Förordning (1983:261) om statlig trafikflygarutbildning

SFS nr
1983:261
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1983-04-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:1120
Upphävd
1998-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:924

1 § För trafikflygarutbildning finns en trafikflygarhögskola som
ingår i krigsflygskolan vid Försvarsmakten.

Högskolan leds av en chef.

Till högskolan är knutet ett utbildningsråd. Förordning (1994:711).

Uppgifter

2 § Trafikflygarhögskolan har till uppgift att ge de studerande vid
högskolan grundläggande civil trafikflygarutbildning.

Utbildningen skall anordnas så att de studerande förvärvar de kunskaper
och färdigheter som krävs för fortsatt utbildning och anställning som
flygstyrman och befälhavare i såväl tung civil luftfart som övrigt
kommersiellt flyg.

Efter medgivande av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får även annan utbildning anordnas vid högskolan.
Förordning (1994:4).

3 § Utbildningsrådet skall fortlöpande följa utbildningen vid
trafikflygarhögskolan.

Det åligger rådet särskilt att

1. ägna uppmärksamhet åt övergripande frågor som rör planering och
genomförande av utbildningen samt utbildningsmetoder,

2. följa utvecklingen i fråga om antagning och godkännande av studerande,

3. överväga principiella frågor som rör behovet av personal och
kompetenskrav för lärare och annan personal,

4. överväga principiella frågor som rör den grundläggande
trafikflygarutbildningen,

5. föreslå de åtgärder i fråga om utbildningen som rådet finner
påkallade eller i övrigt lämpliga. Förordning (1994:4).

Utbildningsrådet

4 § Utbildningsrådet består av en ordförande och högst tre andra ledamöter.

Ordföranden förordnas av regeringen. Av övriga ledamöter utses en av
vardera Försvarsmakten, Luftfartsverket och Högskoleverket.

Rådet skall sammanträda minst två gånger varje år. Därutöver skall rådet
sammanträda när ordföranden eller minst två andra ledamöter begär det.
Förordning (1995:924).

Utbildningen

5 § Trafikflygarutbildningen skall planeras så att det i 2 § angivna
syftet med denna kan uppnås. Vidare bör en så god samordning som möjligt
åstadkommas mellan utbildningen vid trafikflygarhögskolan och den
vidareutbildning som de studerande avses genomgå.

6 § Trafikflygarutbildningen skall bygga på att de studerande har gått
igenom en linje i gymnasieskolan som omfattar minst två läsår eller att
de har motsvarande utbildning.

7 § Trafikflygarutbildningen skall delas upp i olika skeden. Tiden för
varje skede skall anges i en utbildningsplan som gäller för hela
utbildningen. För utbildningen under varje skede skall finnas en
kursplan.

Utbildningsplanen och kursplanerna fastställs av Försvarsmakten
efter förslag av chefen förr krigsflygskolan och efter samråd med
utbildningsrådet. Innan en plan fastställs skall den ha godkänts av
luftfartsverket. Förordning (1994:711).

8 § Behörig att antas till trafikflygarutbildningen är den som

1. är svensk medborgare,

2. när utbildningen påbörjas, är minst tjugo och högst tjugosju år,

3. har genomgått särskild antagningsprövning enligt vad Försvarsmakten
bestämmer,

4. uppfyller villkoren för allmän behörighet till högskola enligt
högskoleförordningen (1993:100),

5. antingen har sådana kunskaper i engelska som motsvarar en slutförd
lärokurs om minst tre årskurser på någon linje i gymnasieskolan och
efter genomgången utbildning fått lägst betyget 3 i ämnet eller har
sådana kunskaper i engelska som motsvarar en slutförd lärokurs om minst
två årskurser med fullständig studiekurs på tre- eller fyraårig linje i
gymnasieskolan och efter genomgången utbildning fått lägst betyget 3
i ämnet,

6. har sådana kunskaper i svenska som motsvarar en slutförd lärokurs
om minst två årskurser på någon linje i gymnasieskolan och efter
genomgången utbildning fått lägst betyget 3 i ämnet,

7. har sådana kunskaper i matematik som motsvarar en slutförd lärokurs
om minst tre årskurser på någon linje i gymnasieskolan och efter
genomgången utbildning fått lägst betyget 3 i ämnet,

8. har sådana kunskaper i fysik eller i naturkunskap som motsvarar en
slutförd lärokurs om minst två årskurser på någon linje i gymnasieskolan
och efter genomgången utbildning fått lägst betyget 3 i ämnet, och

9. uppfyller de villkor som anges i 84 § tredje stycket luftfarts-
förordningen (1986:171).

Frågor huruvida sökanden till utbildningen uppfyller de villkor som avses
i första stycket 9 prövas av Luftfartsverket. Uppfyller en sökande villkoren,
skall verket utfärda ett bevis därom. Förordning (1994:711).

9 § Om det finns särskilda skäl, får Försvarsmakten i enskilda
fall medge undantag från ett eller flera av de i 8 § 1–8 angivna
behörighetsvillkoren. Förordning (1994:711).

10 § Frågor om antagning till trafikflygarutbildningen avgörs av
Försvarsmakten efter samråd med utbildningsrådet. Förordning (1994:711).

11 § Från trafikflygarutbildningen får skiljas den som

1. visar sig olämplig för fortsatt utbildning,

2. inte längre uppfyller de behörighetsvillkor som anges i 8 §, eller

3. på grund av sjukdom eller av någon annan orsak är frånvarande från
utbildningen i sådan utsträckning att han inte kan tillgodogöra sig
denna.

Frågor om skiljande från utbildningen avgörs av chefen för
krigsflygskolan efter anmälan av chefen för trafikflygarhögskolan.

Luftfartsverket skall underrättas om beslut om att skilja någon från
utbildningen.

12 § Den som med godkänt resultat har gått igenom hela
trafikflygarutbildningen eller ett eller flera skeden av den skall få
ett bevis över utbildningen (utbildningsbevis).

Den som utan att ha uppnått godkänt resultat har gått igenom hela
trafikflygarutbildningen eller ett eller flera skeden av den skall få
ett intyg över utbildningen (utbildningsintyg).

Utbildningsbevis och utbildningsintyg utfärdas av chefen för
krigsflygskolan.

Övriga bestämmelser

13 § Beslut enligt denna förordning av chefen för
trafikflygarhögskolan eller chefen för krigsflygskolan får överprövas
av överbefälhavaren eller den chef för avdelning i högkvarteret som
överbefälhavaren bestämmer.

Beslut av Luftfartsverket och beslut av Försvarsmakten som fattats
av någon annan än chefen för trafikflygarhögskolan eller chefen för
krigsflygskolan får överklagas hos regeringen. Beslut enligt 12 §,
som har överprövats enligt första stycket, får dock inte överklagas.
Förordning (1994:711).

14 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av
Försvarsmakten. Förordning (1994:711).

15 § Den som är elev vid den norska trafikflygarskolan Torp får meddelas
trafikflygarutbildning vid trafikflygarhögskolan. Beträffande sådana
elever gäller inte 8–10 §§. Förordning (1988:145).

Övergångsbestämmelser

1992:751

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

En ledamot som har utsetts med stöd av äldre föreskrifter kvarstår som
ledamot i rådet under den tid som han har utsetts för.