Lag (1983:219) om tillfällig vinstskatt

SFS nr
1983:219
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1983-04-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:476
Upphävd
1997-01-01

1 § Svenska aktiebolag som lämnar utdelning för verksamhetsåret 1983
är skattskyldiga till vinstskatt. Skatten tillfaller staten och förs
till allmänna pensionsfonden.

Ett bolag, som för verksamhetsåret 1983 omfattas av bestämmelserna i
punkt 1 andra stycket av anvisningarna till 54 § kommunalskattelagen
(1928:370), är inte skattskyldigt.

Riksskatteverket är beskattningsmyndighet.

2 § Med utdelning avses vinstutdelning till aktieägarna enligt 12 kap.
aktiebolagslagen (1975:1385), 52 § lagen (1955:183) om bankrörelse
eller 12 kap. försäkringsrörelselagen (1982:713).

3 § Med verksamhetsåret 1983 avses ett räkenskapsår som inleds senast
den 1 juli 1983 och som avslutas närmast efter denna dag. Är detta
räkenskapsår kortare än åtta månader skall verksamhetsåret 1983 anses
omfatta även det därpå följande räkenskapsåret.

Omfattar verksamhetsåret 1983 två räkenskapsår skall det sista
räkenskapsåret vara avgörande vid tillämpning av 1 § andra stycket och
5 §.

4 § Vinstskatten är 20 procent av beskattningsunderlaget.
Beskattningsunderlaget är skillnaden mellan den utdelning som bolaget
lämnar för verksamhetsåret 1983 och lämnad utdelning som enligt 5 §
skall tillgodoräknas bolaget. Leder beräkningen till ett underskott
(negativt beskattningsunderlag) är bolaget berättigat att från staten
erhålla ett belopp motsvarande 20 procent av underskottet.

Är verksamhetsåret 1983 för ett bolag som lämnar utdelning kortare än
tolv månader skall utdelningen vid beräkning av beskattningsunderlaget
räknas upp så att den svarar mot ett verksamhetsår som är tolv
månader. Är verksamhetsåret 1983 längre än tolv månader skall
utdelningen räknas ned på motsvarande sätt.

Utdelning på aktier som är att anse som nyemitterade ingår inte i
beskattningsunderlaget i den mån bolaget är berättigat till avdrag för
utdelningen enligt lagen (1967:94) om avdrag vid
inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning. Har aktierna utgetts i
samband med bolagets bildande anses aktierna som nyemitterade om
bolaget har anmälts för registrering under verksamhetsåret 1983. Har
aktierna utgetts i samband med ökning av bolagets aktiekapital anses
aktierna som nyemitterade om beslut om ökningen har anmälts för
registrering under verksamhetsåret 1983.

Bestämmelserna om rätt till betalning på grund av negativt
beskattningsunderlag gäller också bolag som inte lämnar någon
utdelning för verksamhetsåret 1983, dock inte bolag som avses i 1 §
andra stycket.

5 § Utdelning som uppburits av ett bolag skall tillgodoräknas detta
om

1. bolaget är frikallat från skattskyldighet för utdelningen enligt
punkt 1 tredje–femte styckena av anvisningarna till 54 §
kommunalskattelagen (1928:370) och

2. utdelningen har lämnats av ett bolag som är skattskyldigt för
utdelningen enligt denna lag.

Ett bolag skall vidare tillgodoräknas utdelning, uppburen av ett
företag som är frikallat från skattskyldighet för utdelningen under de
förutsättningar som anges i punkt 1 andra stycket av anvisningarna
till 54 § kommunalskattelagen (förvaltningsföretag), om

1. bolaget vid utdelningstillfället äger mer än 90 procent av aktierna
eller andelarna i förvaltningsföretaget,

2. bolaget skulle ha varit frikallat från skattskyldighet för
utdelningen enligt punkt 1 tredje–femte styckena av anvisningarna
till 54 § kommunalskattelagen för det fall att utdelningen hade
uppburits av bolaget i stället för förvaltningsföretaget samt

3. utdelningen har lämnats av ett bolag som är skattskyldigt för
utdelningen enligt denna lag.

Vid bedömningen av om bolaget eller förvaltningsföretaget enligt
kommunalskattelagen är — eller skulle ha varit — frikallat från
skattskyldighet för utdelningen skall antas att utdelningen uppburits
under verksamhetsåret 1983.

