Lag (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

SFS nr
1983:1092
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
1983-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:194
Upphävd
2000-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1306

I Inledande bestämmelse

1 § De penningmedel som enligt 4 kap. 3 § lagen (1981:691) om
socialavgifter, 8 § lagen (1998:676) om statlig
ålderspensionsavgift och 6 § lagen (1994:1744) om allmän
pensionsavgift skall föras till Allmänna pensionsfonden, skall
förvaltas av första-sjätte fondstyrelserna.

De medel som enligt 8 kap. 2 § lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension förs till Premiesparfonden och
Premievalsfonden inom Allmänna pensionsfonden skall förvaltas
av sjunde fondstyrelsen.

Bestämmelser finns om första-tredje fondstyrelserna i 2-16, 21-
25, 44 och 45 §§, om fjärde-sjätte fondstyrelserna i 26, 28-37,
39, 43, 44 och 45 §§ samt om sjunde fondstyrelsen i 43 a-45 §§.
Lag (1999:1306).

II Första–tredje fondstyrelserna

Medelstilldelning

2 § Av de medel som avses i 1 § första stycket skall
Riksförsäkringsverket varje år överföra till

1. första fondstyrelsens förvaltning ålderspensionsavgifter som
erläggs av staten, kommuner och därmed jämförliga
samfälligheter samt av bolag, föreningar och stiftelser, i
vilka staten, kommuner eller därmed jämförliga samfälligheter
har ett bestämmande inflytande,

2. andra fondstyrelsens förvaltning ålderspensionsavgifter som
erläggs av andra arbetsgivare än de som har nämnts under 1, om
avgiftsunderlaget per år överstiger 240 gånger det
prisbasbelopp som gäller enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring,

3. tredje fondstyrelsens förvaltning övriga
ålderspensionsavgifter,

4. första-tredje fondstyrelsernas förvaltning pensionsavgifter
enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift fördelade på
respektive fondstyrelse med en andel som motsvarar den andel av
ålderspensionsavgifterna som förs till var och en av
fondstyrelserna.

Vad som sägs i första stycket 1-4 gäller med den begränsning
som följer av bestämmelserna i 26 § om fjärde och femte
fondstyrelsernas rätt att rekvirera medel hos
Riksförsäkringsverket.

Till varje fondstyrelses förvaltning skall också hänföras
avkastningen av de medel som styrelsen förvaltar.
Lag (1998:711).

Pensionsutbetalningar m.m.

3 § Pensionsutbetalningar, förvaltningskostnader och andra
utgifter avseende försäkring för inkomstpension och
tilläggspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension samt försäkring för tilläggspension i form av
ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
skall, i den mån andra medel inte står till förfogande, betalas
genom tillskott som Riksförsäkringsverket erhåller från
fondstyrelserna. De medel som behövs för ett kalenderår skall
tillskjutas av varje fondstyrelse i förhållande till de
avgifter som under det närmast föregående året har överförts
till dess förvaltning.

Varje fondstyrelse skall med de medel som den förvaltar betala
kostnaderna för dess verksamhet och för revision av dess
förvaltning. Lag (1998:711).

Organisation

4 § Varje fondstyrelse skall bestå av nio ledamöter, som
förordnas av regeringen. Av ledamöterna utses

i första fondstyrelsen tre efter förslag av sammanslutningar,
som företräder kommunerna och landstingskommunerna, och tre
efter förslag av rikssammanslutningar av arbetstagare,

i andra fondstyrelsen tre efter förslag av rikssammanslutningar
av arbetsgivare, en efter förslag av sammanslutningar som
företräder konsumentkooperationen och fyra efter förslag av
rikssammanslutningar av arbetstagare samt

i tredje fondstyrelsen två efter förslag av
rikssammanslutningar av arbetsgivare, fyra efter förslag av
rikssammanslutningar av arbetstagare och två efter förslag av
sammanslutningar som företräder personer vilka erlägger
egenavgifter för ålderspension.

Om förslag inte avges, förordnar regeringen ledamöter ändå.

För varje ledamot utses i samma ordning en suppleant.

Ledamöter och suppleanter skall vara bosatta i Sverige och får
inte vara underåriga, i konkurs, underkastade näringsförbud
eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
Lag (1998:711).

5 § Ledamöter och suppleanter förordnas för tiden intill dess
balansräkning har fastställts under tredje året efter det då
förordnandet meddelades.

Regeringen får entlediga en ledamot eller suppleant även om den tid för
vilken han är förordnad inte har gått ut.

