Förordning (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor

SFS nr
1983:18
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-01-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:769
Upphävd
2010-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:425

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om
studerandekårer, nationer och andra studentföreningar vid
statliga universitet och högskolor. Den innehåller också
föreskrifter om skyldighet för den som studerar vid universitet
och högskola att tillhöra sådana sammanslutningar.

Denna förordning omfattar inte sådan utbildning som avses i
förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet
och högskolor.

Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och
högskolor, om inte något annat anges. Förordning (2003:143).

1 a § Har upphävts genom förordning (2003:143).

Definitioner

2 § Med studerandekår avses en sådan studerandesammanslutning
vid en högskola som högskolans styrelse efter särskild ansökan
har godkänt som studerandekår.

Om det finns särskilda skäl, får det finnas mer än en
studerandekår vid samma högskola. Förordning (1998:1691).

3 § Med nation och annan studentförening avses en sådan nation
och annan studentförening som studerande var skyldiga att
tillhöra enligt de föreskrifter som gällde omedelbart före den
1 januari 1999.

Med nation och annan studentförening avses också nation och
annan studentförening som helt eller delvis har ersatt en sådan
förening som sägs i första stycket. Förordning (1998:1691).

Medlemskap

4 § Den som studerar vid en högskola skall vara medlem i den
studerandekår som finns vid högskolan. Förordning (1998:1691).

5 § Om det finns flera studerandekårer vid en högskola, skall
den studerande tillhöra den studerandekår som kårerna kommer
överens om. Kan kårerna inte enas, bestämmer högskolans
styrelse vilken kår den studerande skall tillhöra. Förordning
(1998:1691).

6 § En studerande har rätt till begränsat medlemskap i
studerandekåren, om den studerande

1. endast tar del i fristående kurser som omfattar studier för
sammanlagt högst 14 högskolepoäng per termin,

2. tar del i utbildning som i huvudsak anordnas på en ort som
varken är högskoleorten eller orten där kåren har sitt säte,
eller

3. bedriver studier på forskarnivå som motsvarar mindre än
halvtidsstudier. Förordning (2007:425).

7 § Den som studerar vid en högskola skall vara medlem i sådan
nation eller annan studentförening som finns vid högskolan och
som den studerande hade varit skyldig att tillhöra enligt de
föreskrifter som gällde omedelbart före den 1 januari 1999. Om
två eller flera sådana sammanslutningar går upp i en ny
sammanslutning skall skyldigheten i stället avse denna.

I 19 § finns bestämmelser om rätt för högskolans styrelse att i
vissa fall besluta att de studerande inte skall vara skyldiga
att tillhöra en nation eller en annan studentförening.
Förordning (1998:1691).

8 § Skyldighet att tillhöra en nation eller en annan
studentförening gäller inte sådan studerande som

1. bedriver studier för vilka det omedelbart före den 1 januari
1999 inte fanns någon skyldighet att tillhöra en nation eller
en annan studentförening,

2. bedriver studier som närmast motsvarar studier för vilka det
omedelbart före den 1 januari 1999 inte fanns någon skyldighet
att tillhöra en nation eller en annan studentförening, eller

3. tar del i utbildning som anordnas av högskolan på någon
annan ort än högskoleorten. Förordning (1998:1691).

9 § Högskolans styrelse skall pröva frågor om enskilda
studerandes medlemskap i sådan studerandekår, nation eller
annan studentförening som finns vid högskolan. Förordning
(1998:1691).

Avgifter

10 § Studerandekårer, nationer och andra studentföreningar får
ta ut avgifter av de studerande som är medlemmar.

Avgifter till en studerandekår för studerande med begränsat
medlemskap skall bestämmas med hänsyn till de rättigheter som
sådana studerande har och de förmåner de har rätt till.
Förordning (1998:1691).

11 § Högskolans styrelse får föreskriva att sådana avgifter som
avses i 10 § skall betalas före en viss tidpunkt. Förordning
(1998:1691).

Särskilda föreskrifter för studerandekårer

12 § En studerandekår skall ha till ändamål att främja
medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med studierna.
Förordning (1998:1691).

13 § En studerandekår skall vara demokratiskt uppbyggd.

En studerande som har begränsat medlemskap skall ha samma rätt
som den som har fullt medlemskap att vara ledamot av kårens
högsta beslutande organ och att delta i val till sådant organ.

14 §4 För en studerandekår skall det finnas stadgar och en
styrelse. Stadgarna skall antas av sammanslutningen.

