Förordning (1983:167) om användning av automatisk databehandling inom exekutionsväsendet

SFS nr
1983:167
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1983-03-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1229
Upphävd
1994-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1988:427

1 § Denna förordning gäller vid handläggning av allmänna mål hos de
kronofogdemyndigheter som är anslutna till exekutionsväsendets system
för automatisk databehandling (databehandlingssystemet). Bestämmelsen i
6 § gäller dock i fråga om enskilda mål hos dessa myndigheter.

2 § Indrivning av skatt enligt 1 § första stycket uppbördslagen
(1953:272) skall begäras genom ansökan hos riksskatteverket senast två
månader efter varje uppbördsmånad.

Ansökan om indrivning skall göras hos riksskatteverket också i fråga om
andra fordringar om verket efter samråd med den uppdragsgivande
myndigheten beslutar om det.

Ansökningen skall innehålla uppgift om det medelsslag, det antal poster
och det sammanlagda belopp som indrivningsuppdraget avser. Om inte
särskilda förhållanden ger anledning till annat skall ansökningen vara
åtföljd av magnetband som kan användas för utskrift av
indrivningshandlingar.

3 § Ansökningar om indrivning som har gjorts hos kronofogdemyndigheterna
enligt bestämmelser i annan författning skall överlämnas till
riksskatteverket eller till kronofogdemyndigheten i Stockholms län i den
ordning verket bestämmer. Förordning (1988:427).

4 § Riksskatteverket och kronofogdemyndigheten i Stockholms län skall
föra dagbok över ansökningar om indrivning. Dagboken skall innehålla
uppgift om den som har begärt indrivningen samt om det medelsslag, det
antal poster och det sammanlagda belopp som indrivningsuppdraget avser.
Förordning (1988:427)

5 § Det åligger de myndigheter som anges i 4 § att registrera
indrivningsuppdraget i databehandlingssystemet. Målet skall därvid
tilldelas kronofogdemyndigheten i det län där gäldenären har sitt
hemvist eller där utmätning eller införsel annars får äga rum. Kan målet
inte med stöd av vad som nu sagts tilldelas någon kronofogdemyndighet,
bestämmer riksskatteverket vilken myndighet målet skall tilldelas.
Förordning (1988:427).

6 § Kronofogdemyndigheten skall registrera enskilda mål i
databehandlingssystemet om inte riksskatteverket bestämmer annat. Verket
bestämmer vilka uppgifter om de enskilda målen som skall registreras.

7 § Underrättelser enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken får lämnas genom
utskrifter som framställs i databehandlingssystemet.

8 § Indrivningshandlingar skall framställas i databehandlingssystemet
och lämnas till kronofogdemyndigheten.

9 § Kronofogdemyndigheten skall i databehandlingssystemet registrera
uppgifter om vidtagna indrivningsåtgärder och andra omständigheter av
betydelse.

10 § Har gäldenärens betalningsskyldighet fallit bort eller satts ned
skall kronofogdemyndigheten skyndsamt underrättas om detta. Detsamma
gäller om gäldenären har beviljats anstånd med betalningen eller om det
framkommit att indrivning inte borde ha begärts.

11 § Uppgifter om influtna medel skall kronofogdemyndigheten skyndsamt
registrera i databehandlingssystemet. Inflyter betalningen till den
uppdragsgivande myndigheten skall indrivningsuppdraget återkallas eller
medlen föras över till kronofogdemyndighetens tjänstepostgirokonto.

12 § har upphävts genom förordning (1988:427).

13 § Med utnyttjande av databehandlingssystemet skall riksskatteverket
vid utgången av varje kalendermånad framställa en redovisningsrapport
för varje kronofogdemyndighet samt ett sammandrag för samtliga
kronofogdemyndigheter.

14 § Kronofogdemyndigheten skall avstämma den för myndigheten
framställda redovisningsrapporten.

15 § Riksskatteverket meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs
för verksamheten med automatisk databehandling.