Förordning (1983:124) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

SFS nr
1983:124
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1983-03-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1214

1 § Kustbevakningen skall medverka vid övervakningen av
efterlevnaden av de föreskrifter som avses i 1 § lagen
(1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär
övervakning. Förordning (1988:486).

2 § De befogenheter som anges i 2-4 §§ lagen (1982:395) om
Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning får utövas
av

1. chefen för Kustbevakningen

2. chef vid regional ledning vid Kustbevakningen,

3. annan tjänsteman vid Kustbevakningen som handhar operativa
övervakningsuppgifter.

Befogenheterna får dock utövas endast av de tjänstemän som
genomgått av Kustbevakningen föreskriven utbildning för detta
ändamål. Förordning (1988:486).

3 § För kustbevakningstjänstemän som utför övervakning enligt
1 § gäller 10, 13 och 14 §§ polisförordningen (2014:1104).

Om kustbevakningstjänstemän får kännedom om ett brott mot
någon av de föreskrifter som avses i 1 §, ska de lämna en
rapport om detta till sin förman så snart som möjligt.
Rapporteftergift får lämnas under samma förutsättningar som
anges i 9 § andra stycket polislagen (1984:387).
Förordning (2014:1214).

4 § Kustbevakningen meddelar efter samråd med
Polismyndigheten de ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställighet av lagen (1982:395) om Kustbevakningens
medverkan vid polisiär övervakning och denna förordning.
Förordning (2014:1214).