Lag (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

SFS nr
1983:1030
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1395
Upphävd
2001-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1373

1 § Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa kan utgå till arbetslösa
enligt denna lag samt de närmare bestämmelser regeringen meddelar.

2 § Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa lämnas enligt
bestämmelserna i 7 kap. 7 a och 7 b §§ studiestödslagen
(1973:349) vare sig den studerande är medlem i en
arbetslöshetskassa eller inte. I övrigt skall bestämmelserna i
1 kap. 5 och 8 §§, 7 kap. 1, 2, 4-5 a §§, 7 § tredje och fjärde
stycket, 8 b, 9 och 17-20 §§ samt 9 kap. 1-3 och 7 §§
studiestödslagen tillämpas på särskilt vuxenstudiestöd för
arbetslösa.

Vid beräkningen av stödet används det lägsta aktivitetsstöd
enligt bestämmelserna om dagpenning som kan betalas till en
person som har rätt till ersättning enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring och som uppfyller villkoren för
ersättning vid arbetslöshet eller har fått ersättning under den
längsta tid som ersättning kan betalas ut.

När stödet beräknas med ledning av aktivitetsstödet enligt
bestämmelserna om dagpenning, används alltid det aktivitetsstöd
som den studerande skulle ha fått för heltidsarbete.
Lag (2000:1373).

2 a § Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa får lämnas tidigast
under det kalenderår då den arbetslöse fyller 21 år.

Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa kan lämnas till en
studerande som har förvärvsarbetat under minst tre kalenderår före
det kalenderår för vilket vuxenstudiestödet skall lämnas. Med
förvärvsarbete får jämställas vissa andra verksamheter. Närmare
bestämmelser om vilken omfattning förvärvsarbetet skall ha haft
under ett kalenderår för att få medräknas samt om vilka andra
verksamheter som får jämställas med förvärvsarbete, meddelas av
regeringen eller myndighet som regeringen utser.
Lag (1993:871).

3 § Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa beviljas efter
ansökan. Ansökan ges in inom den tid och i den ordning som
bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer.

Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa får beviljas för högst
två kalenderhalvår i sänder. Lag (1997:1216).

3 a § Sökande som tidigare har haft särskilt utbildningsbidrag
för en viss utbildning och som fortsätter denna utbildning har
förtur till särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de
ytterligare föreskrifter om förtur som behövs.
Lag (1997:1216).

4 § Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa handhas av Centrala
studiestödsnämnden. Lag (1992:401).

5 § Den som har uppburit särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa i form
av studielån skall återbetala dessa enligt bestämmelserna i 8 kap.
studiestödslagen (1973:349). Lag (1992:401).

6 § Ett beslut att avslå en ansökan om särskilt vuxenstudiestöd för
arbetslösa får inte överklagas. Lag (1986:252).

Övergångsbestämmelser

1985:479

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

Om särskilda skäl föreligger får studiestödet lämnas för fortsatta
studier i viss utbildning som påbörjats före den 1 juli 1985 med
särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa även om den arbetslöse inte
uppfyller kraven i 2 a § för sådant stöd.

1999:1395

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om studiestöd som
avser tid före ikraftträdandet.