Lag (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

SFS nr
1983:293
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1983-05-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:886

1 § En allmän farled eller en allmän hamn får inrättas, om farleden
eller hamnen är av väsentlig betydelse för den allmänna samfärdseln. En
allmän farled får även inrättas, om den är av väsentlig betydelse för
fiskerinäringen eller om den är av väsentlig betydelse för trafiken med
fritidsbåtar och det behövs med hänsyn till säkerheten i farleden.

Första stycket gäller även i fråga om utvidgningar av allmänna farleder
eller hamnar.

1 a § Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2–4 kap.
och 5 kap. 3 § miljöbalken tillämpas. Lag (2010:886).

1 b § En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i ett ärende
enligt denna lag.

Innan miljökonsekvensbeskrivningen upprättas skall den som
avser att inleda ett ärende enligt denna lag samråda enligt 6
kap. 4 § första-tredje styckena miljöbalken med Sjöfartsverket,
berörda länsstyrelser och enskilda.

När det gäller förfarandet för att upprätta
miljökonsekvensbeskrivningen och kraven på denna samt planer
och planeringsunderlag skall 6 kap. 3 §, 4 § första-tredje
styckena, 5 § andra stycket, 6-8, 10, 19 och 20 §§ miljöbalken
tillämpas. Vad som där föreskrivs om länsstyrelse skall gälla
den länsstyrelse inom vars område verksamheten huvudsakligen
skall bedrivas.

Miljökonsekvensbeskrivningen skall godkännas av berörda
länsstyrelser innan beslut fattas om att inrätta, utvidga eller
avlysa allmän farled eller allmän hamn. Beslut i fråga om
godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen får inte
överklagas.

I samband med prövningen av ett ärende enligt denna lag skall
miljökonsekvensbeskrivningen och resultatet av samråd och
yttranden beaktas. Lag (2006:1012).

1 c § Sjöfartsverket skall med eget yttrande överlämna frågan
om inrättande av en allmän farled till regeringen för prövning
enligt 17 kap. 1 § miljöbalken. Detsamma gäller om regeringen
enligt 17 kap. 3 § miljöbalken har förbehållit sig prövningen
av tillåtligheten av en allmän farled eller allmän hamn.
Lag (1998:868).

2 § En allmän farled eller en allmän hamn skall helt eller delvis
avlysas

1. om farleden eller hamnen inte kan användas för sitt ändamål utan att
säkerheten äventyras,

2. om farleden eller hamnen inte behövs för sitt ändamål,

3. om farleden eller hamnen inte sköts så att dess ändamål tillgodoses.

3 § Om det är påkallat med hänsyn till det ändamål som en
allmän farled skall tillgodose, skyddet för hälsan eller miljön
eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser,
säkerheten i farleden eller i övrigt med hänsyn till allmänna
intressen eller enskild rätt, får regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer meddela särskilda föreskrifter
om hur den allmänna farleden skall ordnas och begagnas.
Lag (1998:868).

4 § Beslut enligt 1 och 2 §§ fattas av regeringen. Regeringen
får meddela föreskrifter om att annan myndighet får fatta
sådana beslut.

Beslut av en förvaltningsmyndighet enligt första stycket får
överklagas hos regeringen. Lag (2008:1348).

4 a § Beslut enligt 1 och 2 §§ får överklagas av en sådan
ideell förening eller annan juridisk person som avses i 16
kap. 13 § miljöbalken. Lag (2010:886).

5 § Sjöfartsverket skall föra ett register över allmänna farleder och
allmänna hamnar enligt denna lag. I registret skall anges vem som svarar
för farleden eller hamnen samt finnas uppgift om sådana särskilda
föreskrifter som har meddelats enligt 3 §.

6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som
har meddelats med stöd av 3 § döms till böter eller fängelse i högst ett
år.

Övergångsbestämmelser

1998:868

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre
bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags
ikraftträdande. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i
miljöbalken skall dock tillämpas omedelbart.