Förordning (1983:1108) om statligt bidrag till installationer för uppvärmning m. m.

SFS nr
1983:1108
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1983-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:461
Upphävd
1993-07-01

Inledande bestämmelser

1 § För att främja vissa investeringar inom energiområdet får bidrag
lämnas enligt denna förordning i mån av tillgång på medel. Hänsyn skall
därvid tas till vilka effekter för svensk industriell produktion
åtgärderna får.

Bidragsberättigade åtgärder m. m.

2 § Bidrag får lämnas för följande åtgärder enligt närmare bestämmelser
i den paragraf som anges inom parentes vid varje punkt:

1. investeringar i större eldningsanläggningar för förbränning eller
förgasning av inhemska bränslen (7 §),

2. investeringar i solvärmeanläggningar ingående i mindre system (10 §),

3. investeringar i små vattenkraftverk och till åtgärder för
förprojektering av sådana (13 §),

4. investeringar i förbränningsanläggningar i Norrbottens län avsedda
för eldning med torv och skogsbränslen (16 §). Förordning (1985:632).

3 § Bidrag enligt 2 § lämnas till den som vidtar den bidragsberättigade
åtgärden. Förordning (1985:632).

4 § Bidrag enligt 2 § 1–3 lämnas endast om ansökan har inkommit före
den 1 januari 1987. I fråga om bidrag enligt 2 § 1–2 skall anläggningen
ha beställts före den 1 april 1987 och i fråga om bidrag enligt 2 § 3
före den 1 januari 1988. I fråga om bidrag som enligt 18 § beslutas av
länsbostadsnämnden eller kommunens förmedlingsorgan gäller att ansökan
skall ha inkommit före den 1 januari 1987 och att bidraget lämnas med
villkor att åtgärden skall ha påbörjats före den 1 juli 1987.

För investeringar enligt 2 § 4 gäller särskilda regler. Förordning
(1986:1259).

5 § Bidrag lämnas inte för åtgärder som påbörjats innan ansökan om
bidrag har behandlats av den beslutande myndigheten, om det inte finns
särskilda skäl.

Beslut om bidrag skall förenas med de villkor som behövs för att
tillgodose syftet med bidraget.

Bidrag får inte lämnas om för samma ändamål tas i anspråk bidrag eller
utfästelse om bidrag enligt förordningen (1983:1107) om statligt stöd
för åtgärder för att ersätta olja, m. m.

6 § Syftar åtgärden till att värma upp bostadshus eller lokaler får
bidrag lämnas endast om stöd inte lämnas i annan ordning.

Är åtgärden inte förenlig med ställningstaganden av kommunfullmäktige
beträffande energi-, bebyggelse- och bostadsförsörjningsplanering får
bidrag lämnas endast om det finns särskilda skäl. Förordning
(1984:1045).

Närmare bestämmelser om bidragsberättigade åtgärder

7 § Bidrag får lämnas till investeringar i eldningsanläggningar avsedda
för eldning med inhemska bränslen med en effekt av minst en halv
megawatt.

Bidraget lämnas med högst 10 procent av investeringskostnaderna.
Förordning (1984:1045).

8 § har upphävts genom förordning (1984:1045).

9 § har upphävts genom förordning (1984:1045).

10 § Bidrag får lämnas till investeringar i solvärmeanläggningar som
ingår i system med en årlig energianvändning som kan beräknas normalt
understiga tre gigawattimmar.

Bidraget lämnas med högst 50 procent av investeringskostnaderna.

11 § har upphävts genom förordning (1984:1045).

12 § har upphävts genom förordning (1984:1045).

13 § Bidrag får lämnas till investeringar i nya vattenkraftverk och till
förprojektering av sådana vattenkraftverk som avses få effekt mellan 50
och 1 500 kilowatt. Om synnerliga skäl föranleder det får bidrag lämnas
även om kraftverket avses få en lägre eller en obetydligt högre effekt.

Bidraget till investeringar i nya vattenkraftverk enligt första stycket
lämnas med högst 15 procent av investeringskostnaderna.

Bidraget till förprojektering av vattenkraftverk enligt första stycket
lämnas med högst 50 procent av projekteringskostnaderna, dock högst med
150 000 kronor per projekt. Förordning (1985:632).

14 § har upphävts genom förordning (1984:1045).

15 § har upphävts genom förordning (1984:1045).

16 § Stöd till investeringar i förbränningsanläggningar som avses i 2 §
4 får lämnas som bidrag med lägst 50 000 kronor och med högst 25 procent
av stödunderlaget om anläggningen har beställts under år 1983 eller
beställs under år 1984 eller 1985.

Bidraget får inte kombineras med annat stöd enligt förordningen
(1983:1107) om statligt stöd för åtgärder för att ersätta olja m. m.