I stadgarna skall det finnas bestämmelser om

1. sammanslutningens ändamål,

2. sammanslutningens organisation,

3. rätt till inträde i och utträde ur sammanslutningen,

4. begränsat medlemskap enligt 6 §,

5. eventuella inskränkningar för studerande med begränsat
medlemskap i de rättigheter som medlemmar i sammanslutningen
har och de förmåner de har rätt till,

6. avgifter till sammanslutningen,

7. hur sammanslutningens beslut skall ges till känna, och

8. rätt för högskolans styrelse att undanröja beslut som
uppenbart strider mot kårens ändamål. Förordning (1998:1691).

15 § I samband med att högskolans styrelse godkänner en
studerandesammanslutning som studerandekår skall styrelsen
fastställa de bestämmelser i sammanslutningens stadgar som
avses i 14 § andra stycket.

Om en studerandekår ändrar sådana bestämmelser som har
fastställts, skall de nya bestämmelserna fastställas av
högskolans styrelse. Finner styrelsen att de nya bestämmelserna
inte kan fastställas, får den besluta att sammanslutningen
skall upphöra att vara en studerandekår. Förordning
(1998:1691).

16 § En studerandekår vid en högskola får, om inte något annat
är särskilt föreskrivet, utse och entlediga företrädare för de
studerande i de organ vid högskolan där företrädare för de
studerande har rätt att ingå.

Om det finns flera studerandekårer vid en högskola, får de
uppgifter som avses i första stycket fullgöras på det sätt
kårerna kommer överens om. Kan kårerna inte enas, bestämmer
högskolans styrelse vilken eller vilka kårer som får fullgöra
uppgifterna. Förordning (1998:1691).

Särskilda föreskrifter för nationer och andra studentföreningar

17 § Nationerna och de andra studentföreningarna skall ha till
ändamål att främja medlemmarnas studier och vad som har
sammanhang med studierna. Förordning (1998:1691).

18 § För nationerna och de andra studentföreningarna skall det
finnas stadgar och en styrelse. Stadgarna skall antas av
sammanslutningen.

I stadgarna skall det finnas bestämmelser om rätt till inträde
i och utträde ur sammanslutningen samt om avgifter till
sammanslutningen. Förordning (1998:1691).

19 § Om en nation eller en annan studentförening ändrar sådana
bestämmelser i stadgarna som avses i 18 § andra stycket, skall
ändringen godkännas av högskolans styrelse. Finner styrelsen
att ändringen inte kan godkännas får den besluta att de
studerande inte längre skall vara skyldiga att tillhöra
sammanslutningen. Förordning (1998:1691).

Avstängning

20 § Om en studerande inte söker inträde i sådan studerandekår,
nation eller annan studentförening som den studerande är
skyldig att tillhöra eller låter bli att betala avgifter, får
högskolans styrelse besluta att den studerande skall avstängas
från undervisning och prov till dess den studerande har
uppfyllt sina skyldigheter. Styrelsen får även besluta att
utbildningsbevis eller bevis om doktorsexamen inte får lämnas
till en studerande förrän avgiften har betalats. Förordning
(1998:1691).

Överklagande

21 § Har en studerandekår fattat beslut som uppenbart strider
mot det ändamål som anges i 12 § får beslutet undanröjas av
högskolans styrelse.

En studerandekårs beslut får tas upp till prövning endast om
det begärs av antingen minst en tiondel av kårens medlemmar
eller minst 100 medlemmar inom tre veckor från den dag beslutet
gavs till känna. Förordning (1998:1691).

22 § Beslut av en högskolas styrelse får överklagas hos
Överklagandenämnden för högskolan. Beslut av nämnden får inte
överklagas. Förordning (1998:1691).

Övrigt

23 § Till en ansökan som avses i 2 § skall
studerandesammanslutningen foga sina stadgar och de övriga
handlingar som sammanslutningen vill åberopa i ärendet.

Övergångsbestämmelser

1983:18

1. Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 16 § den 1
juli 1984, och i övrigt den 1 juli 1983.

3. De studerandesammanslutningar som avses i 1 § lagen
(1977:219) om obligatoriska studerandesammanslutningar och som
fanns omedelbart före den 1 juli 1983 skall efter ansökan
godkännas som studerandekårer om de uppfyller villkoren i 12-14 §§
och om stadgarna, i de delar som anges i 14 § andra stycket,
lämpligen kan fastställas.

1992:725

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

Beslut som har överklagats till Universitets- och
högskoleämbetet och som inte avgjorts den 1 juli 1992 skall
prövas av Överklagandenämnden för högskolan. Detsamma gäller
överklaganden som enligt äldre bestämmelser skulle göras hos
Universitets- och högskoleämbetet men där tiden för
överklagande inte har gått ut vid ikraftträdandet. Beslut av
Överklagandenämnden för högskolan får inte överklagas.

I fråga om beslut som har meddelats av Universitets- och
högskoleämbetet före ikraftträdandet men för vilka
överklagandetiden inte har gått ut vid ikraftträdandet gäller
gamla bestämmelser.