Förordning (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg

SFS nr
1983:140
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1983-03-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:995

1 § Enligt denna förordning lämnas statsbidrag till innehavare
av hamn för omhändertagande från fartyg av oljeavfall och
rester av andra skadliga ämnen som ska forslas bort enligt 23 §
avfallsförordningen (2011:927). Det gäller dock inte i fråga om
toalettavfall eller fast avfall. Förordning (2011:995).

2 § Bidrag får lämnas för den del av kostnaderna för omhändertagandet av
avfallet som överstiger ett belopp som motsvarar 3 procent av hamnens
intäkter av fartygs- och varuhamnavgifter eller därmed jämförbara
avgifter eller av motsvarande intäkter. För att bidrag skall lämnas
måste dock avfall ha omhändertagits i större omfattning än det funnits
anledning att räkna med med hänsyn till inriktningen av verksamheten i
hamnen och godsomsättningen i denna.

3 § Ansökan om bidrag prövas av Sjöfartsverket.

Bidrag betalas ut av Sjöfartsverket i efterskott för kalenderår.

4 § Sjöfartsverkets beslut får överklagas hos regeringen genom besvär.

5 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av
Sjöfartsverket.