Förordning (1982:976) om disciplinära åtgärder mot studerande i statlig och kommunal högskoleutbildning

SFS nr
1982:976
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-11-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:100
Upphävd
1993-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Disciplinära åtgärder enligt denna förordning får vidtas mot
studerande vid läroanstalter med statlig eller kommunal
högskoleutbildning som

1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid
prov eller när en studieprestation annars skall bedömas,

2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom
ramen för utbildningen vid läroanstalten.

Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att
förseelsen har begåtts.

Disciplinära åtgärder

2 § De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning.

Ett beslut om avstängning innebär att den studerande inte får delta i
undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen
vid läroanstalten. Beslutet skall avse en eller flera perioder, dock
sammanlagt högst sex månader. Avstängningen bör förläggas till
terminstid.

Ärendenas handläggning m. m.

3 § Ärenden om disciplinära åtgärder skall, om inte annat följer av 10
§, handläggas av en disciplinnämnd. En sådan nämnd skall finnas vid
varje högskoleenhet. För den kommunala högskoleutbildningen får det i
en kommun eller landstingskommun inrättas en sådan nämnd.

4 § Disciplinnämnden skall bestå av en ordförande, en lagfaren
ledamot och en företrädare för lärarna vid läroanstalten. Två
företrädare för de studerande vid läroanstalten har rätt att ingå
i nämnden.

5 § Vid en högskoleenhet är rektor ordförande i disciplinnämnden.

Ordföranden i en disciplinnämnd för kommunal högskoleutbildning skall
utses av styrelsen för utbildningen för tre år. För ordföranden skall
för samma tid utses en ställföreträdare.

6 § Den lagfarne ledamoten och den ledamot som företräder lärarna i
disciplinnämnden skall utses av styrelsen för utbildningen för tre
år.

7 § Företrädare för de studerande i disciplinnämnden skall utses för
ett år.

I fråga om utseende av företrädare för de studerande vid en
högskoleenhet gäller föreskrifterna i 16 § förordningen (1983:18) om
studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet.

Vid läroanstalter med kommunal högskoleutbildning skall företrädare
för de studerande ingå i nämnden, om de studerande eller en
sammanslutning av studerande begär det. Företrädarna utses av de
studerande eller av den eller de sammanslutningar av studerande som
berörs.

Föreskrifter som behövs för verkställigheten av tredje stycket
meddelas av styrelsen för utbildningen. Förordning (1984:99).

8 § Vid förfall för ordföranden inträder prorektor eller annan
särskilt utsedd ställföreträdare som ordförande i disciplinnämnden.

För var och en av de övriga ledamöterna skall finnas en personlig
ersättare. Ersättaren för den lagfarne ledamoten skall vara lagfaren.
Ersättarna utses i samma ordning och för samma tid som ledamöterna.

9 § Disciplinnämnden är beslutför när minst tre ledamöter är
närvarande, bland dem ordföranden och den lagfarne ledamoten eller
dennes ersättare.

Om det vid ett ärendes avgörande finns skiljaktiga meningar, skall
föreskrifterna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i domstol med
endast lagfarna ledamöter tillämpas.

10 § Grundad misstanke om sådan förseelse som anges i 1 § skall
skyndsamt anmälas, vid en högskoleenhet till rektorsämbetet och vid en
annan läroanstalt till rektor.

Rektorsämbetet eller rektor skall låta utreda ärendet och bereda den
studerande tillfälle att yttra sig över anmälningen. Ämbetet eller
rektor skall därefter, i förekommande fall efter samråd med den
lagfarne ledamoten, avgöra om omständigheterna är sådana att ärendet
skall

1. lämnas utan vidare åtgärd,

2. föranleda varning av rektorsämbetet eller rektor, eller

3. hänskjutas till disciplinnämnden för prövning.

11 § Ett beslut av rektorsämbetet eller rektor om varning får
av den studerande underställas disciplinnämnden för prövning.
Den studerande skall underrättas om denna rättighet.

Interimistisk avstängning

12 § Om ett ärende hänskjuts till disciplinnämnden, får
rektorsämbetet eller rektor efter samråd med den lagfarne
ledamoten med omedelbar verkan interimistiskt avstänga den
studerande från verksamheten vid läroanstalten.

Ett beslut om interimistisk avstängning gäller till dess ärendet
har prövats av disciplinnämnden, dock längst under en månad.

Övriga bestämmelser

13 § Disciplinnämnden skall se till att ett ärende som hänskjuts
dit utreds noggrant. Nämnden skall bereda den studerande som
berörs av ärendet tillfälle att inför nämnden uttala sig i saken.

14 § Beslut om avstängning får överklagas hos kammarrätten. Skrivelse
med överklagande skall ges in till kammarrätten.

Beslut om varning och interimistisk avstängning får inte överklagas.
Förordning (1992:724).

15 § Ett beslut om avstängning skall genast tillämpas om annat inte
föreskrivs i beslutet.

16 § När ett beslut om avstängning har fattats, skall underrättelse om
detta gen ast tillställas Centrala studiestödsnämnden och de organ inom
läroanstalten som berörs. Förordning (1992:724).

Övergångsbestämmelser

1987:505

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. I fråga om överklagande
av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.