Förordning (1983:1114) om försöksverksamhet med kommunal beslutanderätt i fråga om statligt stöd för vissa förbättringsåtgärder i bostadshus

SFS nr
1983:1114
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1983-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:1935

1 § Försöksverksamhet med kommunal beslutanderätt skall bedrivas i den
omfattning och på det sätt som anges i denna förordning i fråga om

1. räntebidrag enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid
förbättring av bostadshus,

2. bidrag enligt förordningen (1983:1112) om statliga energisparbidrag
för vissa åtgärder i bostadshus,

3. bidrag till sådana investeringar som anges i 17 § första stycket
förordningen (1983:1108) om statliga bidrag till installationer för
uppvärmning m. m.,

4. bidrag enligt förordningen (1982:1273) om statsbidrag till
energibesparande åtgärder i bostadshus m. m.

Försöksverksamheten skall bedrivas i de kommuner och under den tid som
anges i en till denna förordning fogad förteckning (Bilaga).
Försöksverksamheten skall omfatta ärenden i vilka ansökan kommer in till
förmedlingsorganet under försöksperioden.

Efter ansökan kan regeringen besluta att försöksverksamheten skall
bedrivas även i andra kommuner. Förordning (1986:355).

2 § Under försökstiden skall kommunens förmedlingsorgan i stället för
länsbostadsnämnden meddela beslut om sådana bidrag som anges i 1 §
första stycket 1–4.

Länsbostadsnämnden skall dock fortfarande meddela beslut om kommunen
själv är sökande eller om bidraget avser åtgärder som skall utföras i
anslutning till andra åtgärder för vilka lån söks enligt förordningen
(1986:694) om handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och
räntebidrag, förbättringslåneförordningen (1980:261) eller förordningen
(1982: 644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus.
Förordning (1986:720).

3 § Förmedlingsorganets beslut om räntebidrag skall innehålla uppgift om
räntebidragsunderlagets storlek, den tid under vilken bidraget skall
lämnas och villkoren för bidraget.

Förmedlingsorganets beslut i andra fall skall innehålla uppgift om
bidragets storlek och villkoren för detta.

4 § Förmedlingsorganets beslut i frågor som avses i denna förordning får
överklagas hos länsbostadsnämnden genom besvär.

Länsbostadsnämndens beslut får överklagas hos plan- och bostadsverket
genom besvär.

Plan- och bostadsverkets beslut får överklagas hos regeringen genom
besvär endast om beslutet är förenat med ett beslut om räntebidrag
enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av
bostadshus.

Överklagas ett beslut om bidrag enligt någon av de förordningar som
anges i 1 § första stycket och är det överklagade beslutet förenat med
annat beslut om bidrag enligt någon eller några av dessa förordningar,
skall överklagandet anses innefatta besvär över samtliga beslut, om det
är till fördel för klaganden. Förordning (1988:1424).

5 § Föreskrifter för tillämpningen av 3 § denna förordning meddelas av
plan- och bostadsverket. Förordning (1988:1424).

Övergångsbestämmelser

1983:1113

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984 då förordningen
(1983:80) om försöksverksamhet med kommunal beslutanderätt i fråga om
statligt stöd för energibesparande åtgärder skall upphöra att gälla.

Bestämmelserna i den upphävda förordningen tillämpas fortfarande i fall
där enligt punkt 2 första meningen övergångsbestämmelserna till
förordningen (1983:1019) om ändring i bostadsfinansieringsförordningen
(1974:946) äldre bestämmelser om bostadslån för energibesparande
åtgärder skall tillämpas.

Äldre bestämmelser om redovisning av erfarenheterna av
försöksverksamheten gäller fortfarande.

1986:720

Denna förordning träder i kraft den 15 november 1986.

Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om ansökan om bostadslån har
kommit in till kommunen före den 1 november 1986.

Bilaga

Förteckning över de kommuner som skall delta i försöks- verksamheten och
försöksperiodens längd

——————————————————————–
Kommun Försöksperiodens
längd
——————————————————————–

Stockholm
Göteborg den 1 januari 1984–
Malmö den 31 december 1992
Helsingborg
Botkyrka

Karlshamn den 1 april 1984–
Bräcke den 31 december 1992

Haninge den 1 januari 1986–
Tyresö den 31 december 1992

Örebro den 1 juli 1986–
Sandviken den 31 december 1992
Förordning (1991:1935).