Lag (1983:292) om införande av vattenlagen (1983:291)

SFS nr
1983:292
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1983-05-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:811
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:346

Allmänna bestämmelser

1 § Vattenlagen (1983:291) och denna lag träder i kraft den 1 januari
1984.

2 § Genom den nya vattenlagen upphävs med de begränsningar som följer av
denna lag

vattenlagen (1918:523),

lagen (1918:524) om vad iakttagas skall i avseende å införande av
vattenlagen och

lagen (1920:460) om vad vid anläggande av järnväg eller spårväg bör
iakttagas till tryggande av närliggande marks torrläggning.

3 § Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som
har ersatts genom en bestämmelse i den nya vattenlagen eller i denna
lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

4 § I mål och ärenden som har anhängiggjorts hos vattendomstol före
ikraftträdandet av den nya vattenlagen tillämpas äldre bestämmelser.
Beträffande anspråk på grund av oförutsedda skador gäller dock i fråga
om förfarandet och ersättning för rättegångskostnader den nya
vattenlagen, om anspråket framställts sedan lagen har trätt i kraft.

5 § Om ansökan om förordnande av förrättningsman gjorts eller
förordnande enligt 3 kap. 11 § vattenlagen (1918:523) om syneförrättning
meddelats före ikraftträdandet av den nya vattenlagen, tillämpas äldre
bestämmelser vid förrättningen, i fråga om underställning och
överklagande samt vid domstols handläggning och prövning av fråga som
rör förrättningen.

6 § Vad som enligt den nya vattenlagen gäller om ägare av en fastighet
tillämpas även på den som innehar en fastighet med ständig
besittningsrätt eller med fideikommissrätt.

Särskild övergångsbestämmelse till 2 kap. nya vattenlagen

7 § Genom 2 kap. 2 och 3 §§ nya vattenlagen inskränks inte den rätt som
före ikraftträdandet av den nya vattenlagen tillkom någon på grund av
dom, urminnes hävd eller någon annan särskild rättsgrund eller enligt 1
kap. 2 § andra stycket andra meningen vattenlagen (1918:523).

Särskild övergångsbestämmelse till 3 kap. nya vattenlagen

8 § har upphävts genom lag (1987:140).

Särskilda övergångsbestämmelser till 4 kap. nya vattenlagen

9 § Bestämmelserna om tillståndsplikt i 4 kap. 1 § och 2 § första
stycket nya vattenlagen gäller inte dikningsföretag som pågår vid
ikraftträdandet av den nya vattenlagen.

Frågan om lagligheten av en vattenanläggning som har tillkommit före
ikraftträdandet av den nya vattenlagen utan tillstånd enligt vattenlagen
(1918:523) eller motsvarande äldre bestämmelser bedöms enligt de
bestämmelser som gällde vid anläggningens tillkomst.

10 § Om annat vattenföretag än dikning har utförts under vattenlagens
(1918:523) giltighetstid utan tillstånd och denna lag var tillämplig på
företaget, är företagaren bevisningsskyldig i fråga om de förhållanden
som rådde i vattnet innan företaget utfördes.

Särskilda övergångsbestämmelser till 9 kap. nya vattenlagen

11 § Medför omprövning enligt 15 kap. 3, 4, 9 eller 11 § nya
vattenlagen av ett tillstånd enligt vattenlagen (1918:523) eller
motsvarande äldre bestämmelser förlust av vatten eller fallhöjd eller
inskränkning i rätten att reglera vattnets avrinning för
tillståndshavare som omfattas av omprövningen utgår ersättning för
förlusten eller inskränkningen, om inte annat följer av 12 § eller
fråga är om omprövning för att förbättra en vattenanläggnings
säkerhet.

Medför omprövning enligt nya vattenlagen av tillstånd som avses i
första stycket skada för annan än tillståndshavaren utgår ersättning
härför. För mottagare av andelskraft eller av ersättning genom
överföring av kraft enligt vattenlagen (1918:523) i dess lydelse före
den 1 juli 1974 gäller dock viss begränsning enligt 15 §.

Beträffande ersättning enligt första eller andra stycket äger 9 kap.
1 10 §§ och 13 § nya vattenlagen motsvarande tillämpning. Därvid
skall vad som sägs om andelskraft tillämpas även på sådan ersättning
genom överföring av kraft varom stadgas i andra stycket.
Lag (1995:346).

12 § Om förlust eller inskränkning som avses i 11 § första stycket
föranleds av omprövning till förmån för det allmänna fiskeintresset,
allmän farled, allmän hamn, allmän flottled eller hälsovården eller,
vid omprövning enligt 15 kap. 3 § eller 9 § första meningen nya
vattenlagen, till förmån för den allmänna miljövården, är
tillståndshavaren skyldig att utan ersättning tåla förlusten eller
inskränkningen till så stor del som, tillsammans med vad han tidigare
efter den nya lagens ikraftträdande har avstått enligt denna paragraf
eller 14 §, motsvarar en tjugondel av det produktionsvärde eller det
värde av vattenmängd, fallhöjd eller magasinsvolym som avses i 9 kap. 14 §
andra stycket nya vattenlagen. Lag (1995:346).

