Lag (1983:147) om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur och svin

SFS nr
1983:147
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1983-03-24

1 § För att motverka överskott inom jordbrukets animalieproduktion är
nybyggnad av djurstallar för nötkreatur och svin förbjuden intill
utgången av juni 1989. Lag (1988:1599).

2 § Med nybyggnad avses i denna lag

uppförande av en helt ny byggnad,

till- eller påbyggnad av en befintlig byggnad,

ombyggnad eller någon annan ändring av en byggnads yttre eller inre
utförande som är så genomgripande att ändringen kan anses jämförlig med
ombyggnad,

inredande till stall av en byggnad som förut varit använd till något
annat ändamål.

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, lantbruksstyrelsen får
meddela föreskrifter om undantag från lagens tillämpning på nybyggnad av
mindre omfattning.

3 § Lantbruksstyrelsen eller, efter styrelsens bestämmande,
lantbruksnämnden får medge undantag från 1 §, om det finns särskilda
skäl.

4 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 § eller
åsidosätter villkor som har meddelats vid medgivande av undantag enligt
3 § döms till böter.

5 § Lantbruksnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos
lantbruksstyrelsen genom besvär. Lantbruksstyrelsens beslut får
överklagas hos regeringen genom besvär.