Om en ledamot eller suppleant entledigas eller avlider eller om hans
uppdrag av annat skäl upphör under den tid för vilken han förordnats,
skall för den återstående tiden i hans ställe en ny ledamot respektive
suppleant förordnas i den ordning som anges i 4 §.

6 § Av de utan förslag utsedda ledamöterna i första fondstyrelsen
förordnar regeringen en till ordförande. I andra och tredje
fondstyrelserna skall den utan förslag utsedde ledamoten vara
ordförande. Varje fondstyrelse väljer inom sig vice ordförande.

7 § En fondstyrelse sammanträder på kallelse av ordföranden.
Styrelsen skall också kallas samman om en ledamot begär det.

Styrelsen är beslutför om de närvarande vid sammanträdet är fler än
hälften av antalet ledamöter. Ett ärende får dock inte tas upp till
behandling om inte såvitt möjligt samtliga ledamöter eller, vid förfall
för någon av dem, en suppleant för denne har fått tillfälle att delta i
ärendets behandling.

Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid styrelsesammanträden skall protokoll föras. Om någon ledamot i
samband med beslutet anmäler skiljaktig mening, skall denna antecknas
i protokollet.

7 a § En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om avtal
mellan honom och fondstyrelsen. Han får inte heller handlägga en
fråga om avtal mellan fondstyrelsen och tredje man, om han i
frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot
fondstyrelsens. Med avtal jämställs rättegång och annan talan.
Lag (1993:542).

8 § Varje fondstyrelse får uppdra åt enskilda ledamöter eller
tjänstemän hos styrelsen att var för sig eller två eller flera i
förening avgöra ärenden som annars ankommer på styrelsens egen
prövning. Det åligger styrelsen att meddela föreskrifter om den
befogenhet som ett sådant uppdrag medför. Om uppdraget avser
beviljande av lån skall grunderna för långivningen fastställas.

Uppdrag enligt första stycket får när som helst återkallas eller
inskränkas. Utan hinder av sådant uppdrag får styrelsen själv avgöra
ärenden av varje slag.

9 § Fondstyrelsen får anställa de tjänstemän som behövs samt bestämma
deras löner och övriga anställningsvillkor.

10 § Regeringen bestämmer arvoden och andra ersättningar till ledamöter
och suppleanter i fondstyrelserna.

Förvaltning

11 § Fondstyrelserna skall förvalta anförtrodda medel på sådant
sätt att de blir till största möjliga nytta för försäkringen för
tilläggspension.

Fondmedlen skall placeras så att kraven på långsiktigt hög
avkastning, tillfredsställande betalningsberedskap och
riskspridning samt betryggande säkerhet tillgodoses.

Fondstyrelserna får uppdra åt värdepappersinstitut eller annan
kapitalförvaltare att förvalta vissa fondmedel.

Varje fondstyrelse skall fastställa närmare mål för sin
placeringsverksamhet. Lag (1993:542).

12 § Varje fondstyrelse får placera de medel som styrelsen
förvaltar i

1. skuldförbindelser med låg kreditrisk,

2. andra skuldförbindelser utfärdade av svenska aktiebolag eller
ekonomiska föreningar, till belopp som sammanlagt motsvarar högst fem
procent av det totala marknadsvärdet av de tillgångar som styrelsen
förvaltar.

Skuldförbindelser enligt första stycket 1 får vara utställda i
utländsk valuta. Om sådana skuldförbindelser har utfärdats av annan
än svensk juridisk person, skall de vara föremål för handel på en
svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon
annan reglerad marknad. Det sammanlagda marknadsvärdet av varje
fondstyrelses innehav av skuldförbindelser i utländsk valuta får
uppgå till ett belopp som motsvarar högst tio procent av det totala
marknadsvärdet av de tillgångar som styrelsen förvaltar.

Trots vad som sägs i första stycket får en fondstyrelse inte placera
fondmedel i konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning.

Om någon av gränserna i denna paragraf efter förvärvet kommer att
överskridas, skall innehavet avvecklas i motsvarande mån så snart det
är lämpligt. Lag (1996:697).

12 a § En fondstyrelse får handla med optioner och terminer eller
andra likartade finansiella instrument för att effektivisera
förvaltningen av fondens tillgångar eller för att skydda fondens
tillgångar mot valutakursförluster eller andra risker. Lag
(1991:1091).

13 § Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap eller
för att tillgodose kravet på ändamålsenlig förvaltning får fondmedel
placeras hos riksbanken, annan bank eller postgirot.