6 § Ett bolag vars aktier vid ingången av år 1983 var inregistrerade
vid Stockholms fondbörs skall i avräkning på vinstskatt göra en
preliminär inbetalning till riksskatteverket. Preliminärbeloppet är 10
procent av utdelning enligt 2 § som har beslutats efter den 15
februari 1983 och som förfaller till betalning under samma år.
Preliminärbeloppet skall betalas senast den 1 juli 1983 om utdelningen
har förfallit till betalning den 1 juni 1983 eller tidigare och i
annat fall inom en månad från utdelningens förfallodag.

Ett bolag, som för verksamhetsåret 1983 omfattas av bestämmelserna i
punkt 1 andra stycket av anvisningarna till 54 § kommunalskattelagen
(1928:370), är inte skyldigt att betala preliminärbelopp.

Preliminärbelopp skall inte betalas för utdelning för verksamhetsåret
1983.

7 § Har preliminärbelopp inte betalats in i rätt tid skall bolaget
erlägga en avgift. Avgiften är 2 procent av det obetalda beloppet för
den kalendermånad då beloppet rätteligen skulle ha betalats in och
därefter 2 procent av beloppet för varje påbörjad kalendermånad till
och med den då betalning sker, dock längst till och med den månad då
bolaget enligt 8 § senast skall lämna deklaration.

8 § Bolag som är skattskyldiga enligt denna lag samt bolag som endast
är skyldiga att betala preliminärbelopp skall lämna deklaration.
Deklarationen skall ha kommit in till riksskatteverket senast åtta
månader efter utgången av verksamhetsåret 1983.

Bolag som inte är skyldiga att lämna deklaration men som har rätt till
betalning enligt 4 § skall göra en skriftlig ansökan om utbetalning
hos riksskatteverket. Ansökningen skall ha kommit in till verket
senast tjugo månader efter utgången av verksamhetsåret 1983.

9 § Vinstskatt och avgift enligt 7 § skall ha kommit in till
riksskatteverket senast den dag då deklarationen skall ha kommit in
till verket. Vid inbetalningen får avdrag göras för erlagt
preliminärbelopp.

10 § Har ett bolag i syfte att reducera beskattningsunderlaget minskat
sin utdelning för verksamhetsåret 1983 och i stället ökat utdelningen
för näraliggande år eller har bolaget annars otillbörligen vidtagit
åtgärd som syftar till att kringgå denna lag, skall
beskattningsunderlaget bestämmas efter vad som får antas ha gällt om
bolaget inte hade vidtagit den otillbörliga åtgärden.

11 § Regeringen får, om det föreligger synnerliga skäl, helt eller
delvis befria ett bolag från skyldigheten att betala preliminärbelopp
och avgift enligt 7 §.

12 § Vid inkomsttaxeringen medges inte avdrag för vinstskatt och
avgift enligt 7 §. Belopp som betalas ut enligt 4 § utgör inte
skattepliktig intäkt.

13 § Lagen (1959:92) om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning
(förfarandelagen) gäller i fråga om vinstskatt. Därvid iakttas
följande.

Reglerna om förhandsbesked i 4 kap. förfarandelagen skall inte
tillämpas. Detsamma gäller reglerna om vite, anstånd med skattens
erläggande och besvärsrätt för annan än den skattskyldige och allmänt
ombud.

Vad som i förfarandelagen föreskrivs om en skattskyldig gäller även
den som endast är skyldig att betala preliminärbelopp samt den som gör
ansökan enligt 8 § andra stycket. Bestämmelserna om skatt gäller också
belopp som skall betalas ut enligt 4 § och avgift enligt 7 §. Vid
tillämpning av reglerna om efterbeskattning och skattetillägg skall
vidare uppgift, som varit ägnad att leda till för hög utbetalning,
jämställas med
uppgift som varit ägnad att leda till för låg skatt.

Beslut om fastställande av skatt får inte meddelas senare än två år
och beslut om efterbeskattning inte senare än fyra år från utgången av
det kalenderår då verksamhetsåret 1983 gått till ända.

Övergångsbestämmelser

1996:476

Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om utdelning för
verksamhetsåret 1983.