Lag (1982:942) om svenska kyrkan

SFS nr
1982:942
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1982-11-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1173
Upphävd
1993-01-01

1 § har upphävts genom lag (1992:351).

2 § har upphävts genom lag (1992:351).

3 § har upphävts genom lag (1992:351).

4 § har upphävts genom lag (1992:351).

5 § har upphävts genom lag (1992:351).

6 § har upphävts genom lag (1992:351).

7 § har upphävts genom lag (1992:351).

8 § har upphävts genom lag (1992:351).

9 § har upphävts genon lag (1992:351).

10 § har upphävts genom lag (1992:351).

11 § har upphävts genom lag (1992:351).

12 § Frågor om en prästkandidats inträde i det kyrkliga ämbetet prövas
av domkapitlet i det stift där kandidaten söker en anställning som
präst. I andra fall prövas frågorna av domkapitlet i det stift där
kandidaten är kyrkobokförd eller, om han inte är folkbokförd inom riket,
av domkapitlet i Uppsala stift. Lag (1991:1775).

13 § En präst, som genom lagakraftägande dom eller beslut har blivit
avskedad från sin anställning som präst, kan skiljas från prästämbetet
eller för viss tid, som inte överstiger ett år, förklaras obehörig att
utöva detta. Detsamma gäller för den präst, som inte innehar eller
uppehåller en prästtjänst och som på grund av sitt levnadssätt eller
annars har i avsevärd mån skadat det anseende en präst bör ha. */k/ Lag
(1988:1429) */-k/.

14 § En präst, som genom lagakraftägande dom eller beslut har ålagts
disciplinpåföljd, kan förklaras obehörig att utöva prästämbetet för viss
tid, som inte överstiger ett år, om han i anslutning till domen eller
beslutet på grund av sin sinnesbeskaffenhet har erhållit tjänstledighet.
Under tiden får han inte utöva sin tjänst. Detsamma gäller för den präst
som innehar eller uppehåller en prästtjänst och som genom
lagakraftägande dom funnits ha begått brott.

En präst kan även förklaras obehörig att utöva prästämbetet under den
tid då han är avstängd från sin anställning som präst. */k/ Lag
(1988:1429) */-k/.

15 § En präst som har övergett svenska kyrkans lära skall skiljas från
prästämbetet. Den som innehar en anställning som präst får dock skiljas
från ämbetet först sedan han har slutat sin anställning. */k/ Lag
(1988:1429) */-k/.

16 § Frågor om att skilja någon från det kyrkliga ämbetet eller för viss
tid förklara denne obehörig att utöva ämbetet prövas enligt följande:

Innehavare Prövas av
1. biskopar ansvarsnämnden för biskopar

2. andra präster än biskopar

a) präster som är folkbokförda i
Sverige

– präster som är anställda i ett stift domkapitlet i det stift där
prästen har sin anställning

– präster som tjänstgör i svensk domkapitlet i Uppsala stift
församling i utlandet

– präster som är anställda inom domkapitlet i Uppsala stift
Svenska kyrkans stiftelse för
rikskyrklig verksamhet eller av
styrelsen för Svenska kyrkan i
utlandet

– övriga präster domkapitlet i det stift där
prästen är folkbokförd

b) präster som inte är folkbokförda domkapitlet i Uppsala stift
i Sverige

Lag (1991:1775).

17 § Domkapitlets och ansvarsnämndens för biskopar beslut i ärenden
enligt 16 § gäller omedelbart.

Besluten får överklagas hos kyrkomötets besvärsnämnd. Besvärsnämndens
beslut får inte överklagas. */k/ Lag (1988:1429) */-k/.

18 § har upphävts genom lag (1992:351).