14 § Om det är uppenbart att Allmänna pensionsfonden annars skulle lida
en avsevärd förlust får en fondstyrelse, i avsikt att skydda en fordran,
på offentlig auktion eller på en svensk eller utländsk börs, en
auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad köpa in
egendom som är utmätt eller pantsatt för fordringen eller överta egendom
som betalning för fordringen. Egendom som förvärvats på detta sätt skall
avyttras så snart det är lämpligt och senast då det kan ske utan
förlust. Lag (1992:552).

15 § För att tillgodose ett tillfälligt penningbehov får varje
fondstyrelse ta upp kredit hos en kreditinrättning eller hos en annan
fondstyrelse.

15 a § En fondstyrelse får förvärva fast egendom, tomträtt
eller bostadsrätt för att bereda styrelsen lokaler för
verksamheten eller för att bereda bostad åt någon som är
anställd hos fondstyrelsen.

En styrelse får dessutom för att tillgodose kravet på en
ändamålsenlig förvaltning av de medel som styrelsen förvaltar

1. förvärva aktier i ett bolag som har till ändamål att äga
eller förvalta fast egendom eller tomträtt (fastighetsbolag),
och

2. förvärva andelar i en utländsk fond som äger fastigheter
eller aktier i fastighetsbolag.

Det sammanlagda marknadsvärdet av varje fondstyrelses innehav
av tillgångar som förvärvats enligt andra stycket får uppgå
till ett belopp som motsvarar högst fem procent av det totala
marknadsvärdet av de tillgångar som styrelsen förvaltar. Om
denna gräns efter förvärvet kommer att överskridas, skall
innehavet avvecklas i motsvarande mån så snart det är lämpligt.
Lag (1998:29).

15 b § För konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning utfärdade av fastighetsbolag gäller
inte 12 § tredje stycket.

För kredit som en fondstyrelse beviljar ett fastighetsbolag som
i sin helhet ägs av fondstyrelsen eller flera fondstyrelser
gemensamt gäller inte 12 § första stycket och andra stycket
första och andra meningen. Sådan kredit får vara utställd i
utländsk valuta. Lag (1998:29).

16 § Fondstyrelsernas räkenskapsår är kalenderår.

Varje fondstyrelse skall före den 15 februari varje år lämna
årsredovisning. Denna består av resultaträkning och balansräkning
samt förvaltningsberättelse. Årsredovisningen skall upprättas i
enlighet med god redovisningssed. Lag (1996:697).

16 a § Varje fondstyrelse skall samtidigt med att årsredovisning och
revisionsberättelse överlämnas till regeringen enligt 25 § också
överlämna en egen utvärdering av styrelsens förvaltning av
fondmedlen (resultatuppföljning) med utgångspunkt i de närmare
mål för placeringsverksamheten som fastställts enligt 11 § fjärde
stycket. Lag (1993:542).

17 § har upphävts genom lag (1993:542).

18 § har upphävts genom lag (1993:542).

19 § har upphävts genom lag (1993:542).

20 § har upphävts genom lag (1993:542).

Revision

21 § För varje fondstyrelse utser regeringen två revisorer att
granska styrelsens förvaltning. Minst en av revisorerna skall
vara auktoriserad.

Regeringen utser en av de auktoriserade revisorerna att samordna
revisionen av fondstyrelsernas förvaltning.

Revisorerna får vid fullgörandet av sitt uppdrag anlita biträde.
Lag (1993:542).

22 § Revisorerna förordnas för tiden intill dess balansräkning har
fastställts nästa gång.

Regeringen får entlediga en revisor, även om den tid för vilken han
blivit utsedd inte har gått ut.

Om en revisor entledigas eller avlider eller om hans uppdrag av annat
skäl upphör under den tid för vilken han blivit utsedd, skall för den
återstående tiden en ny revisor förordnas i hans ställe.

23 § Regeringen beslutar om arvoden och andra ersättningar till
revisorerna.

24 § För varje kalenderår skall revisorerna avge en
revisionsberättelse, som skall överlämnas till fondstyrelsen inom
fjorton dagar efter det att årsredovisningen enligt 16 § har kommit
revisorerna till handa.

Revisionsberättelsen skall innehålla en redogörelse för
omfattningen och resultatet av revisorernas granskning och
inventering av de under styrelsens förvaltning stående tillgångarna
samt uppgift om anmärkning föreligger mot årsredovisningen,
fondstyrelsens bokföring eller i övrigt mot fondstyrelsens
förvaltning. Om det föreligger anledning till anmärkning skall den
anges i revisionsberättelsen. Revisorerna får också meddela de
erinringar i berättelsen som de anser påkallade.