13 § Bestämmelserna i 11 och 12 §§ äger motsvarande tillämpning
beträffande omprövning av en sådan särskild rättighet att förfoga över
vattnet som avses i 2 kap. 41 § vattenlagen (1918:523).

14 § Om den som har tillstånd till ett vattenföretag enligt vattenlagen
(1918:523) eller motsvarande äldre bestämmelser åsamkas förlust av
vatten eller fallhöjd eller inskränkning i rätten att reglera vattnets
avrinning till följd av ett vattenföretag enligt nya vattenlagen som
skall tillgodose det allmänna fiskeintresset, allmän farled, allmän
hamn, allmän flottled, hälsovården eller den allmänna miljövården eller
som utgör markavvattningsföretag eller vattentäkt för bevattning, är
hans rätt till ersättning härför begränsad på motsvarande sätt som
gäller enligt 12 §, om bestämmelserna i vattenlagen (1918:523) om
kungsådra var tillämpliga på vattenföretaget.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om förlust eller
inskränkning som åsamkas den som utan särskilt tillstånd driver ett
vattenföretag som tillkommit före ikraftträdandet av nya vattenlagen.

15 § Bestämmelsen i 9 kap. 19 § nya vattenlagen äger motsvarande
tillämpning beträffande andelskraft enligt vattenlagen (1918:523) eller
ersättning genom överföring av kraft enligt vattenlagen (1918:523) i
dess lydelse före den 1 juli 1974.

Särskilda övergångsbestämmelser till 10 kap. nya vattenlagen

16 § Föreligger skyldighet att betala årlig avgift enligt 4 kap. 14 §
vattenlagen (1918:523) år 1984, skall avgiften för det året utan
särskilt beslut räknas om i förhållande till den ändring av basbeloppet
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som skett från juli 1974
till år 1984. Har avgiften bestämts enligt lagrummets lydelse före den 1
juli 1974 skall den först räknas upp med fyrtio procent innan omräkning
enligt första meningen sker.

Föreligger skyldighet att betala årlig avgift enligt 2 kap. 10 §
vattenlagen (1918:523) år 1984, skall avgiften för det året utan
särskilt beslut räknas om i förhållande till den ändring av basbeloppet
som skett från december det första året i den senaste avgiftsperioden
till år 1984.

Från och med år 1985 skall avgift som avses i första och andra styckena
utan särskilt beslut räknas om årligen i förhållande till den ändring av
basbeloppet som kan ha skett mellan avgiftsåret och året dessförinnan.

Om skyldighet att betala avgift enligt 4 kap. 14 § eller 2 kap. 10 §
vattenlagen (1918:523) inträder efter utgången av år 1984 skall
omräkning enligt första respektive andra stycket ske för det första året
i den aktuella avgiftsperioden, dock tidigast för år 1984. Därefter
skall årlig omräkning ske enligt tredje stycket.

I fråga om årliga avgifter enligt 2 kap. 8 § vattenlagen (1918:523)
eller motsvarande äldre lag gäller, utom i fall som avses i sjätte
stycket, att sådan avgift år 1984 eller det senare år avgiftsskyldighet
inträder utan särskilt beslut skall räknas om i förhållande till den
ändring av basbeloppet som skett mellan det aktuella avgiftsåret och
december det år då avgiften senast fastställdes genom lagakraftvunnen
dom, dock tidigast december 1963. Därefter skall årlig omräkning ske
enligt tredje stycket.

Har i dom angående avgift enligt 2 kap. 8 § vattenlagen (1918:523)
intagits föreskrift om årlig omräkning av avgiften med hänsyn till
förändringar i penningvärdet skall det år 1983 gällande avgiftsbeloppet
från och med år 1984 räknas om årligen i förhållande till den ändring av
basbeloppet som skett mellan det aktuella avgiftsåret och året
dessförinnan.

Särskilda övergångsbestämmelser till 12, 13 och 16 kap. nya
vattenlagen

17 § Löseskilling och intrångsersättning för en fastighet som innehas
med fideikommissrätt får inte sättas lägre än som följer av 9 kap. nya
vattenlagen. Sådana ersättningar som har nämnts nu och som tillkommer
innehavaren av en fideikommissegendom skall alltid nedsättas hos
länsstyrelsen och får inte betalas ut, innan regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer har förordnat hur det skall förfaras
med ersättningen.

18 § Bestämmelsen i 13 kap. 55 § andra stycket nya vattenlagen äger
motsvarande tillämpning på förordnande som avses i 11 kap. 83 § andra
stycket vattenlagen (1918:523) och som meddelats av domstol eller
överexekutor.

Särskilda övergångsbestämmelser till 15 kap. nya vattenlagen

19 § Ett tillstånd enligt vattenlagen (1918:523) eller motsvarande äldre
bestämmelser till ett vattenföretag eller någon annan åtgärd som avses i
den nya vattenlagen, anses med avseende på vad som föreskrivs i 15 kap.
nya vattenlagen som ett tillstånd enligt denna med de avvikelser som
följer av 20 och 21 §§.

