Förordning (1983:238) om särskilt statsbidrag till lokal skolutveckling

SFS nr
1983:238
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-04-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1060
Upphävd
1991-07-01

Inledande föreskrifter

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om särskilt statsbidrag
till lokal skolutveckling såsom komplement till en kommuns statsbidrag
enligt förordningen (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling
m. m. Förordning (1984:630).

2 § Med kommun avses i denna förordning primärkommun och kommunalförbund
mellan primärkommuner i samma län.

3 § Statsbidrag enligt denna förordning beräknas för tiden den 1
juli–den 30 juni nästa kalenderår (redovisningsår).

Skolöverstyrelsens fördelning

4 § Inför varje redovisningsår fördelar skolöverstyrelsen mellan landets
länsskolnämnder de medel som regeringen anvisar för statsbidrag enligt
denna förordning, om något annat inte följer av andra stycket.

Skolöverstyrelsen skall fördela en del av medlen direkt till kommuner
som behöver extra bidrag till lokal skolutveckling på grund av att de
har stort avstånd till högskolor och samtidigt ett lågt antal lärare.

Övriga medel skall fördelas mellan länsskolnämnderna i län med kommuner
som behöver extra bidrag till lokal skolutveckling på grund av stora
skolproblem eller behov av lokala åtgärder för att utveckla utbildningen
i sina grundskolor och gymnasieskolor samt sin kommunala utbildning för
vuxna (grundvux och komvux).

Skolöverstyrelsen gör så snart det kan ske en preliminär fördelning
mellan länsskolnämnderna av de medel som regeringen väntas anvisa för
det kommande redovisningsåret och som inte skall fördelas direkt till
kommuner. En sådan preliminär fördelning är inte bindande när
skolöverstyrelsen slutligt fördelar medlen. Förordning (1990:277).

Länsskolnämndens fördelning

5 § Det belopp som skolöverstyrelsen tilldelar en länsskolnämnd för
statsbidrag enligt denna förordning skall länsskolnämnden fördela mellan
sådana kommuner i länet, som har behov av extra bidrag till lokal
skolutveckling.

Vid fördelningen skall länsskolnämnden ta hänsyn till om kommunen
behöver extra bidrag till

1. personalutbildning på grund av stora skolproblem,

2. utvecklingsarbete som är av värde för skolväsendet. Förordning
(1990:277).

Bidragets användning

6 § I fråga om användningen av statsbidrag enligt denna förordning
gäller föreskrifterna i förordningen (1982:608) om statsbidrag till
lokal skolutveckling m. m. Dock får bidraget endast användas till lokal
skolutveckling för grundskolan, gymnasieskolan, grundvux och komvux.
Förordning (1989:258).

Ansökan om bidrag och utbetalning m. m.

7 § Bidrag som avses i 4 § andra stycket betalas ut av skolöverstyrelsen
utan ansökan.

Ansökan om bidrag enligt 5 § görs av kommunens skolstyrelse. Ansökan
skall ges in till länsskolnämnden senast den dag länsskolnämnden
bestämmer. Förordning (1990:277).

7 a § Länsskolnämnden skall fatta beslut om fördelningen i så god tid
som möjligt inför det redovisningsår som bidraget avser.

För kommunernas planering bör länsskolnämnden så snart det kan ske och
senast den 1 april göra en preliminär fördelning av de medel som
länsskolnämnden väntas bli tilldelad för det kommande redovisningsåret.
En sådan preliminär fördelning är inte bindande när länsskolnämnden
slutligt fördelar medlen. Förordning (1985:378).

8 § Beslutat bidrag för en kommun skall betalas ut av den beslutande
myndigheten i december och juni under redovisningsåret med hälften vid
varje tillfälle. Om bidraget är lågt, får den beslutande myndigheten
betala ut hela beloppet i juni. Förordning (1990:277).

9 § I fråga om uppgiftsskyldighet, innehållande av statsbidrag m. m.
tillämpas 17–21 §§ förordningen (1987:738) om statsbidrag till
särskilda insatser inom skolområdet. Förordning (1987:740).

Förbud mot överklagande

10 § Skolöverstyrelsens och länsskolnämndernas beslut om fördelning
enligt 4 och 5 §§ får inte överklagas.

Övergångsbestämmelse

1990:277

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. De nya föreskrifterna
tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för redovisningsåret
1990/91.