En revisor som är av skiljaktig mening eller i övrigt finner
särskilt uttalande påkallat får ange detta i revisionsberättelsen,
om han inte avger en särskild sådan berättelse. Lag (1993:542).

25 § Sedan revisionsberättelsen har kommit fondstyrelsen till
handa, skall styrelsen genast överlämna årsredovisningen och
revisionsberättelsen till regeringen, som senast den 1 juni samma år
skall avgöra frågan om fastställelse av balansräkningen.
Lag (1996:697).

III Fjärde-sjätte fondstyrelsen

Medelstilldelning

26 § Riksförsäkringsverket skall till fjärde och femte
fondstyrelsernas förvaltning överföra de medel, som styrelserna
rekvirerar hos verket. Medlen avräknas på medel som belöper på
första, andra och tredje fondstyrelserna i förhållande till
kapitalbehållningarna enligt dessa styrelsers balansräkningar
avseende ställningen vid utgången av närmast föregående år.

Till fjärde och femte fondstyrelsernas förvaltning skall också, med
den begränsning som följer av 28 §, hänföras avkastningen av de medel
som styrelserna förvaltar. Avkastningen av de medel som sjätte
fondstyrelsen förvaltar skall hänföras till den fondstyrelsens
förvaltning.

De medel som enligt första stycket överförs till en fondstyrelses
förvaltning får uppgå till högst en procent av det sammanlagda
anskaffningsvärdet vid utgången av närmast föregående kalenderår på
de medel som första-tredje fondstyrelserna förvaltar. Lag (1996:697).

27 § har upphävts genom lag (1991:1857).

Avkastning m.m.

28 § Fjärde och femte fondstyrelserna skall varje år före utgången av
maj månad till första, andra och tredje fondstyrelsernas förvaltning
överföra en avkastning för närmast föregående räkenskapsår beräknad till
tre procent av nuvärdet av förvaltade medel. Med nuvärdet av förvaltade
medel avses summan av de medel som styrelsen intill räkenskapsårets slut
rekvirerat hos riksförsäkringsverket, omräknad efter de förändringar av
konsumentprisindex som skett från det medlen tillställdes styrelsen och
fram till räkenskapsårets slut.

För medel som en fondstyrelse förvaltat under endast en del av
räkenskapsåret skall den enligt första stycket beräknade avkastningen
minskas i motsvarande mån.

Avkastningen från fjärde och femte fondstyrelserna skall fördelas mellan
första, andra och tredje fondstyrelserna i förhållande till de
avräkningar som har skett enligt 26 § första stycket till och med det år
som avkastningen avser. Lag (1991:1857).

29 § Var och en av fjärde-sjätte fondstyrelserna skall med de medel
som styrelsen förvaltar betala kostnaderna för dess verksamhet och
för revisionen av dess förvaltning. Lag (1996:697).

Organisation

30 § Var och en av fjärde och femte fondstyrelserna skall bestå
av fjorton ledamöter som förordnas av regeringen. Av ledamöterna
utses två efter förslag av sammanslutningar som företräder
kommunerna, tre efter förslag av rikssammanslutningar av
arbetsgivare, fem efter förslag av rikssammanslutningar av
arbetstagare och två efter förslag av rikssammanslutningar inom
kooperationen. Lag (1993:542).

31 § Sjätte fondstyrelsen skall bestå av fem ledamöter, som
förordnas av regeringen. Av ledamöterna förordnas en till ordförande
och en till vice ordförande. Lag (1996:697).

32 § Om en ledamot eller suppleant entledigas eller avlider eller
om hans uppdrag av annat skäl upphör under den tid för vilken han
blivit förordnad, skall för den återstående tiden i hans ställe en ny
ledamot respektive suppleant förordnas. Detta skall i fråga om fjärde
och femte fondstyrelserna ske i den ordning som anges i 30 § och i
fråga om ledamöterna i sjätte fondstyrelsen i den ordning som anges i
31 §. Lag (1996:697).

33 § Av de utan förslag utsedda ledamöterna i fjärde och femte
fondstyrelserna förordnar regeringen en till ordförande och en till
vice ordförande i vardera styrelsen. Lag (1991:1857).

Förvaltning

34 § Fondstyrelserna skall, inom ramen för vad som är till nytta för
försäkringen för tilläggspension, förvalta anförtrodda medel genom
placeringar på riskkapitalmarknaden.

