Lag (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång

SFS nr
1982:948
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA 1
Utfärdad
1982-11-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1233

Periodisk avgift som är bestämd i särskild vara eller
tjänstbarhet och som har utgått i pengar enligt markegång, ska
bestämmas med hänsyn till förändringar i prisbasbeloppet enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Till grund för beräkningen läggs den med tillämpning av 1982
års markegångstaxa bestämda avgiften. Avgift som skulle ha
bestämts på grundval av markegångstaxa för ett visst senare år
utgörs av nyssnämnda avgift multiplicerad med det tal som anger
förhållandet mellan prisbasbeloppet för närmast följande år och
basbeloppet enligt den upphävda lagen (1962:381) om allmän
försäkring för år 1983.

Den sålunda beräknade avgiften avrundas nedåt till helt
krontal. Lag (2010:1233).