Lag (1983:1034) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m.

SFS nr
1983:1034
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1983-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1300
Upphävd
1993-01-01

1 § I denna lag finns föreskrifter om kontroll över

1. tillverkning av krigsmateriel och

2. tillhandahållande av krigsmateriel, uppfinning avseende krigsmateriel
och metod för framställning av sådan materiel.

I lagen (1988:558) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m. finns
föreskrifter om förbud mot utförsel av krigsmateriel, upplåtelse och
överlåtelse av rätt att utom riket tillverka krigsmateriel, avtal med
någon utom riket om utveckling av krigsmateriel och metod för
framställning av sådan materiel, bedrivande av militärt inriktad
utbildning inom riket av utländsk medborgare samt mot marknadsföring av
krigsmateriel.

Denna lag gäller inte för sådana statliga myndigheter som inte är
affärsverk.

Regeringen meddelar föreskrifter om vad som skall avses med
krigsmateriel enligt denna lag. Lag (1989:504).

1 a § Med utlänningsförbehåll avses i denna lag ett i bolagsordningen
för ett svenskt aktiebolag intaget förbehåll enligt vilket sådant
kontrollsubjekt som avses i 3 § första och andra styckena den upphävda
lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m. m. genom
teckning eller överlåtelse endast får förvärva en viss del av aktierna i
bolaget, vid varje tidpunkt motsvarande mindre än fyrtio procent av hela
aktiekapitalet och mindre än tjugo procent av röstetalet för samtliga
aktier i bolaget. Med utlänningsförbehåll avses också förbehåll enligt
vilket strängare föreskrifter i dessa hänseenden gäller.

Regeringen kan medge att även andra förbehåll än som anges i första
stycket skall anses som utlänningsförbehåll enligt denna lag. Lag
(1991:1896).

1 b § Utlänningsförbehåll för ett svenskt aktiebolag som har tillstånd
att tillverka krigsmateriel här i riket får inte upphävas eller ändras
utan tillstånd av regeringen. Lag (1991:1896).

2 § Krigsmateriel får inte tillverkas här i riket utan tillstånd av
regeringen, om ej annat följer av föreskrifter som har meddelats med
stöd av denna lag. Tillstånd att tillverka krigsmateriel får meddelas
endast svensk medborgare, svensk myndighet, svenskt handelsbolag i
vilket inte någon av bolagsmännen är sådant kontrollsubjekt som avses i
3 § första och andra styckena den upphävda lagen (1982:617) om utländska
förvärv av svenska företag m. m. och svenskt aktiebolag i vars
bolagsordning intagits utlänningsförbehåll. Om särskilda skäl
föreligger, får dock tillstånd ges även åt annan.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet
enligt första stycket för

1. tillverkning av krigsmateriel som bedrivs på uppdrag av den som har
tillstånd att tillverka ifrågavarande krigsmateriel,

2. ändring eller ombyggnad av skjutvapen i fall som avses i 24 § första
stycket vapenlagen (1973:1176),

3. tillverkning av enstaka skjutvapen och av ammunition för
tillverkarens eget bruk. Lag (1991:1896).

3 § Krigsmateriel, uppfinning avseende krigsmateriel och metod för
framställning av sådan materiel får inte här i riket och inte heller
utom riket av svensk myndighet, svenskt företag eller den som är bosatt
eller stadigvarande vistas här yrkesmässigt tillhandahållas genom
försäljning, utbjudande mot vederlag eller förmedling åt någon inom
landet eller i utlandet utan tillstånd av regeringen, om ej annat följer
av andra stycket eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av
denna lag.

Tillstånd enligt första stycket behövs inte

1. vid tillhandahållande till svensk statlig myndighet eller sådan
tillverkare som har tillstånd att tillverka krigsmateriel av det slag
tillhandahållandet avser,

2. för innehavare av tillverkningstillstånd, om tillhandahållandet avser
sådan krigsmateriel som tillhör tillståndshavaren och som finns inom
landet eller uppfinning eller metod som innehas av tillståndshavaren.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet
enligt första stycket i fråga om sådan handel med skjutvapen som
regleras genom föreskrifterna i vapenlagen (1973:1176) eller sådan
hantering av ammunition eller annan explosiv vara som regleras genom
föreskrifterna i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.
Lag (1989:504).