Fondmedlen skall placeras så att kraven på långsiktigt hög
avkastning och tillfredsställande riskspridning tillgodoses.
Lag (1993:542).

35 § Fjärde och femte fondstyrelserna får placera de medel som
styrelserna förvaltar

1. i aktier i svenska aktiebolag,

2. i standardiserade köp- och säljoptioner avseende aktier i svenska
aktiebolag,

3. i sådana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning som har utfärdats av svenska aktiebolag,

4. i aktier i utländska aktiebolag eller andelar i utländska aktiefonder
samt i sådana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning som har utfärdats av utländska aktiebolag,

5. som i riskkapital i svenska ekonomiska föreningar samt

6. i andelar i svenska kommanditbolag.

Fondstyrelserna får inte förvärva värdepapper enligt första stycket 4 i
sådan omfattning att värdepapperens sammanlagda värde kommer att
överstiga tio procent av värdet av de medel som respektive styrelse
förvaltar.

Allmänna pensionsfonden får inte vara komplementär i ett kommanditbolag.
Lag (1989:512).

36 § Sjätte fondstyrelsen får placera de medel som styrelsen
förvaltar

1. i aktier i svenska aktiebolag,

2. i sådana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning som har utfärdats av svenska aktiebolag,

3. som riskkapital i svenska ekonomiska föreningar samt

4. i andelar i svenska kommanditbolag.

Styrelsen får inte förvärva så många vid en svensk börs
inregistrerade aktier i ett aktiebolag att dessa uppgår till 30
procent eller mer av samtliga aktier i bolaget eller, om aktierna har
olika röstvärde, att röstetalet för aktierna uppgår till 30 procent
eller mer av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Detta gäller
inte förvärv av aktier i ett svenskt riskkapitalbolag. Lag (1996:697).

36 a § Vid tillämpning av 35 och 36 §§ anses ett aktiebolag
inte som utländskt, om

1. bolaget har förvärvat ett svenskt aktiebolag genom ett
offentligt erbjudande där ersättningen till aktieägarna i det
svenska bolaget utgjordes av aktier i bolaget,

2. bolaget har betydande verksamhet i Sverige, och

3. bolagets aktier är noterade vid svensk börs eller
auktoriserad marknadsplats. Lag (1999:318).

37 § Fjärde och femte fondstyrelserna får vardera inte förvärva så många
vid en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller
någon annan reglerad marknad noterade aktier i ett svenskt aktiebolag
att dessa uppgår till mer än tio procent av samtliga aktier i bolaget
eller, om aktierna har olika röstvärde, att röstetalet för aktierna
uppgår till mer än tio procent av röstetalet för samtliga aktier i
bolaget. Lag (1992:552).

38 § har upphävts genom lag (1991:1857).

39 § Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap eller
för att tillgodose kravet på ändamålsenlig förvaltning får fondmedel
placeras hos riksbanken, annan bank eller postgirot. I samma syfte får
fondmedel placeras i statsskuldväxlar, skattkammarväxlar,
bankcertifikat, företagscertifikat samt andra värdepapper med hög
likviditet, avsedda för den allmänna marknaden. Lag (1987:1326).

40 § har upphävts genom lag (1993:542).

41 § har upphävts genom lag (1991:1857).

42 § har upphävts genom lag (1993:542).

Gemensamma bestämmelser

43 § Föreskrifterna i 4 § fjärde stycket, 5 § första och andra
styckena, 7-10 §§, 11 § tredje och fjärde styckena, 12 a §, 14 §, 15 §,
15 a § första stycket, 16 §, 16-a § samt 21-25 §§ gäller också i
fråga om fjärde-sjätte fondstyrelserna. För fjärde och femte
fondstyrelserna gäller även 4 § andra och tredje styckena.
Lag (1996:697).

IV Sjunde fondstyrelsen

43 a § Sjunde fondstyrelsen skall förvalta två fonder inom
Allmänna pensionsfonden, Premiesparfonden och Premievalsfonden.

Fonderna skall förvaltas för de ändamål som framgår av
bestämmelserna om premiepension i lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension. Fondstyrelsen skall i sin
förvaltning handla uteslutande i pensionsspararnas intresse.

Fondstyrelsen får ur vardera av Premiesparfonden och
Premievalsfonden ta ut medel för de förvaltningskostnader som
uppkommit för den fonden. Om kostnaderna avser både
Premiesparfonden och Premievalsfonden skall de fördelas mellan
fonderna på ett skäligt sätt.

