Förordning (1983:277) om handläggning av ärenden, tjänstetillsättning m.m. inom försvarsmakten

SFS nr
1983:277
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1983-04-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:548
Upphävd
1988-07-01

Inledande föreskrifter

1 § Denna förordning gäller för myndigheter som enligt bilagorna 1–5
till förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten tillhör
försvarsmakten.

2 § Med programmyndigheten avses vid tillämpningen av denna förordning
den myndighet som enligt 17 § förordningen (1983:276) om verksamheten
inom försvarsmakten har programansvaret för verksamheten vid den
myndighet där tjänsten finns inrättad.

3 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 2 och 3,
tillämpas på myndigheterna. De myndigheter som anges i bilagorna 1- -4
till förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten samt
försvarets radioanstalt är också undantagna från 3 § 1 och 15 §
verksstadgan. Från 3 § 1 verksstadgan är dessutom undantagna
värnpliktsverket, utom i fråga om ärenden om befrielse från eller
anstånd med värnpliktstjänstgöring, samt försvarshögskolan,
militärhögskolan, försvarets datacentral, försvarets läromedelscentral
och statens försvarshistoriska museer.

4 § Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. skall tillämpas på de myndigheter som anges i bilaga 5
till förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten.

5 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på cheferna för
myndigheterna på central och högre regional nivå.

Handläggning av ärenden

Allmänna föreskrifter

6 § Ärenden som inte skall avgöras enligt andra stycket eller i annan
särskild ordning avgörs av myndighetschefen ensam. I den mån sådana
ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av myndighetschefen,
får de avgöras av någon annan tjänsteman i den omfattning som framgår av
myndighetens arbetsordning eller av särskilda beslut.

I ärenden om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning
eller läkarundersökning vid de myndigheter som anges i bilaga 5 till
förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten beslutar
myndighetschefen, dennes ställföreträdare samt cheferna för de enheter
som lyder närmast under myndighetschefen. Om det i myndigheten ingår en
juridisk enhet, skall också chefen för den enheten delta i beslutet.

I 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och i 26 §
anställningsförordningen (1965:601) finns bestämmelser om omröstning i
vissa personalfrågor.

7 § När myndighetschefen är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den
av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
myndighetschefen även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa
ärenden eller grupper av ärenden.

När både myndighetschefen och hans ställföreträdare har förhinder,
utövas myndighetschefens tjänst av den tjänsteman som myndighetschefen
bestämmer. Detsamma gäller när myndighetschefen har förhinder och någon
ställföreträdare inte finns utsedd.

I den ordinarie myndighetschefens frånvaro får dock inte fattas sådana
beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande
får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som
myndighetens styrelse har meddelat eller grunder som den tillämpar.

8 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 6 §
första stycket andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit
ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.
Myndighetschefen får överta beredningen och föredragningen av ärenden
som skall avgöras av myndighetens styrelse.

Chefen för en enhet har rätt att närvara när ett ärende som hör till
hans enhet föredras av någon annan tjänsteman. Vid föredragning och
avgörande av frågor som har särskild betydelse för myndighetens
verksamhet bör om möjligt myndighetschefens ställföreträdare och
samtliga chefer för de enheter som lyder närmast under myndighetschefen
vara närvarande.

9 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad
i vissa hänseenden.

10 § har upphävts genom förordning (1986:901).

11 § Myndighetschefen får utan föredragning meddela beslut i ärenden som
inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan
inställa sig.

12 § I myndighetens arbetsordning eller genom särskilda beslut skall
bestämmas vem som får infordra förklaringar, upplysningar eller
yttranden i ärenden hos myndigheten.

Särskilda föreskrifter för myndighetens styrelse

13 § Om myndigheten leds av en styrelse, avgör styrelsen

1. ärenden som angår verksamhetens allmänna inriktning och utnyttjandet
i stort av tillgängliga resurser,

2. viktigare författningsfrågor,

3. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,

4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse för
myndighetens verksamhet,

5. andra frågor som myndighetschefen hänskjuter till styrelsen.

14 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst hälften av de övriga ledamöterna, utom sådana ledamöter som är
utsedda enligt kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig
myndighets styrelse m. m., är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning
(1986:901).

