Lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.

SFS nr
1983:1097
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1983-12-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:587

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag avses med larmanläggning

larmanläggning en anläggning som är inrättad för att
vid intrång, överfall eller annat liknan-
de brottsligt angrepp avge signal till en
särskild larmmottagare
larm en signal som avges från en larman-
läggning till en larmmottagare
larminstallations- yrkesmässig verksamhet för installa-
verksamhet tion, montering, reparation eller änd-
ring av larmanläggningar
larminstallations- ett företag som bedriver larminstalla-
företag tionsverksamhet
larminnehavare den som innehar en larmanläggning

Tillstånd för larminstallationsverksamhet

2 § Larminstallationsverksamhet får inte bedrivas utan tillstånd.

För tillstånd krävs

1. att den som ansöker om tillstånd kan antas komma att bedriva
verksamheten med noggrannhet och omsorg,

2. att, om sökanden är en juridisk person, en föreståndare för
verksamheten har utsetts,

3. att sökanden eller, om denne är en juridisk person, föreståndaren
och medlemmarna i dess styrelse har gjort sig kända för laglydnad och
ordentlighet.

Staten behöver inte tillstånd enligt första stycket. Detsamma gäller
företag som avses i lagen (1974:191) om bevakningsföretag.

3 § Fråga om tillstånd prövas av Polismyndigheten.
Lag (2014:587).

4 § Polismyndigheten får återkalla tillståndet, om förutsättningarna
för tillstånd inte längre föreligger. Bevakningsföretag får i
motsvarande fall förbjudas att bedriva larminstallationsverksamhet.
Ett sådant förbud skall upphävas på ansökan av företaget, om det inte
längre finns skäl för förbudet.

Direktanslutning till Polismyndigheten

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
föreskriver under vilka förutsättningar en larmanläggning får
anslutas till larmmottagare hos Polismyndigheten.
Lag (2014:587).

Larminnehavarens åligganden

6 § En larminnehavare är skyldig att göra vad som skäligen
kan krävas av honom eller henne för att motverka att
anläggningen genom obefogade larm förorsakar onödigt arbete
för Polismyndigheten. Larminnehavaren ska särskilt ombesörja
den skötsel och tillsyn av larmanläggningen som behövs och se
till att personer som kan komma i kontakt med den inte av
misstag utlöser larmet. Lag (2014:587).

Obefogade larm

7 § Vid bedömningen av om utryckning ska göras eller annan
åtgärd vidtas med anledning av ett larm bör Polismyndigheten,
om åtgärden skulle leda till att andra uppgifter eftersätts,
beakta om anläggningen tidigare i stor omfattning har
föranlett onödiga insatser från myndighetens sida.
Lag (2014:587).

8 § Har en polisutryckning gjorts med anledning av ett larm
och kan det antas att larmet har utlösts av misstag eller att
det har orsakats av andra brister i fråga om anläggningens
skötsel eller utrustning, får Polismyndigheten förelägga
larminnehavaren att vidta åtgärder för att förebygga ett
upprepande.

Föranleder larm från anläggningen polisutryckning efter det
att ett föreläggande enligt första stycket har utfärdats och
har inte larminnehavaren dessförinnan visat att han eller hon
har fullgjort vad som har förelagts honom eller henne, ska
innehavaren betala kostnaden för utryckningen, om det inte är
uppenbart oskäligt. Fråga om sådan ersättningsskyldighet
prövas av Polismyndigheten.

Är i sådana fall som avses i första eller andra stycket
larmanläggningen ansluten till larmmottagare hos
Polismyndigheten, får myndigheten, enligt närmare
föreskrifter som regeringen meddelar, besluta att
anläggningen inte längre ska få vara ansluten.
Lag (2014:587).

Tillsyn

9 § Polismyndigheten utövar tillsyn över att denna lag
följs. Lag (2014:587).

10 § Larminstallationsföretag och larminnehavare är skyldiga
att på begäran lämna de upplysningar och visa de handlingar
som behövs för tillsynen. Polismyndigheten får utfärda
vitesföreläggande om detta inte görs. Lag (2014:587).

Ansvar m.m.

11 § Den som bryter mot 2 § eller mot förbud som avses i 4 § andra
meningen döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

12 § Polismyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas
till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Ett föreläggande enligt 8 § första stycket får inte
överklagas särskilt. Lag (2014:587).

Övergångsbestämmelser

1983:1097

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

Polismyndighet får före den 1 juli 1984 ta emot och pröva ansökan om
tillstånd enligt 2 § såvitt avser tid därefter.

Den som vid ikraftträdandet bedriver larminstallationsverksamhet och
som före utgången av juni månad 1984 har sökt tillstånd får fortsätta
med verksamheten medan ansökningen prövas.

1995:1712

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall
där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

2014:587

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som
har meddelats före ikraftträdandet.