Statistiska centralbyråns kungörelse (1983:1126) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

SFS nr
1983:1126
Departement/myndighet
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1983-12-22

Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i
lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag inte skall ändras
under tiden den 1 februari 1984 till den 31 januari 1985.