Försäkringsinspektionens kungörelse (1983:1127) om ändring av vissa skadelivräntor

SFS nr
1983:1127
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1983-12-15

Försäkringsinspektionen får meddela att nedan berörda livräntor fr. o.
m. den 1 februari 1984 skall ökas enligt följande:

1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år
1973.

1.1 Ytterligare indextillägg till trafiklivränta utgår inte (jfr SFS
1973:216, 217 och 1981:1193).

1.2 Ytterligare indextillägg till skadelivränta som utgår av
statsmedel utgår inte (jfr SFS 1973:218 och 1981:1214).

1.3 Annan ansvarslivränta — än trafiklivränta och statlig
skadelivränta — ökas med ytterligare indextillägg,
utgörande 5 % (jfr SFS 1973:214 och 1981:1195).

Under 1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som
fastställts före den 1 februari 1984.

2. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år
1973.

2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor
enligt lagen (1973:213 och 1981:1194) om ändring av
skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari
1984 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts
senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.

Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats
tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.