Förordning (1983:162) om omedelbar skriftväxling med utländska domstolar i vissa konkurser

SFS nr
1983:162
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1983-03-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 1987:935

När det här i riket inträffar en konkurs som omfattar egendom i ett
annat nordiskt land, får konkursförvaltaren hos en domstol i det
andra landet begära

1. att egendom som finns i det landet upptecknas,

2. att åtgärd vidtas för egendomens bevarande till dess
konkursförvaltningen kan ta hand om den eller för försäljning av
egendom som inte lämpligen kan bevaras.

Begäran enligt första stycket får sändas direkt till domstolen men
kan också överlämnas till utrikesdepartementet, som vidarebefordrar
handlingen till behörig domstol i det andra landet.

Begäran som enligt 2 § lagen (1981:7) om verkan av konkurs som
inträffat i annat nordiskt land eller enligt 2 § lagen (1934:68) om
verkan avkonkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller
Norge kommer in till en konkursdomstol här i riket skall behandlas
utan hinder av att den har översänts direkt från det andra landet.
Förordning (1987:935).