Förordning (1983:13) om särskild höjning av låneunderlaget för bostadslån i vissa fall

SFS nr
1983:13
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1983-01-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1925
Upphävd
1992-01-01

I fråga om sådana ärenden om bostadslån, i vilka preliminärt beslut om
lån har meddelats före den 1 januari 1983, får låneunderlaget höjas
med ett belopp som motsvarar den beräknade merkostnad som belöper på
låneunderlaget och som uppkommer till följd av höjningen av
mervärdeskatt enligt lagen (1982:1184) om ändring i lagen (1968:430)
om mervärdeskatt. Om bostadslånet avser ett småhus som skall bebos av
lånesökanden, får låneunderlaget höjas på samma sätt, under
förutsättning att beslut om lån har meddelats under tiden den 1
oktober–31 december 1982.

Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av
bostadsstyrelsen.