Lag (1983:1055) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län;

SFS nr
1983:1055
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1983-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:912
Upphävd
1991-01-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag ges bestämmelser om stöd till näringslivet i Norrbottens
län genom nedsättning helt eller delvis av socialavgifter enligt lagen
(1981:691) om socialavgifter och allmän löneavgift enligt lagen
(1982:423) om allmän löneavgift.

Lagen gäller arbetsgivare och sådana försäkrade som avses i 1 kap. 2 §
lagen (1981:691) om socialavgifter och tillämpas på avgifter som är
huvudsakligen hänförliga till arbete inom

1. gruvverksamhet,

2. tillverkning,

3. produktionsvaruinriktad partihandel,

4. uppdragsverksamhet eller

5. hotell-, pensionats- och campingverksamhet

i den mån verksamheten bedrivs vid arbetsgivarens eller den försäkrades
fasta driftställe i Norrbottens län.

Lagen gäller dock inte kommuner eller andra statliga myndigheter än
statens affärsdrivande verk.

Bestämmelser för hela Norrbottens län

2 § För en arbetsgivare med sådan verksamhet som avses i 1 § skall den
procentsats efter vilken arbetsgivaravgifter sammanlagt utgår sättas ned
med tio procentenheter.

Redovisar arbetsgivaren en nettoökning av sysselsättningen, har han
dessutom rätt att efter ansökan få ett bidrag till kostnaden för
arbetsgivaravgifterna. Bidraget lämnas med 10 000 kronor per
helårsarbetare och kalenderår. För vart och ett av de två följande åren
har han rätt till bidrag med samma belopp, om nettoökningen kvarstår vid
slutet av respektive år.

3 § För en försäkrad med sådan verksamhet som avses i 1 § skall den
procentsats efter vilken egenavgifter sammanlagt utgår sättas ned med
tio procentenheter, om den försäkrade för inkomståret är mantalsskriven
inom Norrbottens län.

Etablerar den försäkrade verksamhet i Norrbottens län, har han dessutom
rätt att efter ansökan få ett bidrag till kostnaden för egenavgifterna.
Bidrag lämnas med 10 000 kronor för helårsarbetare och för vart och ett
av de tre första kalenderåren.

Bestämmelser för Svappavaara samhälle

4 § En arbetsgivare som bedriver eller etablerar verksamhet som avses i
1 § vid fast driftställe i Svappavaara samhälle, Kiruna kommun, har rätt
att efter särskilt tillstånd bli befriad från arbetsgivaravgifter och
allmän löneavgift för denna verksamhet till och med utgiftsåret 1993.
Sådan befrielse medges endast om en etablering är lämplig från
samhällsekonomisk synpunkt.

5 § En försäkrad som bedriver eller etablerar verksamhet som avses i 1 §
vid fast driftställe i Svappavaara samhälle, Kiruna kommun, har rätt att
efter särskilt tillstånd befrias från egenavgifter och allmän löneavgift
för inkomster från denna verksamhet till och med inkomståret 1993. Sådan
befrielse medges endast om en etablering är lämplig från
samhällsekonomisk synpunkt.

Förfarandet m. m.

6 § Nedsättning av arbetsgivaravgifter enligt denna lag skall i första
hand avse folkpensionsavgiften och därefter i angiven ordning
barnomsorgsavgiften och sjukförsäkringsavgiften.

Nedsättning av egenavgifter skall i första hand avse
folkpensionsavgiften och därefter i angiven ordning barnomsorgsavgiften,
sjukförsäkringsavgiften, arbetarskyddsavgiften, delpensionsavgiften,
arbetsskadeavgiften och tilläggspensionsavgiften.

I fråga om förfarandet för nedsättning av arbetsgivaravgifter gäller
bestämmelserna i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från
arbetsgivare.

I fråga om förfarandet för nedsättningen av egenavgifter gäller
bestämmelserna i uppbördslagen (1953:272). Lag (1990:810).

7 § Frågor om bidrag enligt 2 § andra stycket eller 3 § andra stycket
samt frågor om befrielse från avgifter enligt 4 eller 5 § prövas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

8 § Ett belopp motsvarande det bortfall av avgiftsinkomster som
föranleds av bestämmelserna i 2 § första stycket, 3 § första stycket, 4
eller 5 § skall påföras staten och uppbäras i samma ordning som
avgifterna i övrigt.

Övergångsbestämmelser

1983:1055

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. Bestämmelserna om
nedsättning av avgifter i 2, 3, 4 eller 5 § tillämpas första gången i
fråga om arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för arbetsgivare som
avser utgiftsåret 1984 och i fråga om egenavgifter och allmän löneavgift
för försäkrade som beräknas med ledning av 1985 års taxering. Bidrag
lämnas första gången år 1985 för sysselsättningsökning som skett år
1984.

Genom lagen upphävs lagen (1982:695) om nedsättning av socialavgifter,
dock tillämpas den gamla lagen för utgiftsåret 1983 och vid 1984 års
taxering.

1984:862

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller
dock fortfarande i fråga om arbetsgivaravgifter som avser år 1984 eller
tidigare år.

1990:810

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. De nya bestämmelserna skall
tillämpas för avgifter avseende tiden från och med den 1 januari 1990.

1990:912

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första
gången i fråga om arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för
arbetsgivare för utgiftsåret 1991 och i fråga om egenavgifter och allmän
löneavgift för försäkrade som beräknas med ledning av 1992 års taxering.

2. Genom lagen upphävs lagen (1983:1055) om nedsättning av
socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län, dock tillämpas
den gamla lagen för utgiftsåren till och med 1990 och till och med vid
1991 års taxering.

3. Beträffande bidrag för sysselsättningsökning och etablering gäller 2
§ 2 stycket och 3 § 2 stycket i den gamla lagen även efter
ikraftträdandet av denna lag om ansökan om bidraget gjorts före den 1
juli 1991 och avser kalenderåret 1990 eller tidigare.