Första stycket gäller även en sådan särskild rättighet att förfoga över
vattnet som avses i 2 kap. 41 § vattenlagen (1918:523).

Bestämmelserna i 15 kap. 5 och 6 §§ nya vattenlagen gäller också
vattenanläggningar som har tillkommit innan nämnda lag trätt i kraft,
även om någon domstols eller annan myndighets tillstånd till dessa inte
har behövts och inte heller lämnats.

Vad som enligt 15 kap. 4 och 12 §§ nya vattenlagen gäller om ändring av
fiskeavgift och bygdeavgift skall också tillämpas på avgifter enligt 2
kap. 8 och 10 §§ samt 4 kap. 14 § vattenlagen (1918:523).

20 § Omprövning enligt 15 kap. 3 § första stycket första meningen nya
vattenlagen i fall som avses i 19 § första och andra styckena denna lag
får, om inte annat följer av andra stycket, ske efter utgången av år
1993, dock får omprövning av tillstånd till vattenkraftverk eller
vattenreglering för kraftändamål ske tidigast trettio år från den dag då
företaget enligt därom meddelad föreskrift skall vara fullbordat eller,
om nyprövning enligt 4 kap. vattenlagen (1918:523) ägt rum, tidigast
trettio år från den dag då domen om nyprövning vann laga kraft.

Om företaget skulle ha kunnat underkastas nyprövning enligt 4 kap.
vattenlagen (1918:523) vid tidpunkt efter den nya vattenlagens
ikraftträdande, får omprövning ske så snart den för nyprövning gällande
tiden utgått.

Omprövning enligt 15 kap. 3 § första stycket tredje meningen nya
vattenlagen i annat syfte än att förbättra en vattenanläggnings säkerhet
får ske endast om ändringen i vattenförhållandena inträtt efter den nya
vattenlagens ikraftträdande. Lag (1989:514).

21 § Om tillstånd till ett företag har meddelats enligt vattenlagen
(1918:523), gäller bestämmelserna i den lagen i fråga om verkan av att
ett företag inte har fullbordats inom föreskriven tid.

22 § Bestämmelserna i 15 kap. 15 och 16 §§ nya vattenlagen äger
tillämpning även i fråga om samfälligheter enligt 3 kap. vattenlagen
(1918:523) som avser vattenreglering enbart för kraftändamål,
samfälligheter enligt 7 kap. vattenlagen (1918:523) och samfälligheter
för ändamål som avses i 8 kap. 20 § vattenlagen (1918:523) samt
samfälligheter enligt motsvarande äldre bestämmelser.

Om i samfällighet som nu sagts kretsen av deltagare eller
kostnadsfördelningen mellan dem ändras genom omprövning enligt 15 kap.
15 § nya vattenlagen eller godkännande av en överenskommelse enligt 15
kap. 16 § samma lag, skall en samfällighet enligt den nya vattenlagen
anses bildad.

Särskild övergångsbestämmelse till 17 kap. nya vattenlagen

23 § Vad som föreskrivs i 17 kap. 1 § andra stycket nya vattenlagen
gäller även den som med stöd av vattenlagen (1918:523) tillagts rätt att
begagna sig av annans vattenanläggning.

Särskilda övergångsbestämmelser till 19 kap. nya vattenlagen

24 § Ett förordnande enligt 2 kap. 14 § tredje stycket vattenlagen
(1918:523) till skydd mot förorening eller 2 kap. 62 eller 64 § samma
lag till skydd för vattenförsörjningen anses som ett förordnande enligt
19 kap. nya vattenlagen.

Om ett förordnande enligt 2 kap. 14 § tredje stycket eller 62 §
vattenlagen (1918:523) ändras eller upphävs, skall det antecknas i
fastighetsboken.

Särskilda övergångsbestämmelser till 21 kap. nya vattenlagen

25 § I fråga om gärning som var belagd med straff i vattenlagen
(1918:523) och som begåtts före nya vattenlagens ikraftträdande skall
vattenlagen (1918:523) alltjämt tillämpas. Vad som sägs i 21 kap. 3 och
4 §§ nya vattenlagen får tillämpas även vid gärningar som begåtts under
vattenlagens (1918:523) giltighetstid.

Talan om ansvar enligt första stycket väcks vid laga domstol i brottmål.

Andra bestämmelser

26 § Bestämmelserna i 3 kap. 12–25 och 27 §§, 7 kap. 61–65 §§ samt 8
kap. 38–45 §§ vattenlagen (1918:523) om flera deltagares förvaltning av
företag som har tillkommit enligt den lagen skall tillämpas så länge
företagets förvaltning inte har anordnats på något annat sätt.

27 § Bestämmelserna i 4 kap. vattenlagen (1918:523) om statens
lösningsrätt skall fortfarande gälla, om fråga om lösningsrätt före
ikraftträdandet av den nya vattenlagen har fullföljts genom ansökan om
stämning till fastighetsdomstol.

Övergångsbestämmelser

1995:346

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Äldre bestämmelser tillämpas i mål i vilka ansökan har gjorts före
ikraftträdandet.