Lag (1983:1070) om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare

SFS nr
1983:1070
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1983-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:425
Upphävd
1989-07-01

Arbete i ungdomslag

1 § Denna lag innehåller regler om arbete i ungdomslag hos staten,
kommuner, landstingskommuner, kommunalförbund, församlingar och kyrkliga
samfälligheter för arbetslösa ungdomar som har fyllt antingen arton men
inte tjugo år eller, om de har fullföljt en minst tvåårig gymnasial
utbildning, sjutton men inte tjugo år.

Reglerna tillämpas också på ungdomar som inte har fyllt tjugofem år och
som

1. avses i 1 § lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda m. fl., eller

2. fått sin skolgång fördröjd till följd av ett varaktigt fysiskt
funktionshinder.

Ett ungdomslag är en grupp av ungdomar som deltar som biträden i arbete
som utförs åt arbetsgivaren och uträttar andra nyttiga sysslor som
annars inte skulle ha blivit uträttade. Syftet är att ungdomarna skall
få en meningsfull sysselsättning och praktisk erfarenhet av arbetslivet.
Lag (1987:403).

2 § Länsarbetsnämnden bedömer hur många platser i ungomslag som behövs
och träffar överenskommelser med landstingskommunen och med statliga
myndigheter, kommunalförbund, församlingar och kyrkliga samfälligheter
inom nämndens verksamhetsområde om inrättande av sådana platser hos dem.
De ungdomar som inte placeras hos en sådan offentlig arbetsgivare skall
beredas plats i ungdomslag hos den kommun där de är kyrkobokförda.

Kommuner och landstingskommuner som bedriver verksamhet i aktiebolag,
ekonomisk förening, stiftelse eller annan särskild företagsform får
träffa överenskommelse med företaget om att platser i ungdomslag skall
inrättas där. Om det inte finns synnerliga skäl, skall företaget då vara
arbetsgivare för de ungdomar som får sådana platser i ungdomslag.

Efter medgivande av länsarbetsnämnden får kommuner låta ungdomar i
ungdomslag utföra arbetsuppgifter åt enskilda arbetsgivare, om arbetet
avser avgränsade arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda och
som inte är lämpligare att utföra inom ramen för någon annan
arbetsmarknadspolitisk stödform.

Skogsvårdsstyrelserna får låta ungdomar i ungdomslag utföra arbete åt
enskilda arbetsgivare inom skogsbruket. Lag (1987:511).

3 § Länsarbetsnämnden anvisar ungdomarna arbete i ungdomslag hos den
arbetsgivare som nämnden efter samråd med den unge finner lämpligast.

Ungdomar som anvisas arbete i ungdomslag skall vara anmälda som
arbetssökande hos arbetsförmedlingen och, om det inte finns starka
personliga skäl för annat, vara oförhindrade att arbeta på heltid och
beredda att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken de inte
har anmält hinder som kan godtas.

Anvisning skall ske, om länsarbetsnämnden inte kan finna annan lämplig
anställning åt den unge och om inte heller lämplig utbildning kan
anordnas eller annan åtgärd vidtas inom ramen för ett
arbetsmarknadspolitiskt program. Ansträngningar att finna annan
anställning eller utbildning skall fortsätta under hela den tid då den
unge har plats i ett ungdomslag. Senast när den unge har arbetat i ett
ungdomslag under fyra månader skall länsarbetsnämnden upprätta en
särskild plan över hur anställningen i ungdomslaget skall övergå till
annan verksamhet. Lag (1987:511).

4 § Arbetsgivaren planlägger och leder ungdomslagens verksamhet.
Ungdomarna deltar själva i planläggningen och i valet av uppgifter. De
kan utföra uppgifter i samarbete eller enskilt. Arbetsgivaren skall se
till att varje medlem i ett ungdomslag får sådan sysselsättning som är
lämplig med hänsyn till hans eller hennes förutsättningar för
uppgifterna och personliga förhållanden i övrigt.

I fråga om arbetsgivarens skyldighet att förhandla före beslut om hur
ungdomslagens verksamhet skall läggas upp och bedrivas gäller 11–14
§§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Arbetsgivaren bör
träffa kollektivavtal i dessa frågor.

5 § Till verksamheten i ungdomslag lämnas statsbidrag.

Anställningen

6 § Arbetsgivaren anställer den som anvisas arbete i ungdomslag.
Anställningsavtal träffas sedan arbetsgivaren har fått meddelande om
anvisningen och gäller från det att anvisningsbeslutet fattades.
Uppkommer dröjsmål som beror på den unge, gäller dock avtalet från det
att det träffades.

7 § En medlem i ett ungdomslag arbetar under ordinarie eller
schemalagd arbetstid sådana dagar som är arbetsdagar hos
arbetsgivaren, dock i genomsnitt högst fem dagar per kalendervecka.

