Förordning (1983:257) med instruktion för övervakningsnämnderna

SFS nr
1983:257
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1983-05-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:683
Upphävd
1988-09-01

1 § Om övervakningsnämndernas verksamhetsområden och om indelning av
vissa övervakningsnämnder på avdelningar gäller särskilda bestämmelser.

2 § I fråga om beslut som angår en övervakningsnämnds administration
gäller 11 § allmänna verksstadgan (1965:600).

3 § Övervakningsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller
när minst två av nämndens övriga ledamöter begär det.

4 § Övervakningsnämnden sammanträder på en skyddskonsulentexpedition, om
en sådan finns inom verksamhetsområdet. Finns ingen
skyddskonsulentexpedition, sammanträder nämnden på den ort, som är
angiven i dess beteckning. Om särskilda skäl föreligger, får nämnden
dock sammanträda på annan ort för behandling av ett visst eller vissa
ärenden.

5 § Övervakningsnämnden biträds av en sekreterare, som förordnas av
nämnden. Mer än en sekreterare får förordnas endast om
kriminalvårdsstyrelsen medger det.

6 § Vid handläggning av ärenden som angår övervakningsnämndens
administration är nämnden beslutför när ordföranden och minst två andra
ledamöter är närvarande.

7 § Ärendena avgörs efter föredragning av sekreteraren eller, om nämnden
så beslutar, av en kriminalvårdstjänsteman.

Nämnden får föreskriva att en tjänsteman inom
skyddskonsulentorganisationen eller en annan kriminalvårdstjänsteman
skall närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar. En
kriminalvårdstjänsteman har alltid rätt att närvara, när nämnden
behandlar ett ärende som han handlägger.

Till ett sammanträde får även kallas den dömde, övervakare eller
biträdande övervakare som inte är kriminalvårdstjänsteman, tjänsteman
inom socialtjänsten eller vid arbetsförmedling, anhörig till den dömde
eller annan person som kan lämna upplysningar eller råd för behandlingen
av den dömde.

Chefen för kriminalvårdsregionen har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.

8 § Vid övervakningsnämndens sammanträden skall föras protokoll, som
skall justeras av ordföranden. Detta gäller dock inte sådana ärenden som
avses i 2 §.

I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en
avvikande mening antecknad. Förordning (1986:870).

Vad som föreskrivs i denna paragraf gäller ej i fråga om ärenden som
avses i 2 §.

9 § Underrättelse om övervakningsnämndens beslut skall sändas till
skyddskonsulenten och, om den som beslutet avser är intagen i
kriminalvårdsanstalt, till styresmannen vid anstalten.

10 § Övervakningsnämnden skall genom besök i de kriminalvårdsanstalter
som hör till nämndens verksamhetsområde skaffa sig kännedom om
förhållandena i anstalterna. Därvid skall tillfälle beredas de intagna
till samtal med nämnden eller ledamot av denna.

Nämnden har rätt att göra framställningar till kriminalvårdsstyrelsen
och, såvitt gäller intagna i lokalanstalter, till chefen för
kriminalvårdsregionen om de intagnas behandling eller förhållandena i
övrigt i anstalterna.

11 § Ordföranden i övervakningsnämnden skall övervaka att nämndens
arbete bedrivs i föreskriven ordning och utan onödig tidsutdräkt.

12 § Övervakningsnämnden skall varje år före den 1 mars ge in en
berättelse till kriminalvårdsstyrelsen om sin verksamhet under det
senaste kalenderåret.

13 § Sekreteraren hos övervakningsnämnden skall ansvara för att ärenden
och inkommande handlingar diarieförs, bereda och föredra ärenden i den
mån föredragningen inte enligt 7 § ankommer på annan, efter ordförandens
anvisningar föra protokoll vid nämndens sammanträden, upprätta förslag
till expeditioner, skrivelser och årsredogörelse samt i övrigt fullgöra
de uppgifter som åläggs honom.

13 a § Övervakningsnämndens ordförande och sekreterare samt den eller de
kriminalvårdstjänstemän som ordföranden utser får pröva frågor om
utlämnande av allmänna handlingar och frågor som uppkommer i samband med
att nämndens beslut överklagas eller att omprövning begärs av ett sådant
beslut. Förordning (1986:870).

14 § Kallelser eller andra handlingar får tillställas den dömde genom
delgivning.

15 § Bestämmelserna i denna förordning om övervakningsnämnden gäller
även en avdelning av nämnden.

En ledamot eller en ersättare får tillfälligt tjänstgöra i en annan
avdelning än den han tillhör.