Lag (1983:1061) med instruktion för riksdagens förvaltningskontor

SFS nr
1983:1061
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1983-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:419
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:732

Inledande bestämmelse

1 § Riksdagens förvaltningskontor är ett serviceorgan för riksdagen.
Förvaltningskontoret skall därvid i den omfattning som framgår av denna
instruktion tillhandahålla de resurser och den service som behövs för
kammarens, utskottens och övriga riksdagsorgans verksamhet, den service
i övrigt som behövs för riksdagens ledamöter och anställda samt
företräda riksdagen och dess myndigheter vid förhandlingar som rör
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Lag (1991:366).

Uppgifter

2 § Förvaltningskontoret skall, om inte annat är särskilt
stadgat,

1. svara för frågor om förhandlingar som rör förhållandet
mellan arbetsgivare och arbetstagare såvitt gäller riksdagen
och dess myndigheter samt företräda riksdagen och dess
myndigheter och arbetsgivare i arbetstvister rörande
kollektivavtal som har slutits av förvaltningskontoret,

2. svara för riksdagens personalärenden,

3. meddela föreskrifter och råd såvitt gäller riksdagen och
dess myndigheter i frågor som rör förhållandet mellan
arbetsgivare och arbetstagare eller som behövs för
tillämpningen av kollektivavtal som förvaltningskontoret har
slutit,

4. besluta i frågor om anställning av personal vid riksdagen,

5. handlägga frågor dels om arvoden och ersättningar till
riksdagens ledamöter och till Sveriges företrädare i
Europaparlamentet, dels om pensioner och andra förmåner till
ledamöterna och deras efterlevande samt till företrädarna och
deras efterlevande,

6. svara för frågor om löner och ersättningar till
arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter utom Riksbanken
samt frågor angående pensioner och andra förmåner till dessa
arbetstagare och deras efterlevande.

Det åligger förvaltningskontoret att verka för en
ändamålsenlig personal- och lönepolitik inom riksdagen och dess
myndigheter och att därvid beakta förhållandena på
arbetsmarknaden i övrigt. Förvaltningskontoret skall verka för
att personalresurserna inom riksdagen samordnas.

Förvaltningskontoret skall bereda varje riksdagens myndighet
tillfälle att framföra sina synpunkter på förhandlingsfrågor
som direkt berör myndigheten.

Förvaltningskontoret får överlämna till en riksdagens
myndighet att handlägga avtalsfråga som ankommer på kontoret.

Förvaltningskontoret får, utom såvitt avser Riksbanken,
föreskriva eller för särskilt fall besluta att endast den som
är svensk medborgare får ha anställning vid riksdagen eller
dess myndigheter. Lag (1997:344).

3 § Förvaltningskontoret skall

1. på grundval av egna beräkningar samt inkomna budgetunderlag
göra upp förslag till anslag på statsbudgeten avseende
riksdagen och dess myndigheter m.m.,

2. meddela för riksdagen och dess myndigheter utom Riksbanken
gemensamma budget- och redovisningsföreskrifter samt
föreskrifter för utnyttjande av medel som har anslagits för
riksdagsförvaltningen utom Riksbanken.

Förvaltningskontoret skall verka för en rationell användning av
de medel som ställs till förfogande för riksdagsförvaltningens
verksamhet.

Förvaltningskontoret svarar för att intern revision sker av
riksdagsförvaltningen. Lag (1998:732).

4 § Förvaltningskontoret skall svara för

1. riksdagens fastigheter och lokaler samt bostäder för
riksdagens ledamöter,

2. säkerhetsskyddet enligt lagen (1983:953) om säkerhetsskydd i
riksdagen och säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt för
beredskapsåtgärder som inte ankommer på krigsdelegationens
presidium,

3. inköp och underhåll,

4. restaurangverksamhet för riksdagens ledamöter och personal,

5. ekonomiska och organisatoriska frågor om riksdagstrycket och
annan dokumentation,

6. register och arkiv,

7. teknik och säkerhet på tele- och ADB-områdena,

8. utredningstjänster till riksdagens ledamöter och organ samt
partikanslierna i riksdagen,

9. riksdagens bibliotek,

10. information till allmänheten i EU-frågor.
Lag (1998:732).

5 § har upphävts genom lag (1991:366).

6 § Utöver vad som följer av 2 § 3 och 3 § 2 får förvaltningskontoret
meddela förvaltningsföreskrifter och råd beträffande de frågor som det
ankommer på kontoret att handlägga.

Förvaltningskontoret får i de fall det bedöms erforderligt, försälja
riksdagen tillhörig lös egendom.

Förvaltningskontoret skall bevaka och driva in fordran som uppkommit
inom kontorets verksamhetsområde samt i övrigt företräda riksdagen i
frågor inom kontorets verksamhetsområde.

