Lag (1983:182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien

SFS nr
1983:182
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1983-03-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1312

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter

inkomst och förmögenhet och för att förhindra skatteflykt som Sverige
och Italien undertecknade den 6 mars 1980 skall, tillsammans med det
protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en integrerande del
av detta, gälla för Sveriges del. Avtalets och protokollets innehåll
framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom
medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot
bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 26
punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör
inges inom den tid som anges i nämnda bestämmelse.

4 § Har upphävts genom lag (2011:1312).