15 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden eller vice ordföranden och övriga ledamöter varvid 14
§ första stycket tillämpas. Om ärendet inte lämpligen kan avgöras på
detta sätt, får myndighetschefen besluta ensam i närvaro av den
föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt
denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

16 § Företrädare för överbefälhavaren får vara närvarande vid
sammanträden med styrelsen för en myndighet.

Särskilda föreskrifter för vissa myndigheter

Överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna

17 § Om skyldighet för överbefälhavaren att överlägga med
försvarsgrenscheferna föreskrivs i instruktion (1961:468) för
militärledningen. Om överbefälhavarens och försvarsgrenschefernas
skyldighet att inhämta synpunkter i viktiga avvägnings- och
planeringsfrågor m. m. föreskrivs i förordningen (1978:879) med
instruktion för militärledningens rådgivande nämnd.

18 § Överbefälhavaren skall vid ledningen av den militära
underrättelsetjänsten samråda med försvarets underrättelsenämnd i frågor
som är av principiell natur eller annars av större vikt, om inte
verksamheten försvåras avsevärt därigenom. Om samråd inte har kunnat
ske, skall frågan utan dröjsmål anmälas för nämnden.

19 § Överbefälhavaren får överlämna åt en försvarsgrenschef, en
militärbefälhavare eller chefen för första flygeskadern att avgöra
ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att de behöver prövas av
överbefälhavaren.

20 § Om det till följd av regeringens beslut har inrättats en för
överbefälhavaren och en eller flera av försvarsgrenscheferna gemensam
enhet för beredning av en viss grupp av ärenden, får överbefälhavaren
och försvarsgrenscheferna överlämna åt chefen för enheten att avgöra
ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att de behöver prövas av
överbefälhavaren eller försvarsgrenschefen.

Försvarets sjukvårdsstyrelse

21 § Ledamöterna av det vetenskapliga rådet vid försvarets
sjukvårdsstyrelse utses bland personer med framstående skicklighet och
beprövad erfarenhet inom olika vetenskapsgrenar och verksamhetsområden
av betydelse för sjukvårdsstyrelsens arbete. Ledamöterna skall på
kallelse delta i utredning eller handläggning av ärenden som hör till
ledamotens vetenskapsgren eller verksamhetsområde. De skall också på
eget initiativ rikta styrelsens uppmärksamhet på sådana framsteg eller
förhållanden inom grenen eller området som har särskild betydelse för
försvarsmaktens hälso- och sjukvård.

När en ledamot av rådet har förhinder, får generalläkaren uppdra åt
någon annan lämplig person som företräder samma vetenskapsgren eller
verksamhetsområde att fullgöra ledamotens uppgifter.

Försvarshögskolan

22 § Följande ärenden vid försvarshögskolan avgörs av överbefälhavaren
sedan han har hört högskolans råd.

1. Ärenden om långsiktig planering och allmän inriktning av
utbildningen,

2. viktigare frågor om kurs- och studieverksamheten,

3. viktigare frågor om högskolans organisation och arbetsformer,

4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

5. andra frågor som chefen för högskolan hänskjuter till
överbefälhavaren.

23 § Högskolans råd sammanträder under överbefälhavarens ordförandeskap
på kallelse av honom så ofta som omständigheterna föranleder det.

Försvarets läromedelscentral

24 § Försvarets läromedelscentrals delegation skall verka för att
planering och andra åtgärder inom publikations- och läromedelsområdet
samordnas. Delegationen lämnar också förslag till gemensamma
forskningsuppdrag och andra projekt inom området. Verksamheten inom
delegationen skall dessutom ge ledamöterna tillfälle att utbyta
erfarenheter i frågor om metodutveckling inom läromedelsområdet.

25 § har upphävts genom förordning (1987:531).

Tjänstetillsättning m.m.

Allmänna föreskrifter om tjänstetillsättning

26 § Föreskrifterna i 27–33 §§ tillämpas inte på tjänster inom
försvarsmaktens reserver och reservstater eller inom väg- och
vattenbyggnadskåren.

27 § Överbefälhavaren, försvarsgrenscheferna, militärbefälhavarna,
chefen för försvarsstabens operationsledning, chefen för försvarsstaben
s planeringsledning erna, militärbefälhavarna, chefen för
försvarsstabens operat ionsledning, chefen för försvarsstaben och
cheferna för de myndigheter som anges i bilaga 5 till förordningen
(1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten förordnas av regeringen.

