Lag (1982:963) om rymdverksamhet

SFS nr
1982:963
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1982-11-18

1 § Denna lag gäller verksamhet i yttre rymden (rymdverksamhet).

Förutom sådan verksamhet som helt äger rum i yttre rymden räknas till
rymdverksamhet också utsändning av rymdföremål samt alla åtgärder för
att manövrera eller på annat sätt påverka utsända rymdföremål.

Att enbart ta emot signaler eller information i annan form från
föremål i yttre rymden räknas inte som rymdverksamhet enligt denna
lag. Inte heller uppsändning av sondraketer räknas som
rymdverksamhet.

2 § Utan tillstånd får rymdverksamhet inte bedrivas från svenskt
territorium av någon annan än svenska staten. Svensk fysisk eller
juridisk person får inte heller bedriva rymdverksamhet någon
annanstans utan tillstånd.

3 § Tillstånd till rymdverksamhet meddelas av regeringen.

Ett tillstånd får begränsas på det sätt som med hänsyn till
omständigheterna är lämpligt. Det får också förenas med de villkor som
är påkallade med hänsyn till kontrollen av verksamheten eller av andra
skäl. Kontroll över tillståndshavarnas rymdverksamhet utövas av den
myndighet som regeringen bestämmer.

4 § Ett tillstånd får återkallas, om villkoren för tillståndet
åsidosätts eller om det annars finns synnerliga skäl till det.

Regeringen beslutar om återkallelse av tillstånd att bedriva
rymdverksamhet. I avvaktan på att frågan om återkallelse avgörs
slutligt får tillståndet återkallas interimistiskt.

5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver rymdverksamhet
utan att ha erforderligt tillstånd döms till böter eller fängelse i
högst ett år. Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
åsidosätter villkor som har uppställts som förutsättning för
tillstånd.

Den som utom riket har begått brott som avses i första stycket
döms, om han finns här, efter denna lag och brottsbalken samt
vid svensk domstol, även om 2 kap. 2 eller 3 § nämnda balk inte är
tillämplig och utan hinder av 2 kap. 5 a § första och andra styckena
nämnda balk.

Åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast efter
regeringens medgivande.

6 § Har svenska staten på grund av åtaganden i internationella
överenskommelser fått ersätta skador som har uppstått till följd av
sådan rymdverksamhet som har bedrivits av någon annan än svenska
staten, skall den som har bedrivit rymdverksamheten ersätta staten vad
den har utgett på grund av nämnda åtaganden, såvida det inte finns
särskilda skäl som talar mot det.