Medlemmarna i ett ungdomslag arbetar i genomsnitt fyra timmar per dag.
De som har uppfyllt arbets- och medlemsvillkoren för rätt till
ersättning från en erkänd arbetslöshetskassa får i stället välja att
arbeta på heltid. Arbetsvillkoret skall dock ha uppfyllts före
anvisningen till arbete i ungdomslaget på annat sätt än genom sådant
arbete. Detta gäller dock inte de ungdomar som har uppfyllt
arbetsvillkoret genom anställning på de särskilda ungdomsplatser som
inrättas för dem som inte har fyllt arton år.

Arbetsgivaren kan med stöd av kollektivavtal på egen bekostnad
utsträcka den nu angivna arbetstiden, exempelvis när den unge är
underhållsskyldig gentemot annan eller uppbär ekonomisk hjälp enligt 6
§ socialtjänstlagen (1980:620). Detsamma gäller när det finns andra
starka personliga skäl eller när det finns praktiska hinder mot
avbrott i arbetet eller andra liknande skäl.

Ungdomar som avses i 1 § andra stycket får välja arbete på heltid
eller kortare arbetstid. Lag (1985:504).

8 § Lönen och anställningsvillkoren i övrigt för ungdomar som arbetar
i ungdomslag bestäms i kollektivavtal.

Träffas inte särskilda kollektivavtal om villkoren tillämpas, i den
mån det är möjligt, kollektivavtalen om beredskapsarbete och annars de
kollektivavtal som gäller för närmast jämförbara arbetstagare i samma
ålder. Lönen till ungdomarna i ett ungdomslag får inte överstiga den
lönenivå som har fastställts i sådana kollektivavtal.

9 § En medlem i ett ungdomslag har, om det inte utan svårigheter kan
ordnas på annan tid, rätt till ledighet med bibehållna
anställningsförmåner för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat
sätt söka arbete.

Ungdomarna skall i genomsnitt två timmar varje vecka delta i kurser som
länsarbetsnämnden anordnar om hur arbetsmarknaden fungerar och om hur
man söker arbete. Sådana kurser bör även ge kunskaper om möjligheterna
till vidareutbildning och om arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder. De
ungdomar som arbetar i ett ungdomslag mer än sex timmar varje dag har
rätt till ledighet under den tid de deltar i kursen. Under denna tid har
de rätt till samma anställningsförmåner som om de hade arbetat. Andra
ungdomar har rätt till anställningsförmåner med belopp motsvarande det
utbildningsbidrag som lämnas enligt bestämmelserna om sådant bidrag vid
arbetsmarknadsutbildning. Lag (1987:511).

10 § En medlem i ett ungdomslag som har fått annat arbete eller
antagit ett erbjudande om utbildning som han eller hon inte kan delta
i vid sidan av verksamheten i ungdomslaget eller som av något annat
skäl vill lämna anställningen i ungdomslaget, skall anmäla detta till
arbetsgivaren. Genom denna anmälan upphör anställningen. Någon
uppsägningstid behöver inte iakttas.

När en medlem i ett ungdomslag fyller tjugo år upphör anställningen i
laget. Detsamma gäller när någon som avses i 1 § andra stycket fyller
tjugofem år.

11 § En medlem i ett ungdomslag som gör sig skyldig till misskötsamhet
kan av arbetsgivaren tilldelas varning eller, i särskilt allvarliga
fall, avstängas från arbetet utan lön för en tid av högst fyra veckor
eller skiljas från anställningen. I fråga om arbetsgivarens skyldighet
att förhandla före beslutet gäller 11–14 §§ lagen (19 76:580) om
medbestämmande i arbetslivet. Om den unge inom en vecka begär det,
skall arbetsgivaren överlämna beslutet till länsarbetsnämnden för
prövning. Arbetsgivaren skall upplysa den unge om denna möjlighet.
Länsarbetsnämnden kan besluta att den unge skall anvisas arbete i
ungdomslag hos en annan arbetsgivare, även om nämnden finner att den
unge inte borde ha skilts från sin anställning.

12 § Länsarbetsnämnden skall återkalla anvisningen till arbete i
ungdomslag för den som,

1. utför annat förvärvsarbete som inte enbart är tillfälligt eller av
obetydlig omfattning,

2. avvisar annat erbjudet lämpligt arbete,

3. utan att uttryckligen avvisa sådant arbete ändå genom sitt
uppträdande uppenbarligen vållar att anställning inte kommer till stånd,
eller

4. utan giltig anledning inte deltar i sådan kurs som avses i 9 § andra
stycket eller 14 a §.

En anvisning får, om det är skäligt, också återkallas för en medlem i
ett ungdomslag som avvisar ett erbjudande om arbetsmarknadsutbildning
eller om plats i yrkesinriktad rehabilitering.