Andra tjänster på vilka N 31 eller högre kan tillämpas samt de tjänster
som anges i bilagan till denna förordning tillsätts av regeringen efter
anmälan av programmyndigheten. Tjänsten som chef för forskningsenheten
vid fortifikationsförvaltningen tillsätts dock av regeringen efter
förslag av myndigheten. Förordning (1987:531).

28 § Tjänster, som inte avses i 27 §, tillsätts av programmyndigheten
eller den myndighet som programmyndigheten bestämmer.

29 § Innehavare av tjänster med beteckningen p förordnas för högst sex
år.

30 § Militära tjänster samt civila tjänster vid försvarets radioanstalt
tillsätts utan att tjänsterna har kungjorts lediga till ansökan.
Programmyndigheten får dock bestämma att en sådan tjänst skall kungöras
ledig till ansökan enligt 10 § anställningsförordningen (1965:601) samt
att kungörelsen får utfärdas i en annan publikation än Post- och Inrikes
Tidningar.

Den som har avlagt högskoleexamen på allmän utbildningslinje om minst
160 poäng inom sektorn för utbildning för tekniska yrken eller på ADB-
linjen eller systemvetenskapliga linjen får anställas på icke ordinarie
tjänst i högst lönegrad N 21 utan att tjänsten har kungjorts ledig till
ansökan. Förordning (1986:85).

31 § Beslut av en myndighet på central eller högre regional nivå om
tillsättning av en militär tjänst skall i stället för att anslås enligt
10 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) tillkännages i
Tjänstemeddelanden för försvarsmakten. Tillkännagivandet skall innefatta
underrättelse om vad den som vill överklaga beslutet har att iaktta och
uppgift om skiljaktig mening. Besvärstiden skall räknas från dagen för
tillkännagivandet.

Första stycket gäller också långtidsvikariat som tillsätts i samma
ordning som tjänsten.

32 § Bestämmelserna i 10 a § anställningsförordningen (1965:601) skall
inte tillämpas på militära tjänster eller på civila tjänster vid
försvarets radioanstalt. Försvarets materielverk får bestämma att
bestämmelserna inte heller skall tillämpas på tjänster som chef för
huvudavdelning eller avdelning vid verket. Förordning (1986:85).

33 § Innan en myndighet som anges i bilaga 5 till förordningen (1983:00)
om verksamheten inom försvarsmakten tillsätter en militär tjänst eller
prövar fråga om anställningens upphörande beträffande en sådan tjänst
skall samråd ske med överbefälhavaren eller försvarsgrenschefen.

Vissa särskilda föreskrifter

34 § Om det inte följer av särskilda föreskrifter vem som är
myndighetschefens ställföreträdare, utses denne av regeringen.

35 § Andra ledamöter av en myndighets styrelse än myndighetschefen och
dennes ställföreträdare samt ersättarna för dessa ledamöter förordnas av
regeringen för högst tre år. Av regeringen förordnas också för tre år
ledamöterna av försvarets skaderegleringsnämnd och de icke självskrivna
ledamöterna av försvarshögskolans råd.

36 § Om det inte följer av särskilda föreskrifter vem som är ordförande
i en myndighets styrelse, utses ordföranden av regeringen.

37 § Ledamöterna av det vetenskapliga rådet vid försvarets
sjukvårdsstyrelse förordnas av sjukvårdsstyrelsen.

38 § De ledamöter av försvarets läromedelscentrals delegation som skall
utses särskilt förordnas av läromedelscentralen. Överbefälhavaren,
chefen för armén, chefen för marinen, chefen för flygvapnet, försvarets
materielverk samt Föreningen armé-, marin- och flygfilm föreslår därvid
varsin ledamot.

39 § Behörig till tjänsten som chef för forskningsenheten vid
fortifikationsförvaltningen är den som dels har styrkt vetenskaplig
skicklighet genom att ha bedrivit egen forskning samt planerat och lett
andras forskning, dels har den arbetsledande och administrativa förmåga
som behövs för tjänsten.

Behörig till tjänst som laborator vid fortifikationsförvaltningen är den
som har styrkt vetenskaplig skicklighet.

Innan fortifikationsförvaltningen avger förslag om tillsättning av
tjänsten som chef för forskningsenheten eller tillsätter en tjänst som
laborator, skall yttrande över sökandenas vetenskapliga skicklighet
inhämtas av en eller flera sakkunniga som fortifikationsförvaltningen
utser.