Fondstyrelsen skall ta emot medel till och betala ut medel från
fonderna enligt de anvisningar som Premiepensionsmyndigheten
lämnar. Lag (1999:1306).

43 b § Premiesparfonden och Premievalsfonden skall vara
indelade i fondandelar. Alla fondandelar i en fond skall vara
lika stora.

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet
fondandelar. Fondens tillgångar skall värderas med ledning av
gällande marknadsvärde. Fondstyrelsen skall dagligen beräkna
fondandelsvärdet och underrätta Premiepensionsmyndigheten om
värdet.

När medel tillförs en fond, skall fondstyrelsen utfärda
fondandelar till Premiepensionsmyndigheten. När medel betalas
ur en fond, skall det ske genom inlösen av fondandelar.
Lag (1999:1306).

43 c § Fondstyrelsen skall förvalta fondmedlen så att de ger
så god avkastning som möjligt. För förvaltningen av
Premiesparfonden gäller dessutom att den totala risknivån skall
vara låg.

Fondstyrelsen får inte förvärva så många aktier i ett svenskt
eller utländskt aktiebolag att röstetalet för dem tillsammans
med fondstyrelsens övriga aktier i samma bolag överstiger fem
procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.
Lag (1999:1306).

43 d § Fondstyrelsen får rösta för sådana aktier i ett svenskt
aktiebolag som den förvärvat till fonderna endast när kravet på
avkastning enligt 43 c § första stycket eller behovet att
trygga placeringarnas säkerhet inte kan tillgodoses på annat
sätt. Lag (1999:1306).

43 e § Följande bestämmelser i lagen (1990:1114) om
värdepappersfonder, och föreskrifter som har meddelats med stöd
av dessa bestämmelser, skall gälla för förvaltningen av
Premiesparfonden och Premievalsfonden:

– 6 a § om skyldighet för revisor att anmäla vissa förhållanden
till Finansinspektionen,

– 7 § om förbud för vissa personer med insynsställning att
handla med en värdepappersfond,

– 9 och 10 §§ om upprättande och godkännande av
fondbestämmelser,

– 12 § om företrädare för andelsägarna i en värdepappersfond
m.m.,

– 13 § första stycket 2-4 och andra stycket om förbud mot att
ta upp lån m.m.,

– 17-22 §§, 23 § första stycket 2 och 3 samt 24-25 §§ om
placering av medel i en värdepappersfond,

– 26-29 §§ om information om en värdepappersfond,

– 32 § första stycket om inlösen av fondandelar, och

– 47 § om skadestånd.

Vid tillämpningen av de bestämmelser och föreskrifter som anges
i första stycket skall Premiesparfonden och Premievalsfonden
anses som värdepappersfonder och Premiepensionsmyndigheten som
fondandelsägare. Vad som sägs om fondbolag skall avse sjunde
fondstyrelsen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får,
utom såvitt avser 47 § om skadestånd, föreskriva avvikelser och
medge undantag i det enskilda fallet från de bestämmelser som
anges i första stycket. Lag (1999:1306).

43 f § Fondstyrelsen skall bestå av sju ledamöter, som
förordnas av regeringen. Av ledamöterna förordnas en till
ordförande och en till vice ordförande.

Om en ledamot entledigas eller avlider eller om hans uppdrag av
annat skäl upphör under den tid för vilken han blivit
förordnad, skall en ny ledamot förordnas i hans ställe för den
återstående tiden. Lag (1998:711).

43 g § Sjunde fondstyrelsen skall ingå samarbetsavtal enligt 8
kap. 3 § första stycket 2 lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension med Premiepensionsmyndigheten samt göra de
åtaganden som anges i samma stycke 3-6.

Fondbestämmelserna för Premiesparfonden och Premievalsfonden
får inte medge att medel delas ut till någon annan än
Premiepensionsmyndigheten. Fondstyrelsen får inte heller genom
Premiesparfonden eller Premievalsfonden utöva sådan
näringsverksamhet som avses i 3 § lagen (1990:1114) om
värdepappersfonder. Premiepensionsmyndigheten får dock, efter
att ha inhämtat yttrande från Finansinspektionen, medge att
värdeutvecklingen för fonderna eller en av dem får vara
beroende av index. Ett sådant medgivande får lämnas om god
riskspridning uppnås i fonden. Lag (1999:1306).

43 h § Fondstyrelsen skall stå under tillsyn av
Finansinspektionen. För tillsynen gäller bestämmelserna i 39-42
och 46 §§ lagen (1990:1114) om värdepappersfonder och de
föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa
bestämmelser.

