Lag (1983:294) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän flottled

SFS nr
1983:294
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1983-05-05

1 § En allmän flottled får inrättas, om flottleden behövs med
hänsyn till skogsnäringen samt nyttan för orten och det allmänna
överväger olägenheterna av flottleden och flottningen.

Första stycket gäller även i fråga om utvidgningar av allmänna
flottleder.

2 § En allmän flottled skall helt eller delvis avlysas

1. om flottningen kan anses vara nedlagd,

2. om flottleden inte längre behövs,

3. om flottleden utgör hinder för något annat företag som är av större
allmän betydelse än flottleden.

Vid avlysning enligt första stycket 3 får föreskrivas särskilda
villkor för avlysningen.

3 § Om det är påkallat med hänsyn till flottningens intresse eller i
övrigt med hänsyn till allmänna eller enskilda intressen, får
särskilda föreskrifter meddelas om hur den allmänna flottleden skall
ordnas och begagnas.

4 § Beslut enligt 1–3 §§ meddelas av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer.

Beslut enligt denna lag av annan myndighet än regeringen överklagas
hos regeringen genom besvär.

5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift
som har meddelats med stöd av 3 § döms till böter eller fängelse i
högst ett år.