Förordning (1983:142) med regeringens arbetsgivarnyckel

SFS nr
1983:142
Departement/myndighet
Finansdepartementet PP
Utfärdad
1983-03-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1524
Upphävd
1997-01-01

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om utövande av
arbetsgivarens befogenheter i vissa fall enligt

— affärsverksavtal (AVA),

— sektoravtal för civila statsförvaltningen (SA-C),

— sektoravtal för försvaret (SA-F),

— avtal för tjänster inom högskolan (ATH),

— avtal för kyrkliga tjänster (AKT),

— avtal den 24 juni 1975 om inkomsttrygghet vid omplacering av
vissa innehavare av statligt lönereglerade tjänster (1975 års
inkomsttrygghetsavtal),

— avtal om arbetstidsminskning m. m. i samband med delpension
enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
(delpensionsavtalet),

— allmänt arbetsmiljöavtal (AMLA-89),

— allmänt arbetsmiljöavtal för försäkringskasseområdet (AMLA-FK),

— avtal om vissa anställningsvillkor för svenska medborgare som är
lokalanställda vid utlandsmyndigheter (Lok-ARV),

— förhandlingsprotokoll till medbestämmandeavtal för det statliga
arbetstagarområdet (P MBA-S),

— förhandlingsprotokoll till medbestämmandeavtal för
försäkringskasseområdet-riksförsäkringsverksfrågor m. m. (P
MBA-FK-RFV),

— förhandlingsprotokoll till medbestämmandeavtal för
försäkringskasseområdet-försäkringskassefrågor m. m. (P MBA-Fk),

— avtal om medbestämmande vid beredningen av regeringsärenden
(MBA-R),

– avtal om tjänstetyper och tjänsteförening (ATT).
Förordning (1994:463).

2 § Vid tillämpning av följande avtalsbestämmelser utövas arbetsgivarens
befogenheter av regeringen.

Avtal Bestämmelser

AVA 1 avd. 4 § 2 mom. andra stycket första meningen

SA-C Allmänna bestämmelser bil. 3 punkterna 7 och 11
1 avd. 7 § 2 mom. andra stycket första meningen
1 avd. 46 § 1 mom.
3 B avd. 30 §

SA-F 1 avd. 8 § 2 mom. andra stycket första meningen

ATH 1 avd. 5 § 2 mom. andra stycket första meningen

AKT 1 avd. 35 §

Lok-ARV 3 § 2 mom. andra stycket första meningen

ATT Specialbestämmelser om förening av tjänster tredje
punkten
Specialbestämmelser om förening av tjänst och vikariat
andra punkten
Förordning (1993:1076).

3 § Vid tillämpning av 1975 års inkomsttrygghetsavtal utövas
arbetsgivarens befogenheter av regeringen, såvitt gäller 1 § andra
stycket i avsnitt A och 1 § andra stycket i avsnitt B, samt av statens
arbetsgivarverk eller av den myndighet som arbetsgivarverket bestämmer,
såvitt gäller övriga fall.

4 § Vid tillämpning av delpensionsavtalet utövas arbetsgivarens
befogenheter av den myndighet som tillsätter den tjänst vars innehavare
har ansökt om arbetstidsminskning eller, om det är regeringen som
tillsätter tjänsten, av följande myndigheter.

1. Den myndighet där tjänstemannen är anställd, om inte annat följer av
2–4.

2. Regeringen, om tjänstemannen är chef för central
förvaltningsmyndighet.

3. Central förvaltningsmyndighet eller annan förvaltningsmyndighet som
lyder direkt under regeringen, om tjänstemannen är chef för underställd
myndighet.

4. Domstolsverket, om tjänstemannen är ordinarie domare. Domstolsverket
får lämna över befogenheterna till den myndighet där tjänstemannen är
anställd.

5 § Vid tillämpning av

— 2 § andra stycket AMLA-89,

— 2 § andra stycket AMLA-FK,

— 4 § andra stycket P MBA-S,

— 4 § andra stycket P MBA-FK-RFV eller

— 4 § andra stycket P MBA-FK
utövas arbetsgivarens befogenheter av följande myndigheter.

1. Central förvaltningsmyndighet eller annan
förvaltningsmyndighet som lyder direkt under regeringen
beträffande både myndighetens eget och underställda myndigheters
verksamhetsområden, om inte annat följer av 2–5.

2. Regeringskansliets förvaltningskontor även beträffande
Statsrådsberedningen, departementen, utrikesrepresentationen och
kommittéerna.

3. Rikspolisstyrelsen även beträffande den lokala
polisorganisationen.

4. Riksskatteverket även beträffande kronofogdemyndighet.

5. Riksförsäkringsverket även beträffande de allmänna
försäkringskassorna. Förordning (1994:463).

6 § Vid tillämpningen av MBA-R eller kollektivavtal med motsvarande
innehåll utövas arbetsgivarens befogenheter av statsrådsberedningen och
departementen inom deras verksamhetsområden.

I frågor som bara rör sådana arbetstagare inom regeringskansliet,
utrikesrepresentationen och kommittéerna som avses i förordningen
(1988:1147) med instruktion för regeringskansliets förvaltningskontor
skall i stället tillämpas vad som sägs i den förordningen.
Förordning (1989:208).