4 § Tillstånd för svenskt aktiebolag att tillverka krigsmateriel får
förenas med villkor om att styrelseledamot och verkställande direktör i
bolaget samt suppleanter för dem skall vara svenska medborgare och
bosatta i Sverige.

Tillstånd enligt 2 eller 3 § får förenas med annat villkor än som avses
i första stycket samt med kontroll- och ordningsbestämmelser.

Tillstånd kan meddelas för viss tid eller tills vidare och kan
återkallas av regeringen, om tillståndshavaren har åsidosatt föreskrift
i denna lag eller föreskrift, villkor eller bestämmelse som har
meddelats med stöd av lagen eller i annat fall skälig anledning till
återkallelse föreligger. Lag (1984:944).

5 § Den som har fått tillstånd enligt 2 eller 3 § skall stå under
kontroll av den myndighet som regeringen bestämmer.

6 § Tillståndshavaren skall, enligt de närmare föreskrifter som
regeringen meddelar, till kontrollmyndigheten lämna

1. deklaration på heder och samvete rörande den verksamhet för vilken
tillstånd har meddelats,

2. uppgifter om uppdrag som lämnats åt någon annan att tillverka
krigsmateriel.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från skyldighet att
avlämna sådan deklaration som avses i första stycket 1. Lag (1988:559).

7 § Tillståndshavaren är skyldig att efter anmodan av
kontrollmyndigheten lämna de upplysningar och handlingar som behövs för
kontrollen.

Den som har fått tillstånd enligt 2 § är skyldig att för tillsyn lämna
tjänstemän hos kontrollmyndigheten tillträde till lokaler där
verksamheten bedrivs.

8 § För att täcka kostnaderna för kontrollmyndighetens organisation och
verksamhet skall den som har fått tillstånd enligt 2 § årligen betala en
avgift som regeringen bestämmer. Avgiften beräknas efter ett för
samtliga tillverkare lika förhållande till det fakturerade värdet av
försåld krigsmateriel.

9 § Den som bryter mot 2 eller 3 § döms till böter eller fängelse i
högst två år.

10 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. bryter mot andra föreskrifter i denna lag än som avses i 9 § eller
mot villkor som meddelats med stöd av 4 § andra stycket eller mot
föreskrift eller ordnings- eller kontrollbestämmelse som har meddelats
med stöd av lagen,

2. lämnar oriktig uppgift i ansökan om tillstånd eller i deklaration
enligt denna lag eller vid fullgörande av uppgiftsskyldighet enligt
lagen.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Lag (1988:559).

11 § Till ansvar enligt denna lag skall inte dömas, om gärningen är
belagd med straff i brottsbalken.

12 § Krigsmateriel som har varit föremål för brottslig tillverkning
skall förklaras förverkad, om inte detta är uppenbart oskäligt. I
stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

Utbyte av brottsligt tillhandahållande av krigsmateriel, uppfinning
avseende krigsmateriel och metod för framställning av sådan materiel
skall förklaras förverkat, om inte detta är uppenbart oskäligt.

13 § Allmänt åtal för brott som avses i denna lag får väckas endast
efter medgivande av kontrollmyndigheten. Lag (1984:429).

Övergångsbestämmelser

1984:944

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

Beträffande tillstånd att tillverka krigsmateriel som har meddelats
svenskt aktiebolag före den 1 januari 1985 får regeringen bestämma att
tillståndet skall förenas med villkor om att ny styrelseledamot och
verkställande direktör i bolaget samt suppleanter för dem skall vara
svenska medborgare och bosatta i Sverige. Om sådant villkor åsidosätts
får tillståndet återkallas.