Lag (1983:1104) om särskild avgift för elektrisk kraft från kärnkraftverk

SFS nr
1983:1104
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1983-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:466
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1064

1 § Skatt skall erläggas till staten enligt denna lag för elektrisk
kraft som inom landet framställs i ett kärnkraftverk. Lag (1986:503).

2 § har upphävts genom lag (1984:165).

3 § Den som har tillstånd att inneha och driva kärnkraftsreaktorer
(reaktorinnehavaren) skall erlägga skatten och vara registrerad hos
beskattningsmyndigheten. Lag (1993:483).

4 § Skyldighet att erlägga skatt enligt denna lag inträder när den
elektriska kraften levereras från kärnkraftverket. Lag (1986:503).

5 § Skatten tas ut med 2,7 öre per kilowattimme. Lag (1999:1064).

6 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151)
om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:165).

Övergångsbestämmelser

1995:914

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före
ikraftträdandet.

1996:688

Denna lag träder i kraft den 1 september 1996. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet. Under tiden 1 september 1996-30 juni 1997 skall
skatt enligt 5 § dock tas ut med 2,2 öre per kilowattimme.

1996:1222

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före
ikraftträdandet.

1999:1064

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.

2000:466

Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet av
den nya lagen.