Lag (1983:1000) om immunitet och privilegier för konferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa

SFS nr
1983:1000
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1983-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:441
Upphävd
1991-07-01

1 § Denna lag är tillämplig på konferensen om förtroende- och
säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa som på svenska
regeringens inbjudan hålls i Sverige samt på främmande staters
delegationer som deltar i denna konferens.

Föreskrifterna i denna lag skall gälla utan hinder av bestämmelser i
andra författningar.

2 § Lokalerna för konferensen samt handlingar och annan egendom som
finns i dessa lokaler är okränkbara under den tid som konferensen
förbereds, pågår och avvecklas.

Varor som införs för konferensen för tjänstebruk skall vara befriade
från tullar samt skatter och avgifter som uttas med anledning av
införsel och procedurer i samband härmed, med undantag av avgifter för
lagring, forsling och liknande tjänster.

3 § Främmande statsöverhuvuden samt främmande staters regeringschefer
och utrikesministrar åtnjuter i egenskap av chef för eller medlem av
en delegation den immunitet och de privilegier som enligt folkrätten
och internationell sedvana tillkommer dem.

4 § Främmande staters delegationer, medlemmar av sådana delegationer
samt dessas familjemedlemmar och betjäning åtnjuter samma immunitet
och privilegier som tillkommer beskickningar samt
beskickningsmedlemmar med motsvarande ställning och deras
familjemedlemmar och betjäning enligt den i Wien den 18 april 1961
avslutade konventionen om diplomatiska förbindelser.

Chefen för utrikesdepartementet bestämmer hur delegationsmedlemmarna
och dessas familjemedlemmar skall hänföras till konventionens olika
kategorier när det gäller immunitet och privilegier.

5 § Delegationernas lokaler och den egendom som finns där är
okränkbara. Delegationernas arkiv och handlingar är okränkbara var de
än finns.

6 § Delegationerna har samma rätt som diplomatiska beskickningar i
Sverige att sända och ta emot uppgifter och meddelanden samt att
därvid använda alla lämpliga medel, inbegripet kurir samt kod- och
chiffermeddelanden. En delegation har dock rätt att använda
radiosändare endast med behöriga myndigheters tillstånd.

7 § Medlemmar av konferenssekretariatet, däri inbegripet tolkar,
översättare och annan språkpersonal, skall vara befriade från
skattskyldighet till stat och kommun för inkomst av sin anställning
vid sekretariatet.

Utländska medborgare som är medlemmar av konferenssekretariatet samt
dessas familjemedlemmar skall under sådan tid vara undantagna från
skyldigheten att ha uppehållstillstånd. Utländska medlemmar av
konferenssekretariatet skall i fråga om denna verksamhet vidare vara
undantagna från skyldigheten att ha arbetstillstånd.

Vid konferenssekretariatet anställda tolkar, översättare och annan
språkpersonal, som inte är bosatta i Sverige, skall åtnjuta samma
immunitet och privilegier som tillkommer Förenta nationernas
tjänstemän enligt konventionen den 13 februari 1946 rörande Förenta
nationernas privilegier och immuniteter.

I fråga om löner, andra anställningsvillkor och arbetsförhållanden i
övrigt för medlemmar av konferenssekretariatet som anställs av
konferensens exekutivsekreterare gäller enbart vad som bestäms i avtal
mellan denne och de enskilda arbetstagarna.

Såvitt gäller medlemmar av konferenssekretariatet som inte är bosatta
i Sverige föreligger ej skyldighet att erlägga avgifter enligt lagen
(1981:691) om socialavgifter. För övriga medlemmar erläggs sådana
avgifter av svenska staten.

8 § Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag meddelas av
regeringen.

Övergångsbestämmelser

1983:1000

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt
uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling, men
tillämpas såvitt avser 7 § första stycket på inkomster från
anställning vid sekretariatet som har uppburits från och med den 1
september 1983 och i övrigt från och med den 1 december 1983.