Förordning (1983:1079) om statsbidrag till verksamheten med ungdomslag, m.m.

SFS nr
1983:1079
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1983-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:439
Upphävd
1989-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till

1. arbetsgivare som bedriver verksamhet enligt lagen (1983:1070) om
arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare och

2. kommuner som på annat sätt än genom arbete i ungdomslag stöder
arbetslösa ungdomar.

Bidrag till verksamheten i ungdomslag

2 § Bidrag till verksamheten i ungdomslag lämnas för

1. arbetsgivarens kostnader för lön och andra anställningsförmåner
till de ungdomar som arbetar i sådana lag,

2. ersättning som har utgetts enligt 14 och 15 §§ lagen (1983:1070) om
arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare,

3. arbetsgivarens kostnader för administrationen av ungdomslagen och
handledningen av ungdomarna och

4. kommunernas kostnader för utbildning av ungdomar som arbetar i
sådana lag.

3 § Bidrag som avses i 2 § 1 och 2 lämnas med det belopp som
arbetsgivaren har utgett enligt föreskrifterna i 8, 9, 14, 14 a och 15
§§ lagen (1983:1070) om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare.
Därvid skall bidrag till kostnaderna för den utbildning som avses i 9 §
andra stycket lagen (1983:1070) om arbete i ungdomslag hos offentliga
arbetsgivare lämnas med ett belopp per timme som motsvarar en åttondel
av utbildningsbidraget. Förordning (1987:413).

4 § Bidrag till administrations- och handledarkostnaderna lämnas med 5
procent av kostnaderna för lön, lönebikostnader och andra
anställningsförmåner till de ungdomar som arbetar i ungdomslag.
Förordning (1987:413).

5 § Bidrag som avses i 2 § 4 lämnas till kommuner som vid sidan av
arbetet i ungdomslag tillhandahåller utbildning åt ungdomarna. För
varje dag som utbildning tillhandahålls lämnas bidrag med 20 kronor
per ungdom. Bidraget får användas för att stimulera ungdomarna att
delta i utbildningen.

Bidrag till ungdomar som bedriver egen rörelse

6 § Till ungdomar som har fyllt 18 men inte 20 år och som i stället
för att delta i arbete i ungdomslag under minst 20 timmar varje vecka
ägnar sig åt arbete i egen rörelse får kommunerna, om det är behövligt
för att rörelsen skall kunna bedrivas, efter godkännande av
länsarbetsnämnden utge stöd som berättigar till statsbidrag.

7 § Statsbidrag lämnas med högst 600 kronor för varje hel vecka som
den unge ägnar sig åt verksamheten, dock längst under sex månader. Om
denna period visar sig vara för kort, kan länsarbetsnämnden medge att
bidrag får lämnas under ytterligare sex månader.

Gemensamma bestämmelser

8 § har upphävts genom förordning (1984:524).

9 § Statsbidrag enligt denna förordning får inte lämnas till den som
för samma insats uppbär bidrag med stöd av andra bestämmelser.

10 § Bestämmelserna i 19, 21 och 22 §§ förordningen (1987:405) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller när denna förordning
tillämpas. Förordning (1987:413).

11 § Bidrag betalas ut på ansökan i efterskott kvartalsvis, om inte AMS
föreskriver annat. Förordning (1987:413).

12 § har upphävts genom förordning (1988:1589).

13 § har upphävts genom förordning (1987:413).

14 § AMS meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning och lagen (1983:1070) om arbete i
ungdomslag hos offentliga arbetsgivare. Förordning (1986:740).

Övergångsbestämmelser

1985:505

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. I fråga om
administrations- och handledarkostnader som avser tid före
ikraftträdandet gäller 4 § i sin äldre lydelse.

1987:413

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. Bestämmelserna i 4 § i
sin nya lydelse tillämpas inte på kostnader som uppkommit dessförinnan.

1989:439

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989 då förordningen
(1983:1079) om statsbidrag till verksamheten med ungdomslag,
m. m. skall upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller
dock fortfarande för dem som efter ikraftträdandet av den nya
förordningen kvarstår i arbete i ungdomslag.