Förordning (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

SFS nr
1983:1031
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:655
Upphävd
2001-07-01

1 § Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa kan lämnas till
sådan arbetslös som vid tiden för studiernas början

1. är anmäld som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen i den ordning som Arbetsmarknadsstyrelsen
föreskriver och

2. inte kan få lämpligt arbete.
Förordning (1993:873).

2 § Studiestöd kan lämnas för studier på grundskolenivå och
under högst fyra terminer för studier på gymnasieskolenivå.

Närmare bestämmelser om vilken utbildning som skall anses ligga
på grundskole- eller gymnasieskolenivå meddelas av Centrala
studiestödsnämnden. Förordning (1998:657).

2 a § Studiestöd för fortsatta studier i en viss utbildning som
har påbörjats tidigare får beviljas endast om den studerande för
dessa studier inte har fått studiestöd enligt studiestödslagen
(1973:349). Förordning (1993:873).

2 b § Närmare bestämmelser om vilken omfattning förvärvsarbete skall ha
haft under ett kalenderår för att få medräknas vid prövning av rätten
till studiestödet enligt 2 a § lagen (1983:1030) om särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa samt om vilka andra verksamheter som får
jämställas med förvärvsarbete, meddelas av centrala studiestödsnämnden.
Förordning (1986:394).

3 § har upphävts genom förordning (1993:873).

4 § En ansökan om studiestöd skall göras på en blankett som
Centrala studiestödsnämnden fastställer. Den skall ges in till
Centrala studiestödsnämnden senast den 30 juni varje år för studier
som bedrivits efter den 30 juni året före. Förordning (1995:935).

5 § Uppgift i ansökan avges på heder och samvete. Ansökan skall vara
underskriven av den sökande. Har denne en förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken, skall ansökan vara underskriven av förvaltaren, om det
kan anses ingå i förvaltaruppdraget. Förordning (1988:1382).

6 § Centrala studiestödsnämnden skall bevilja studiestöd till behöriga
sökande från varje län i den ordning ansökningarna kommer in till
nämnden. Förordning (1992:811).

7 § Bestämmelserna i 1 kap. 3 §, 7 kap. 1 och 3-4 §§, 5 § andra
stycket, 5 a, 6, 6 b, 11, 12, 15 och 18-23 §§, 8 kap. samt 9 kap. 1
och 1 a §§ studiestödsförordningen (1973:418) skall tillämpas på
detta studiestöd. Förordning (1995:1173).

8 § Arbetsmarknadsstyrelsen skall på begäran lämna Centrala
studiestödsnämnden sådana uppgifter om den sökande som anges i
1 §. Uppgifterna får lämnas på medium för automatisk
databehandling. Förordning (1993:873).

Övergångsbestämmelser

1993:1680

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1994. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas när det gäller studiestöd för
utbildning som äger rum från och med den 1 januari 1994.