Förordning (1983:199) om statsbidrag till Göteborgs högre samskola m.fl. för undervisning på grundskolenivå

SFS nr
1983:199
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-04-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:374
Upphävd
1989-07-01

Inledande föreskrifter

1 § Denna förordning innehåller sådana föreskrifter om statsbidrag till
undervisning på grundskolenivå som avses i 1 c § 4 förordningen
(1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor.

Huvudmännen för Göteborgs högre samskola och Franska skolan har rätt
till sådant statsbidrag för undervisning motsvarande årskurserna 1–9 av
grundskolan och huvudmannen för Lundsbergs skola för undervisning
motsvarande årskurserna 7–9 av grundskolan. Förordning (1985:551).

Grunder för bidraget

2 § Statsbidraget beräknas per elev och redovisningsår.

Med redovisningsår avses tiden den 1 juli–den 30 juni nästa kalenderår.

3 § Bidrag lämnas på grundval av antalet elever på vart och ett av låg-,
mellan- och högstadierna den 15 september under redovisningsåret.

Fler elever får dock inte medräknas än

1. för Göteborgs högre samskola 75 elever på lågstadiet, 120 elever på
mellanstadiet och 450 elever på högstadiet,

2. för Franska skolan 150 elever på lågstadiet, 180 elever på
mellanstadiet och 180 elever på högstadiet,

3. för Lundsbergs skola 120 elever på högstadiet. Förordning (1985:551).

4 § Bidraget beräknas med utgångspunkt i de belopp per elev på de olika
stadierna som regeringen för varje redovisningsår fastställer enligt
förordningen (1983:97) om statsbidrag till fristående skolor för
skolpliktiga elever.

5 § Om skolan i underlaget för bidraget till låg-, mellan- eller
högstadiet eller, för Lundsbergs skolas del, högstadiet räknar in högst
så många elever som skolöverstyrelsen inom elevtalsramen enligt 3 §
bestämmer med hänsyn till antalet elever på stadiet den 15 september
1982, skall skolans bidrag per elev på stadiet överstiga det belopp som
avses i 4 § med det antal procentenheter som skolöverstyrelsen
fastställer.

Storleken av den procentuella förhöjningen skall för varje skola och
stadium eller, för Lundsbergs skola, för högstadiet bestämmas utifrån
syftet att skolan för stadiet utan hinder av övergången till ett nytt
bidragssystem skall kunna få bidrag i samma omfattning som enligt
reglerna för redovisningsåret 1982/83, om antalet elever är oförändrat.
I jämförelsen skall inte ingå sådana bidrag som omfattas av 1 b § och 1
c § 1–3 förordningen (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor
i paragrafernas lydelse den 1 juli 1983. Dessa bidrag tillgodoser vissa
ändamål även på grundskolenivån enligt såväl det äldre som det nya
bidragssystemet. Förordning (1985:551).

6 § Regeringen kan för bidraget till en skola bestämma andra grunder än
som anges i denna förordning, om det finns särskilda skäl, såsom att
elevantalet i olika årskurser och därmed underlaget för klassbildning
förändras väsentligt jämfört med förhållandena redovisningsåret 1982/83.

Det ankommer på skolöverstyrelsen att till regeringen anmäla väsentliga
förändringar som kan motivera andra bidragsgrunder.

Utbetalning m.m.

7 § Skolöverstyrelsen skall utan rekvisition till huvudmannen betala ut
förskott på statsbidraget.

Om inte annat följer av föreskrifter som regeringen meddelar särskilt,
skall förskott betalas ut under redovisningsåret

1. i början av juli med 30 procent av det belopp huvudmannen har
uppburit i förskott under närmast föregående redovisningsår,

2. i början av oktober med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan 45
procent av det beslutade bidraget för närmast föregående redovisningsår
och förskottet enligt 1,

3. i början av januari med 15 procent av det beslutade bidraget för
närmast föregående redovisningsår,

4. i början av april med 30 procent av det beslutade bidraget för
närmast föregående redovisningsår.

Varje förskott skall avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

8 § Slutreglering för redovisningsåret sker efter beslut av
skolöverstyrelsen om bidragets storlek. Beslut fattas på grundval av
rekvisition från huvudmannen.

Rekvisitionen skall ges in till skolöverstyrelsen senast den 31 juli
närmast efter redovisningsårets utgång. Om särskilda skäl föreligger,
får skolöverstyrelsen pröva en rekvisition fastän den inte har kommit in
i föreskriven tid.

Om skolöverstyrelsens beslut innebär avvikelse från rekvisitionen, skall
skolöverstyrelsen underrätta huvudmannen om anledningen till avvikelsen.

9 § Snarast möjligt efter beslut enligt 8 § och redovisningsårets utgång
betalar skolöverstyrelsen ut det slutligt fastställda beloppet med
avdrag för utgivna förskott.

10 § Skolöverstyrelsen får i beslutet om statsbidrag för ett
redovisningsår förordna att från bidraget skall räknas av vad som enligt
slutligt fastställd anmärkning felaktigt har betalats ut till
huvudmannen i bidrag för tidigare redovisningsår.

Överklagande

11 § Skolöverstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas
hos regeringen genom besvär.

Övergångsbestämmelser

1989:374

1. Denna förordning träder i kraft den l juli 1989.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1983:199) om statsbidrag
till Göteborgs högre samskola m.fl. för undervisning på grundskolenivå.

3. I fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet gäller
fortfarande äldre föreskrifter i dels den upphävda förordning som anges
i punkten 2, dels den likaså upphävda förordningen (SÖ-FS 1983:65) om
statsbidrag till Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket för undervisning
på grundskolenivå.

4. Denna förordning tillämpas i fråga om statsbidrag till Grännaskolan
första gången för redovisningsåret 1989/90.

Inför redovisningsåret 1989/90 skall skolöverstyrelsen göra en
preliminär beräkning av hur stort bidragsbelopp som kan väntas tillkomma
Grännaskolan. Beräkningarna skall bygga på väntat antal elever inom
ramen för bidragsunderlaget och det belopp per högstadieelev som
regeringen fastställer för redovisningsåret 1988/89 enligt förordningen
(1983:97) om statsbidrag till fristående skolor för skolpliktiga elever.

Förskott för redovisningsåret 1989/90 skall till Grännaskolan betalas ut

a) i början av juli med 30 procent av det preliminärt beräknade
bidraget,

b) i början av oktober med 15 procent av det preliminärt beräknade
bidraget,

c) i början av januari med 15 procent av det preliminärt beräknade
bidraget,

d) i början av april med 30 procent av det preliminärt beräknade
bidraget.