Däremot kan efter beslut av regeringen ett bidrag om 25 procent
kompletteras med särskilt regionalpolitiskt stöd för Norrbottens län
intill 40 procent av stödunderlaget. Förordning (1984:1045).

Förfarandet i bidragsärenden m. m.

17 § Ansökan om bidrag som gäller investeringar i tillförselanläggningar
i bostadshus enligt 10 § i vilka den årliga energianvändningen för
uppvärmning kan beräknas normalt understiga tre gigawattimmar skall ges
in till kommunens förmedlingsorgan.

Kommunstyrelsen är förmedlingsorgan om inte kommunen beslutar att någon
annan kommunal nämnd skall ha hand om verksamheten.

Ansökan i övriga bidragsärenden skall ges in till statens energiverk.
Förordning (1984:1045).

18 § Länsbostadsnämnden beslutar i bidragsärenden som gäller
investeringar i tillförselanläggningar enligt 10 § i bostadshus i vilka
den årliga energianvändningen för uppvärmning kan beräknas normalt
understiga tre gigawattimmar och i sådana ärenden där kommunen är
sökanden.

Kommunens förmedlingsorgan beslutar om bidrag för sådana investeringar i
småhus som bebos av bidragstagaren eller där ägarens intäkt av
fastigheten vid beräkning av kommunalskatt skall bestämmas enligt 24 § 1
mom. kommunalskattelagen (1928:370) och som inte söker räntebidrag för
åtgärder enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid
förbättring av bostadshus. Förmedlingsorganet beslutar även om sådana
bidrag i de kommuner som regeringen beslutar skall omfattas av
försöksverksamhet med kommunal beslutanderätt.

Statens energiverk beslutar i övriga ärenden. Förordning (1984:1045).

19 § har upphävts genom förordning (1984:1045).

20 § Ansökan om bidrag skall göras skriftligen. Av ansökan skall framgå
om sökanden sökt eller beviljats annat statligt stöd för investeringen.

21 § Den myndighet som beslutat om bidraget skall tillvarata statens
rätt i förhållande till mottagaren av bidraget.

22 § Beslut om bidrag får ändras eller upphävas, om beslutet har
grundats på någon oriktig uppgift av den som mottagit bidraget eller om
denne bryter mot villkor som föreskrivits för bidraget. I sådana fall
får utbetalt bidrag återkrävas helt eller delvis.

23 § Beslut som innebär att bidrag helt eller delvis skall återbetalas
får inte meddelas sedan tio år förflutit från det beslut om bidrag
meddelades.

24 § Det kommunala förmedlingsorganets beslut får överklagas hos
länsbostadsnämnden genom besvär.

Länsbostadsnämndens beslut får överklagas hos statens energiverk genom
besvär.

Beslut av statens energiverk enligt denna förordning får inte
överklagas.

Har länsbostadsnämnden samtidigt beslutat om stöd enligt såväl denna som
annan stödförfattning skall den som vill överklaga båda besluten föra
talan hos den myndighet som anges i den andra författningen.

25 § Bidrag enligt denna förordning får inte lämnas tillsammans med stöd
för samma åtgärder enligt förordningen (1981:589) med särskilda
bestämmelser om bostadslån till energibesparande åtgärder i bostadshus
m. m.

26 § Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av
statens energiverk.

Innan föreskrifter meddelas om tillämpningen av 18 § första stycket,
skall statens energiverk samråda med bostadsstyrelsen.

Föreskrifter som gäller storlek av bidrag enligt 10 § avseende som
gäller storlek anläggningar för uppvärmning av bostadshus skall meddelas
i samråd med bostadsstyrelsen. Förordning (1984:1045).

Övergångsbestämmelser

1984:1045

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärenden i vilka ansökan om
bidrag har kommit in till beslutsmyndigheten före den 1 januari 1985 och
avser andra anläggningar än solvärmeanläggningar, små vattenkraftverk
och förbränningsanläggningar i Norrbottens län. Stöd enligt de äldre
bestämmelserna lämnas dock endast om anläggningen beställs före den 1
april 1985.

3. I fråga om de genom förordningen upphävda bestämmelserna om bidrag
som enligt 18 § i dess äldre lydelse beslutas av länsbostadsnämnden
eller kommunens förmedlingsorgan gäller dock i ärenden i vilka ansökan
om bidrag har kommit in före den 1 januari 1985 att bidraget lämnas med
villkor att åtgärden skall ha påbörjats före den 1 juli 1985.

Övergångsbestämmelser

1993:461

Den upphävda förordningen skall dock tillämpas i fråga om bidrag
enligt 2 § 1–3 som har beslutats före den 1 juli 1993 och i ärenden
om bidrag enligt 2 § 4 i vilka ansökan har kommit till Närings- och
teknikutvecklingsverket före den 1 juli 1993.