Lag (1983:271) om ändrade återbetalningsvillkor för vissa äldre studielån

SFS nr
1983:271
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-05-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:203
Upphävd
1990-01-01

1 § En låntagare, som har beviljats studielån enligt
studiehjälpsreglementet (1964:402), kan begära att lånet jämte ränta
skall återbetalas som om fråga vore om återbetalningspliktiga
studiemedel enligt studiestödslagen (1973:349).

I sådana fall gäller bestämmelserna i 8 kap. studiestödslagen i dess
lydelse före den 1 januari 1989 och i denna lag. Lag (1989:202).

2 § De ändrade återbetalningsvillkoren skall alltid gälla med verkan
från och med den 1 januari visst år (förändringsåret).

Ansökan om ändrade återbetalningsvillkor skall ges in till centrala
studiestödsnämnden och får tidigast avse tiden från och med nästkommande
1 januari (förändringsdagen). Om ansökan ges in senare än den 31 augusti
visst år, får den dock tidigast avse tiden från och med den 1 januari
andra året efter ansökningsåret.

3 § Frågor om ändrade återbetalningsvillkor prövas av centrala
studiestödsnämnden.

4 § Förändringen skall omfatta samtliga amorteringar och
ränteannuiteter. Centrala studiestödsnämnden får besluta att årsränta,
som har förfallit till betalning på förändringsdagen, skall omfattas av
förändringen.

5 § För sådan låntagare som inte har uppburit återbetalningspliktiga
studiemedel före förändringsdagen skall bestämmelsen i 8 kap. 2 §
studiestödslagen (1973:349) om första avgiftsåret avse det år från och
med vilket förändringen sker. Årsbeloppet för detta år beräknas dock
till det belopp som skulle ha utgått i amortering och ränteannuitet för
året, om förändringen inte hade skett. Om den återbetalningsskyldige
efter förändringsdagen uppbär återbetalningspliktiga studiemedel enligt
studiestödslagen beräknas årsbeloppet för närmast följande år enligt 8
kap. 25–28 §§ studiestödslagen.

6 § För sådan låntagare som har uppburit återbetalningspliktiga
studiemedel för vilka årsbelopp enligt 8 kap. 22 § studiestödslagen
(1973:349) skall beräknas för förändringsåret gäller följande
bestämmelser.

Bestämmelserna i 8 kap. 25–28 §§ studiestödslagen om avgiftsår d skall
avse det år från och med vilket förändringen sker. Bestämmelserna i
samma paragraf om nya studiemedel skall därvid tillämpas på de
amorteringar och ränteannuiteter och årsräntor som omfattas av
förändringen. Årsbeloppet för avgiftsår d får dock inte bestämmas till
lägre belopp än det som skulle ha utgått i amortering och ränteannuitet
för samma år, om förändringen inte hade skett.

7 § För låntagare som har uppburit återbetalningspliktiga studiemedel,
för vilka årsbelopp inte skall beräknas för förändringsåret, gäller att
återbetalningen av samtliga lån, som skall återbetalas som studiemedel,
börjar enligt bestämmelserna i 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349).

Övergångsbestämmelser

1989:202

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

2. Bestämmelsen i 1 § i dess nya lydelse skall tillämpas för hela
förändringsåret 1989.

3. Utan hinder av 2 § gäller att en ansökan om ändrade
återbetalningsvillkor för förändringsåret 1990 får göras till utgången
av år 1989.

1989:203

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1983:271) om ändrade
återbetalningsvillkor för vissa äldre studielån skall upphöra att gälla
vid utgången av år 1989. Dock får ändrade återbetalningsvillkor med stöd
av lagen medges även för förändringsåret 1990.

Beträffande lån som har fått ändrade återbetalningsvillkor med stöd av
lagen skall lagen fortsätta att tillämpas.