Förordning (1983:1036) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m.

SFS nr
1983:1036
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1983-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1303
Upphävd
1993-01-01

1 § Med krigsmateriel enligt lagen (1983:1034) om kontroll över
tillverkningen av krigsmateriel, m.m. avses sådana varor som är
upptagna i bilagan till förordningen (1988:561) om förbud mot utförsel
av krigsmateriel, m.m. med undantag för följande varor:

1. För militärt bruk utformade kameror och apparater för fototydning och
utvärdering av flygfotografier samt speciella delar till sådana kameror
och apparater,

2. Maskiner, verktyg och utrustningar särskilt utformade för
tillverkning, underhåll och kontroll av samt försök med annan materiel
upptagen i bilagan till förordningen samt speciella delar och tillbehör
till sådana maskiner, verktyg och utrustningar. Förordning (1988:562).

2 § Tillstånd enligt 2 § lagen (1983:1034) om kontroll över
tillverkningen av krigsmateriel, m.m. behövs inte för ändring eller
ombyggnad av pistoler, revolvrar eller gevär eller för tillverkning av
enstaka sådana vapen.

Utan tillstånd enligt 2 § lagen om kontroll över tillverkningen av
krigsmateriel, m.m. får den som enligt vapenlagen (1973:1176) är
berättigad att inneha jakt- eller sportvapen ladda ammunition till
vapnet för eget bruk.

3 § Tillstånd enligt 3 § lagen (1983:1034) om kontroll över
tillverkningen av krigsmateriel, m.m. behövs inte i fråga om

1. sådan handel med pistoler, revolvrar, gevär, karbiner, kulsprutor,
kulsprutegevär eller kulsprutepistoler samt delar därav som regleras
genom föreskrifterna i vapenlagen (1973:1176),

2. sådan hantering av ammunition eller annan explosiv vara som regleras
genom föreskrifterna i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva
varor. Förordning (1989:565).

4 § Den i 5 § lagen (1983:1034) om kontroll över tillverkningen av
krigsmateriel, m.m. avsedda kontrollen utövas av
krigsmaterielinspektionen.

5 § Ansökan om tillstånd att tillverka krigsmateriel skall innehålla
uppgift om

1. sökandens namn, medborgarskap, yrke och hemvist och, i fråga om
bolag, firma och registreringsbevis samt för aktiebolag bolagsordning,

2. det eller de slag av krigsmateriel som sökanden avser att tillverka,

3. den plats där tillverkningen avses äga rum.

6 § Ansökan om tillstånd att tillhandahålla krigsmateriel, uppfinning
avseende krigsmateriel eller metod för framställning av sådan materiel
skall innehålla uppgift om

1. sökandens namn, medborgarskap, yrke och hemvist och, i fråga om
bolag, firma och registreringsbevis samt för aktiebolag bolagsordning,

2. den eller dem som sökanden ämnar företräda,

3. det eller de slag av krigsmateriel, uppfinning eller metod som
sökanden avser att tillhandahålla.

7 § Sådan deklaration som avses i 6 § lagen (1983:1034) om kontroll över
tillverkningen av krigsmateriel, m.m. skall ges in till
krigsmaterielinspektionen, i fråga om tillståndshavare enligt 2 § nämnda
lag, för varje avslutat kalenderkvartal, och, i fråga om
tillståndshavare enligt 3 § samma lag för varje avslutat kalenderhalvår,
om inte krigsmaterielinspektionen bestämmer annat. Deklarationerna skall
ges in senast en månad efter redovisningsperiodens slut.

Den som har tillstånd enligt 2 eller 3 § lagen om kontroll över
tillverkningen av krigsmateriel, m.m. men som under
redovisningsperioden inte har bedrivit tillverkning eller försäljning av
sådan materiel behöver inte lämna sådan deklaration som avses i 6 §
första stycket 1 lagen om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel,
m.m. Förordning (1988:562).

8 § Deklarationer över tillverkad, levererad, beställd och importerad
krigsmateriel skall innehålla uppgift om materielens art, kvantitet och
värde, ordernummer och tidpunkt för levererad och beställd materiel samt
mottagarens, beställarens och, i fråga om importerad materiel,
leverantörens namn och hemvist.

Deklarationer över tillhandahållen krigsmateriel, uppfinning avseende
krigsmateriel och metod för framställning av sådan materiel skall
innehålla uppgift om materielens art, beskrivning av uppfinningen eller
metoden, säljarens och köparens namn och hemvist samt, i fråga om
krigsmateriel, dess kvantitet och värde.

Deklarationerna skall lämnas på blankett enligt formulär som fastställs
av krigsmaterielinspektionen. Förordning (1988:562).

9 § Sådana uppgifter som avses i 6 § första stycket 2 lagen (1983:1034)
om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m. skall omfatta
uppgifter om till vem uppdrag har lämnats, tidpunkten för uppdragets
lämnande och den materiel som omfattas av uppdraget. Uppgifterna skall
ges in till krigsmaterielinspektionen för varje avslutat kalenderhalvår
och senast en månad efter redovisningsperiodens slut.

Uppgifterna skall lämnas på blankett enligt formulär som fastställs av
krigsmaterielinspektionen. Förordning (1988:562).

Övergångsbestämmelser

1985:974

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

Tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller till och
med utgången av juni 1986.