Efter prövning i varje särskilt fall får förvaltningskontoret besluta om
avskrivning eller ackord av riksdagens fordringar. Ackordsförslag får
antas endast om det kan anses vara till förmån för det allmänna.

Om det på grund av gäldenärens sjukdom eller av annan anledning måste
anses uppenbart obilligt att kräva betalning för fordran får
förvaltningskontoret efterge fordringen helt eller delvis.

Förvaltningskontoret skall i övrigt utföra de uppgifter som följer av
särskilda bestämmelser eller riksdagsbeslut.

7 § Varje år före den 1 mars skall förvaltningskontoret till
riksdagen avge årsredovisning för riksdagens förvaltning för
det senaste budgetåret. Lag (1998:732).

Organisation

8 § Förvaltningskontoret leds av riksdagens förvaltningsstyrelse.
Bestämmelser om val av ledamöter och om ordförande i
förvaltningsstyrelsen finns i riksdagsordningen. Styrelsen utser en
av de av riksdagen valda ledamöterna att vara vice ordförande.

Vid handläggningen av de frågor som anges i 12 § 1, 3 7 och 9 14 och
som inte gäller ekonomiska förmåner för riksdagsledamöterna eller
företrädarna i Europaparlamentet ingår i styrelsen högst tre
personalföreträdare. Dessa får därvid närvara och yttra sig men inte
delta i beslutet.

Personalföreträdare får utses och entledigas av den eller de
arbetstagarorganisationer som är företrädda hos riksdagen, om inte
annat följer av avtal eller särskild föreskrift. Personalföreträdarna
skall vara anställda hos riksdagen eller dess myndigheter.

Bestämmelserna om jäv i personalföreträdarförordningen (1987:1101)
skall tillämpas på personalföreträdarna i förvaltningsstyrelsen.

För varje personalföreträdare skall det finnas en ersättare. Vad som
är föreskrivet för personalföreträdare gäller också i fråga om
ersättare. Lag (1995:565).

9 § Förvaltningsstyrelsen utser inom sig tre av de av riksdagen valda
ledamöterna att utgöra en direktion. För varje ledamot kan styrelsen på
samma sätt utse en suppleant. Styrelsen utser en av ledamöterna att vara
ordförande och en att vara vice ordförande i direktionen.

10 § Förvaltningsstyrelsen utser en chef för
förvaltningskontoret (förvaltningschef). Denne utövar under
styrelsen och direktionen den omedelbara ledningen av
förvaltningskontorets verksamhet.

Förvaltningschefen tillsätts med förordnande för viss tid,
högst fyra år.

När förvaltningschefen har förhinder fullgörs
förvaltningschefens uppgifter av den tjänsteman som
förvaltningschefen efter samråd med direktionen förordnar.
Lag (1998:732).

11 § Förvaltningskontoret bestämmer utöver vad som framgår av denna
instruktion i en arbetsordning eller genom särskilda beslut sin egen
organisation. Lag (1991:366).

Ärendenas handläggning

12 § Förvaltningsstyrelsen skall

1. i enlighet med denna instruktion fastställa den närmare
inriktningen av förvaltningskontorets verksamhet samt pröva om
verksamheten bedrivs effektivt och i överensstämmelse med den
angivna inriktningen,

2. avgöra frågor om slutande av kollektivavtal med
arbetstagarnas huvudorganisationer, om avbrytande av annan
förhandling än förhandling i tvist om avtal, om lockout eller
annan stridsåtgärd samt andra förhandlingsfrågor som är av
principiell natur eller har större ekonomisk betydelse eller är
gemensamma för riksdagen och dess myndigheter ävensom frågor
som avses i 2 § femte stycket,

3. besluta om föreskrifter som enligt denna lag eller andra
författningar får meddelas av förvaltningskontoret,

4. fastställa arbetsordning för förvaltningskontoret och avgöra
viktigare frågor i övrigt om organisation och arbetsformer,

5. besluta om anställningar på högre chefsnivå eller
motsvarande enligt förvaltningsstyrelsens bestämmande i den mån
inte annat framgår av riksdagsordningen,

6. besluta i frågor som avses i 2 § femte stycket,

7. avgöra andra viktigare personalärenden utom frågor som skall
prövas av Riksdagens ansvarsnämnd enligt lagen (RFS 1980:4) om
beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande
arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter, eller av
personalansvarsnämnden enligt 14 a §,