40 § Militära tjänster vid försvarshögskolan och militärhögskolan
tillsätts av överbefälhavaren eller, enligt hans bestämmande, av chefen
för skolan.

41 § Arvodestjänster som lärare vid militärhögskolan med en
undervisningsskyldighet av minst 40 timmar per utbildningsår får
kungöras lediga till ansökan enligt 10 § första stycket
anställningsförordningen (1965:601).

42 § I ärenden om tillsättning av tjänst som universitetslektor vid
militärhögskolan skall yttrande över sökandenas kompetens inhämtas av en
eller flera sakkunniga som chefen för högskolan utser. Förordning
(1986:85).

Disciplinansvar m.m.

43 § Frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning
eller läkarundersökning prövas av den myndighet som tillsätter tjänsten,
om inte annat följer av 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning eller lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän,
m.m. Förordning (1987:531).

44 § I fråga om tjänster eller vikariat som regeringen tillsätter enligt
27 § andra stycket prövas frågor om anställningens upphörande enligt 7
kap. 3, 4 eller 10 § lagen (1976:600) om offentlig anställning av den
myndighet som den anställde lyder under. I fråga om militära tjänster
eller vikariat på sådana tjänster prövas dock frågan alltid av
programmyndigheten.

45 § har upphävts genom förordning (1987:194).

46 § Om auditör har förordnats för att biträda myndigheten enligt lagen
(1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m., skall yttrande
inhämtas från auditören i ärenden om disciplinansvar, avskedande,
åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning i fråga om alla
anställda.

Om ett yttrande som avses i 14 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning lämnas muntligen, bör det ske i närvaro av auditören, om det
behövs med hänsyn till felets svårighetsgrad eller sakens beskaffenhet i
övrigt och det kan ske utan avsevärd olägenhet. Auditören får framställa
sådana frågor till den anställde som kan tjäna till upplysning i saken.

Även auditören är ansvarig för beslut som myndigheten fattar efter
tillstyrkan av honom. Förordning (1987:194).

Övriga bestämmelser

47 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av programmyndigheten i fråga om tjänster som avses i
27 § andra stycket.

48 § Myndigheternas beslut i ärenden om tjänstetillsättning får
överklagas hos försvarets personalnämnd. Besked enligt 37 § andra
stycket anställningsförordningen (1965:601) får överklagas hos
regeringen.

Om det i ett annat slags ärende följer av 18 § allmänna verksstadgan
(1965:600) att beslutet skall överklagas till regeringen, skall beslutet
i stället överklagas till

1. överbefälhavaren, om beslutet har meddelats av en annan myndighet som
anges i bilaga 1 till förordningen (1983:276) om verksamheten inom
försvarsmakten,

2. försvarsgrenschefen, om beslutet har meddelats av en annan myndighet
som anges i bilaga 2–4 till samma förordning.

Beslut som försvarets personalnämnd, överbefälhavaren eller en
försvarsgrenschef har meddelat i ett överklagat ärende enligt denna
paragraf får inte överklagas. Förordning (1987:531).

49 § Försvarets civilförvaltning för statens talan inför domstol inom
verksamhetsområdet för de myndigheter som enligt departements
förordningen (1982:1177) hör till försvarsdepartementet och bevakar
statens rätt också utom domstol i frågor som rör försvarsmaktens
myndigheter, om inte annat föreskrivs. I angelägenheter som rör fast
egendom bevakas statens rätt såväl vid som utom domstol av
fortifikationsförvaltningen.

Bilaga

Särskilda tjänster som tillsätts av regeringen efter anmälan av
programmyndigheten

försvarsattaché chef för artilleri- och ingenjörhögskolan
chef för krigsskolan chef för infanteriets stridsskola
chef för pansartruppernas stridsskola
chef för artilleriskjutskolan
chef för luftvärnsskjutskolan
chef för arméns fältarbetsskola
chef för arméns stabs- och sambandsskola
chef för arméns underhållsskola
chef för arméns tekniska skola
chef för infanteriets officershögskola
chef för infanteriets och kavalleriets officershögskola
chef för luftvärnets officershögskola och tekniska skola
chef för sjökrigsskolan
chef för marinens officershögskola
chef för kustartilleriets skjutskola
chef för flygvapnets Uppsalaskolor Förordning (1986:85).