Genom återkallelse av en anvisning skiljs den unge från anställningen.
Lag (1987:511).

13 § Avtal är ogiltiga i den mån de avviker från vad som
föreskrivs i denna lag om anställningen i ungdomslag.

Övriga bestämmelser

14 § Länsarbetsnämnden skall anvisa arbete i ungdomslag senast tre
veckor efter det att den unge har anmält sig som arbetssökande hos
arbetsförmedlingen och uppfyllt villkoren i övrigt för anvisning. Har
den unge anmält sig efter att ha slutat skolan eller annan utbildning
som inte har varit helt kortvarig, skall anvisningen i stället ske
senast efter tre månader.

Har någon skilts från sin anställning enligt 11 eller 12 §, får en ny
anvisning inte ske förrän efter fyra veckor. Länsarbetsnämnden skall på
nytt anvisa arbete i ungdomslag senast sju veckor efter det att
anställningen upphörde. Detta gäller även när den unge har begärt
prövning av beslut och saken inte har slutligt avgjorts. Har den unge
uppfyllt villkoren för anvisning förts efter det att anställningen
upphörde, räknas sjuveckorstiden från denna senare tidpunkt.

Om anvisning inte sker inom föreskriven tid eller om den unge tilldelas
uppgifter som inte är lämpliga på det sätt som anges i 4 §, har den unge
rätt till lön från arbetsgivaren eller, om den unge inte är anställd,
ersättning från kommunen motsv arande lld, ersättning från kommunen
motsv den dagpenning från en erkänd arbetslöshetskassa som den unge har
förvärvat rätt till. Ersättningen är 100 kronor per dag, om den unge
inte har rätt till dagpenning eller om dagpenningen är lägre än det
beloppet. Beslut om sådan lön eller ersättning fattas på den unges
begäran av länsarbetsnämnden. Lag (1987:511).

14 a § Länsarbetsnämnden får bestämma att den som anvisas arbete i
ungdomslag, i stället för att utföra sådant arbete, under högst tre
veckor skall delta i sådana kurser som avses i 9 § andra stycket i den
omfattning som nämnden finner lämplig. Under denna tid utgår samma
anställningsförmåner som annars skulle ha utgått för arbetet. Lag
(1987:511).

15 § Beslut som länsarbetsnämnden fattar enligt 11 eller 12 § eller 14 §
tredje stycket får överklagas hos arbetsmarknadsstyrelsen.
Arbetsmarknadsstyrelsens beslut får överklagas hos
försäkringsöverdomstolen, om inte annat följer av lagen (1969:93) om
begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt. I övrigt får beslut som
fattas av länsarbetsnämnden inte överklagas.

Beslut om att vidta en åtgärd som avses i 11 § och återkallelsebeslut
enligt 12 § gäller omedelbart. Upphävs ett sådant beslut sedan det har
överlämnats för prövning eller efter överklagande, har den unge rätt
till ersättning från arbetsgivaren motsvarande förlorad lön enligt 8 §.
Den som har anvisats annat arbete i ungdomslag eller fått annan
anställning eller utbildningsbidrag har dock för tiden därefter inte
sådan rätt till ersättning.

På tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare som inte gäller beslut
enligt 11 § tillämpas lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.
Lag (1987:511).

16 § Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid
arbetskonflikt skall tillämpas på arbete i ungdomslag.

17 § Ersättning enligt 14 och 15 §§ skall vid tillämpning av
bestämmelserna om sjukpenninggrundande inkomst och pensionsgrundande
inkomst i lagen (1962:381) om allmän försäkring anses som inkomst av
anställning.

18 § Arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på lön enligt denna lag
eller ersättning enligt 14 och 15 §§ skall påföras staten och uppbäras
i den ordning som gäller för arbetsgivaravgifter som erläggs av
staten.

Övergångsbestämmelser

1983:1070

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. Tiderna i 14 § första
stycket räknas från lagens ikraftträdande, om den unge har anmält sig
som arbetssökande hos arbetsförmedlingen dessförinnan.

Övergångsbestämmelser

1984:521

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. 7 § i dess nya lydelse
tillämpas även på ungdomar som dessförinnan har anvisats arbete i
ungdomslag och då uppfyllde arbetsvillkoret.

1985:504

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. I fråga om ungdomar som före
ikraftträdandet har anvisats arbete i ett ungdomslag gäller 7 § andra
stycket i sin äldre lydelse under återstoden av den pågående
anställningen.

1989:425

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989, då lagen (1983:1070) om
arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare skall upphöra att gälla.
Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för dem som vid
ikraftträdandet av den nya lagen var sysselsatta i ungdomslag.

2. Tiderna i 4 § räknas från lagens ikraftträdande, om den unge har
anmält sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen dessförinnan.