Vid tillämpningen av de bestämmelser och föreskrifter som anges
i första stycket skall vad som sägs om fondbolag avse sjunde
fondstyrelsen. Lag (1998:711).

43 i § Bestämmelserna i 3 § andra stycket, 4 § fjärde stycket,
5 § första och andra styckena, 7-10 §§, 11 § tredje och fjärde
styckena, 16 och 16 a samt 21-25 §§ gäller också i fråga om
sjunde fondstyrelsen. Lag (1998:711).

V Anmälningsskyldighet

44 § Ledamöter och suppleanter i en fondstyrelse, revisorerna för
styrelsen samt de arbetstagare och uppdragstagare hos styrelsen som
styrelsen bestämmer skall skriftligen anmäla sitt innehav och ändring
i innehavet av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument.

Styrelsen bestämmer hur anmälan enligt första stycket skall ske.
Lag (1996:1020).

VI Sammanställning och redovisning

45 § Regeringen skall årligen göra en sammanställning av
fondstyrelsernas årsredovisningar och göra en utvärdering av
fondstyrelsernas förvaltning av fondkapitalet. Om regeringen
vid utvärderingen anlitar någon med särskild fackkunskap, skall
kostnaden för detta betalas av fondstyrelserna. Kostnaden skall
fördelas mellan fondstyrelserna efter vad regeringen bedömer
skäligt.

Sammanställningen, fondstyrelsernas årsredovisningar och
regeringens utvärdering skall överlämnas till riksdagen senast
den 1 juni året efter räkenskapsåret. Lag (1999:318).

Övergångsbestämmelser

1983:1092

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. Genom lagen upphävs
reglementet (1959:293) angående allmänna pensionsfondens förvaltning.

2. Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som
har ersatts genom en bestämmelse i lagen (1983:1092) med reglemente för
allmänna pensionsfonden, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

3. har upphävts genom lag (1991:1857).

4. I fråga om återlån, som avser avgifter betalda före den 1 januari
1978 eller som har beviljats före den 1 januari 1980, och lån till
kreditinrättning som har beviljat återlånet gäller fortfarande 14–16 §§
reglementet (1959:293) angående allmänna pensionsfondens förvaltning i
sin närmast före den 1 januari 1980 gällande lydelse. I fråga om lån som
kreditinrättning har erhållit enligt nu angivna 15 § första stycket får
dock avtal träffas om tillämpning av 19 § andra stycket i den nya lagen.

5. I fråga om sådana lån från en fondstyrelse till en kreditinrättning,
som hänför sig till återlån beviljade före den 11 april 1981, gäller
fortfarande 15 § andra stycket första meningen reglementet (1959:293)
angående allmänna pensionsfondens förvaltning i sin närmast före den 1
april 1981 gällande lydelse.

6. I andra fall än som avses i 4 och 5 gäller bestämmelserna i den nya
lagen i fråga om återlån och lån till kreditinrättning på grund av
återlån som har beviljats eller sökts före ikraftträdandet.

7. har upphävts genom lag (1991:1857).

8. Bestämmelserna i 28 § skall tillämpas första gången för
räkenskapsåret 1984.

9. Vid tillämpningen av 28 § skall de medel som tidigare överförts till
fjärde fondstyrelsens förvaltning beräknas till ett nuvärde för augusti
1983 av 3 042 miljoner kronor.

10. Innehar fjärde fondstyrelsen den 1 januari 1984 aktier i något eller
några aktiebolag utöver vad som medges i 37 §, får fondstyrelsen även i
fortsättningen inneha högst samma andel av aktierna.

1984:435

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

2. I fråga om återlån, som har beviljats före den 1 juli 1984, och lån
från en fondstyrelse till en kreditinrättning som har beviljat återlånet
gäller fortfarande 19 § andra stycket och 20 § första och andra
styckena i sina äldre lydelser.

1984:864

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller
dock fortfarande i fråga om tilläggspensionsavgifter som avser år 1984
eller tidigare år.

1991:993

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

2. Vad som i 12 § sägs om värdepappersbolag skall också gälla sådant
svenskt fondkommissionsbolag som med stöd av punkt 3 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).

1991:1857

1. har upphävts genom lag (1996:697).

2. har upphävts genom lag (1996:697).

3. har upphävts genom lag (1996:697).

4. Föreskrifterna om revisorer i 21 § lagen (1983:1092) med
reglemente för Allmänna pensionsfonden gäller också i fråga om
avvecklingsstyrelsen. Lag (1995:855).

