Förordning (1983:1120) med anledning av lagen ( 1983:1000) om immunitet och privilegier för konferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa

SFS nr
1983:1120
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1983-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:442
Upphävd
1991-07-01

1 § I denna förordning avses med avgiftsbefrielse sådan befrielse från
tull- och andra införselavgifter som följer av 4 § första stycket
lagen (1983:1000) om immunitet och privilegier för konferensen om
förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa.

2 § Framställning om avgiftsbefrielse skall göras skriftligen av de
främmande staters delegationer som deltar i konferensen.
Framställningen skall ges in i två exemplar till
konferenssekretariatet som bestyrker att varumottagaren tillhör den
kategori som anges i framställningen. Ett exemplar av handlingen skall
återlämnas till delegationen för att överlämnas till den tullmyndighet
där varan skall anges till förtullning.

Framställning enligt första stycket behövs inte i fråga om
kurirförsändelser motsvarande dem som avses i artikel 27 i den i Wien
den 18 april 1961 avslutade konventionen om diplomatiska
förbindelser.

3 § Om den som åtnjuter avgiftsbefrielse för motorfordon, fartyg eller
luftfartyg överlåter transportmedlet tidigare än två år efter det att
det angavs till förtullning, skall han betala tull och andra
införselavgifter för transportmedlet. Avgifterna beräknas enligt de
bestämmelser som gäller när överlåtelsen sker och på det värde
transportmedlet har då. Avgifterna utgår dock ej om transportmedlet
överlåts på grund av att ägaren har avlidit. Inte heller utgår
avgifterna om transportmedlet överlåts till någon som har rätt till
tullfrihet enligt 7 § tullförordningen (1973:979) eller till
avgiftsbefrielse. Om transportmedlet överlåts på grund av att ägaren
har fått förflyttning från Sverige, utgår inte avgifterna, om ägaren
före överlåtelsen har innehaft transportmedlet minst sex månader.

Om någon som åtnjuter avgiftsbefrielse för motorfordon, fartyg eller
luftfartyg vill överlåta detta tidigare än två år efter det att det
angavs till förtullning, skall han göra anmälan om detta hos
konferenssekretariatet. Sekretariatet skall överlämna
anmälningshandlingen till generaltullstyrelsen.

4 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1983:1000)
om immunitet och privilegier för konferensen om förtroende- och
säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa såvitt avser
befrielse från tull- och andra införselavgifter meddelas av
generaltullstyrelsen.