8. besluta i frågor om tillämpning av bestämmelser om
ekonomiska villkor för riksdagsledamöterna och för Sveriges
företrädare i Europaparlamentet och om arvoden för uppdrag inom
riksdagen, dess myndigheter och organ samt i frågor om
ekonomiska villkor i övrigt för riksdagsledamöterna och för
företrädarna i Europaparlamentet, allt i den mån frågorna inte
är rutinmässiga,

9. besluta om budgetunderlag och framställningar till
riksdagen,

10. besluta i viktigare frågor om lokaler och bostäder,

11. fastställa bokslut och besluta i frågor om revision,

12. besluta i frågor enligt lagen (1983:953) om säkerhetsskydd
i riksdagen utom i de fall där beslutanderätten enligt lagen
tillkommer förvaltningschefen eller säkerhetschefen,

13. avge årsredovisning för riksdagens förvaltning,

14. besluta i andra frågor som är av principiell natur eller i
övrigt av större betydelse eller som förvaltningschefen
hänskjuter till styrelsen. Lag (1998:732).

13 § Förvaltningsstyrelsen är beslutför när ordföranden eller
vice ordföranden och därutöver minst fem av de av riksdagen
valda ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den
mening som biträds av den som för ordet.

Förvaltningschefen och riksdagsdirektören får delta i
förvaltningsstyrelsens överläggningar. I ärenden som rör
riksdagens utskott får ordförandena i de berörda utskotten
delta i styrelsens överläggningar. Lag (1998:732).

14 § Direktionen skall utgöra förhandlingsdelegation vid
förhandlingar om arbetstagares anställnings- och arbetsvillkor
samt bereda ärenden för avgörande av förvaltningsstyrelsen.

Förvaltningsstyrelsen får överlåta till direktionen att avgöra
ärenden som avses i 12 § 2 i vilka styrelsens beslut inte utan
olägenhet kan avvaktas. Styrelsen får vidare överlåta till
direktionen att avgöra ärenden enligt 12 § 5 utom i fråga om
anställning av kanslichef och biträdande kammarsekreterare, 7
utom ärenden om flyttningsskyldighet, 8, 10, 11 och 12, allt i
den mån ärendena inte är av principiell natur eller i övrigt av
större betydelse.

Rätten för direktionen att besluta i de i andra stycket angivna
frågorna får i den utsträckning förvaltningsstyrelsen medger av
direktionen överlåtas till förvaltningschefen. Sådana
bemyndiganden skall framgå av arbetsordningen eller genom ett
särskilt beslut av förvaltningsstyrelsen.

Direktionen är beslutför när minst två ledamöter är närvarande.

Ett beslut som har fattats av direktionen eller förvaltnings-
chefen med stöd av andra resp. tredje stycket skall anmälas för
förvaltningsstyrelsen vid dess nästkommande sammanträde.
Lag (1998:732).

14 a § En personalansvarsnämnd beslutar i frågor om
disciplinansvar och åtalsanmälan enligt lagen (1994:260) om
offentlig anställning samt om avskedande enligt lagen (1982:80)
om anställningsskydd när det gäller arbetstagare som inte skall
anställas genom beslut av Riksdagens förvaltningsstyrelse.

Förvaltningschefen är ordförande i personalansvarsnämnden.
Bestämmelser om nämndens sammansättning i övrigt och om dess
verksamhet meddelas i arbetsordningen. I lagen (RFS 1980:4) om
beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande
arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter finns
bestämmelse som är tillämplig vid omröstning inom nämnden.
Lag (1998:732).

15 § Ärenden som inte skall avgöras av förvaltningsstyrelsen,
direktionen eller personalansvarsnämnden avgörs av
förvaltningschefen ensam. I den mån sådana ärenden inte är av
det slag att de behöver prövas av förvaltningschefen får de
avgöras av en annan tjänsteman i den omfattning som framgår av
arbetsordningen eller särskilda beslut. Lag (1998:732).

16 § Av stadgan (RFS 1978:7) om vissa medbestämmandeformer inom
riksdagen och dess myndigheter följer att förvaltningskontorets
befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

17 § Om någon som har varit närvarande vid den slutliga handläggningen
av ett ärende eller föredraganden har skiljaktig mening, skall denna
antecknas.

18 § I fråga om varje beslut skall det hos förvaltningskontoret finnas
en handling varav framgår vem som har fattat beslutet, vem som i övrigt
har varit närvarande vid den slutliga handläggningen av ärendet, vem som
har varit föredragande samt beslutets dag och dess innehåll.

Protokoll skall föras när det förekommer skiljaktig mening eller när det
behövs protokoll av någon annan orsak.

En skiljaktig mening skall alltid anges i en expedition.

19 § Om överklagande av beslut av förvaltningskontoret föreskrivs i
lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagens
förvaltningskontor och myndigheter. Lag (1989:188).

20 § har upphävts genom lag (1988:1603).