5. har upphävts genom lag 1994:1078.

6. har upphävts genom lag 1994:1078.

7. har upphävts genom lag 1994:1078.

8. har upphävts genom lag 1994:1078.

9. har upphävts genom lag 1994:1078.

10. har upphävts genom lag 1994:1078.

11. har upphävts genom lag 1994:1078.

12. har upphävts genom lag 1994:1078.

1992:1627

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

2. I fråga om placeringar av medel som gjorts före ikraftträdandet
gäller paragrafen i sin äldre lydelse, utom såvitt avser angivna
gränsvärden för innehav av vissa tillgångar. Lag (1993:547).

1993:542

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

2. 17 § i sin tidigare lydelse tillämpas dock i fråga om
räkenskapsåret 1992.

3. I fråga om återlån och lån till kreditinrättning på grund av
återlån som har beviljats eller sökts före ikraftträdandet gäller äldre
föreskrifter.

1994:1078

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

Om det vid utgången av juni 1995 återstår något av de medel som
enligt punkt 12 reserverats för det premiegrundande allemanssparandet
eller avvecklingsstyrelsens verksamhet, skall dessa medel tillfalla
Allmänna pensionsfonden och förvaltas av avvecklingsstyrelsen.
Lag (1995:855).

1995:855

Punkterna 2–4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:1857) om
ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna
pensionsfonden, vilka gäller till utgången av juni 1995, skall
fortsätta att gälla.

1996:697

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

2. Första-tredje fondstyrelserna skall från styrelsernas förvaltning
till sjätte fondstyrelsen, efter rekvisition från den styrelsen,
senast den 1 juli 1997 överföra tillgångar motsvarande sammanlagt tio
miljarder kronor. Överföringen från första-tredje fondstyrelserna
skall ske i förhållande till kapitalbehållningarna enligt dessa
styrelsers balansräkningar avseende ställningen vid utgången av år
1995.

3. Avvecklingsstyrelsen skall byta namn och utgöra den sjätte
fondstyrelse som avses i 31 §.

1996:1345

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas i fråga om
avgifter på inkomster som uppburits efter utgången av år 1997. Äldre
föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om penningmedel som
förts till Allmänna pensionsfonden enligt 3 § lagen (1958:295) om
sjömansskatt.

1997:1034

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2. Äldre föreskrifter i 2 § första stycket 2 gäller fortfarande
för avgifter som belöper på tid före ikraftträdandet.

3. Äldre föreskrifter i 2 § första stycket 4 gäller fortfarande
i fråga om penningmedel som förs till Allmänna pensionsfonden
enligt 3 § lagen (1958:295) om sjömansskatt.

1998:29

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

2. Fast egendom eller tomträtt som är belägen utomlands och som
en fondstyrelse själv innehar får behållas till utgången av år
1999.

3. Lån som en fondstyrelse med stöd av 15 b § i dess tidigare
lydelse har övertagit ansvaret för eller tagit upp skall
fondstyrelsen avveckla så snart det kan ske med hänsyn till
kravet på en ändamålsenlig förvaltning av de medel som
fondstyrelsen förvaltar och gällande avtal.

1998:711

1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser 43 a, 43 f och 43 i §§,
den 1 juli 1998 och i övrigt den 1 januari 1999.

2. Under åren 1999 och 2000 skall pensionsutbetalningar,
förvaltningskostnader och andra utgifter avseende också
folkpension i form av ålderspension enligt 6 kap. lagen
(1962:381) om allmän försäkring till personer som har rätt till
tilläggspension i form av ålderspension enligt 12 kap. samma
lag, i den mån andra medel inte står till förfogande, betalas
genom tillskott som Riksförsäkringsverket erhåller från första-
tredje fondstyrelserna. De medel som behövs för ett kalenderår
skall tillskjutas av varje fondstyrelse i förhållande till de
avgifter som under det närmast föregående året har överförts
till dess förvaltning.

3. Första-tredje fondstyrelserna skall till Riksgäldskontoret
överföra 45 miljarder kronor under år 1999 och 45 miljarder
kronor under år 2000. Beloppen skall överföras med lika stora
andelar den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31
december respektive år. Varje fondstyrelse skall bidra till
överföringarna i förhållande till det totala marknadsvärdet vid
utgången av närmast föregående räkenskapsår av de tillgångar
som styrelsen förvaltar.

1999:318

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. Bestämmelsen i 45 § i
sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1
januari 1999.