Lag (1983:1046) om skyldighet för vissa bostadsföreningar och bostadsaktiebolag att föra lägenhetsförteckning m.m.

SFS nr
1983:1046
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1983-12-30

1 § Med bostadsförening och bostadsaktiebolag förstås i denna lag
annan svensk ekonomisk förening än bostadsrättsförening och svenskt
aktiebolag om det med andelen eller aktien följer en nyttjanderätt
till ett hus eller del av ett hus som ägs av föreningen respektive
bolaget.

2 § Avtal om överlåtelse av en andel i en bostadsförening eller en
aktie i ett bostadsaktiebolag genom köp skall upprättas skriftligen
och skrivas under av säljaren och köparen. Avtalet skall ta upp den
lägenhet som överlåtelsen avser samt köpeskillingen. Motsvarande skall
gälla överlåtelse av en sådan andel eller aktie genom byte eller
gåva.

Överlåtelser som inte uppfyller föreskrifterna i första stycket är
ogiltiga.

3 § En bostadsförening och ett bostadsaktiebolag skall genom
styrelsens försorg föra förteckning över de lägenheter som är upplåtna
med nyttjanderätt till andels- respektive aktieägare på det sätt som
anges i 1 § (lägenhetsförteckning). Förteckningen kan bestå av ett
betryggande lösblads- eller kortsystem.

Lägenhetsförteckningen skall för varje lägenhet ange

1. lägenhetens beteckning,

2. andels- eller aktieägarens namn,

3. insatsen i föreningen respektive inbetalningen på aktien.

Vid överlåtelse av en andel i en bostadsförening eller en aktie i ett
bostadsaktiebolag skall styrkt avskrift av överlåtelseavtalet fogas
till förteckningen på lämpligt sätt.

Dagen för anteckning skall anges.

4 § Andels- eller aktieägaren har rätt att på begäran få utdrag
ur lägenhetsförteckningen beträffande den lägenhet som han
innehar. Utdraget skall avse de uppgifter som enligt 3 § skall
anges i förteckningen. Dagen för utfärdandet skall anges i
utdraget.

5 § En styrelseledamot eller likvidator som inte iakttar
föreskrifterna i 3 § döms till böter.

Övergångsbestämmelser

1983:1046

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. Lägenhetsförteckning
behöver dock inte vara upprättad förrän den 30 juni 1984. Sker en
överlåtelse av en andel eller aktie efter ikraftträdandet men före det
att lägenhetsförteckningen har upprättats, skall avskrift av
överlåtelseavtalet fogas till förteckningen när den färdigställts.