § tullagen (1987:1065). Förordning (1994:1163).

27 § Har avgift betalats med för högt belopp, får ansökan om
återbetalning av överskjutande belopp göras hos Sjöfartsverket
inom sex månader från den dag då avgiften betalades.

Har avgift inte betalats eller betalats med för lågt belopp, får
Sjöfartsverket kräva det felande beloppet inom sex månader från
den dag då avgiften betalades eller senast skulle ha betalats. Har det
förhållandet att avgift inte betalats eller betalats med för lågt
belopp föranletts av brottsligt förfarande hos den som lämnat
uppgifter för avgiftsbeslutet, gäller inte tidsbegränsningen.

28 § Den som underlåter att lämna lots, medhjälpare eller lotselev
någon förmån som anges i 21 § döms till penningböter.
Förordning (1991:1372).

29 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning
meddelas av Sjöfartsverket.

30 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1074).

Bilaga

Bilaga till förordningen (1982:914) om lotsavgifter

Lotsningstaxa

Dräktighetsklasser

1. 0– 500 enheter 8. 5 001– 8 000 enheter
2. 501–1 000 enheter 9. 8 001–12 000 enheter
3. 1 001–1 500 enheter 10. 12 001–20 000 enheter
4. 1 501–2 000 enheter 11. 20 001–30 000 enheter
5. 2 001–3 000 enheter 12. 30 001–45 000 enheter
6. 3 001–4 000 enheter 13. 45 001–60 000 enheter
7. 4 001–5 000 enheter 14. 60 001– enheter

Avståndsklasser

1. 0– 5 nautiska mil
2. 6–10 nautiska mil
3– varje klass omfattar 5 nautiska mil

Del av enhet av dräktigheten eller mil avrundas till närmaste lägre
hela tal.

Avgiften för lotsning av fartyg i dräktighetsklass 1 är 940 kronor,
om lotsningssträckan är att hänföra till avståndsklass 1. Avgiften
ökar med 140 kronor för varje avståndsklass över klass 1.

För fartyg i dräktighetsklasserna 2 till och med 14 är avgiften det
belopp som i avståndsklassen utgår för fartyg i dräktighetsklass 1
ökat med 12 % för varje dräktighetsklass över 1.

Anges i mätbrevet två bruttodräktigheter, skall lotsavgift beräknas
efter den högre av dessa. Avgiften skall dock beräknas efter den
lägre bruttodräktigheten, om fartygets djupgående under lotsningen
inte varit större än som markeras av mätmärket. Förordning
(1994:1163).

Övergångsbestämmelser

1994:1163

Denna förordning träder i kraft den 18 juli 1994.

I fråga om lotsförrättningar som har påbörjats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.

1998:1074

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.